logo Created with Sketch.

KS Komplett 2012-1 er klar for nedlasting

Abonnenter får nå tilgang på en slankere og mer brukervennlig versjon, med flere nyheter. Blant nyhetene finner du en utfyllende sjekkliste for utføring og kvalitetssikring av årsoppgjør.

I 2012-versjonen av KS Komplett har vi fokusert på å gjøre det enklere og raskere å finne frem, modernisere utseendet og selvsagt oppdatere innholdet. Vi har også noen nyheter. Se mer om dette nedenfor.Dersom du er abonnent kan du laste ned KS Komplett her. Husk at du må logge deg inn med byråets brukernavn og passord.

Er du ikke abonnent, finner du mer informasjon her.


Nyheter i 2012-versjonen

Det første du vil se i den nye versjonen er at alle innholdsfortegnelser har endret utseende og til dels oppbygging. Dette er gjort ut fra et ønske om å gjøre det enklere å finne frem. Blant annet har vi lagt inn lenker til ofte benyttede menyvalg allerede i hovedinnholdsfortegnelsen.

2012-utgaven av KS Komplett er en del slankere enn tidligere utgaver, uten at dette har gått ut over et fyldig innhold. Vi har redusert antall filer med 31 stk til i alt 311 filer. KS Komplett har et omfattende innhold, men husk at dette er å regne som en verktøykasse. Dere velger med andre ord selv hva dere ønsker å ta i bruk. Hvor omfattende KS-systemet i det enkelte byrå er vil variere, ut fra mange hensyn. Bruk gjerne kapittel 1 og særlig dokument 1.1.1.2 aktivt i forhold til å bygge opp KS-systemet dere ønsker å utvikle.

Nedenfor finner du oppsummering av de mest sentrale endringene, fordelt pr kapittel (og mappe i filstrukturen).

Kapittel 0 Regelverk for regnskapsførere

Dette er et nytt kapittel, hvor vi har tatt inn enkel tilgang til regelverk og oppslagsverk som er spesielt relevante for regnskapsførere. Her får du tilgang til blant annet regnskapsførerregelverket (lovverk og GRFS), NARFs etiske regelverk med kommentarer og eksempler, risikostyringsforskriften, hvitvaskingsregelverket og HMS-forskriften.

I tillegg har vi lagt inn lenke til skatteetatens nyttige håndbøker: Lignings-ABC, MVA-håndboken, Skattebetalingshåndboken og Håndbok i arveavgift.


Kapittel 1 Risikostyring og internkontroll

I kapitlet om byråets kvalitetssystem og risikostyring er det noen sentrale nyheter. Dette er:

 • I dokument 1.1 Byråets kvalitetssikringssystem er det nå tatt inn at byrået skal følge NARFs etiske regelverk. Denne endringen bør med fordel, for regnskapsførerselskapers del, presiseres overfor selskapets styre. (Dette er ikke innarbeidet i standard styresaker, da tekstene her er ment å være uavhengig av hvilke år det er snakk om.)
 • I dokument 1.1.1.2 Vurderinger av risikoer og rutinebehov har vi på side 2 tatt inn ei sjekkliste over relevante rutiner. Mens du på side 1 skal vurdere hvilke risikotiltak dere er pliktige til å gjennomføre etter risikostyringsforskriften, kan du på side 2 fokusere på hvilke skriftlige rutiner dere ønsker å ha av eget valg å ha. Se mer om dette i dokument 1.0.
 • Kapitlet er nå også bedre egnet for regnskapsbyrå som driver som enkeltpersonforetak, for oppbygging av EPF’ets kvalitetssystem. For disse er dokumentene 1.1.1.2 og 1.1 de mest relevante, gjerne kombinert med en egentilpasset utgave av 1.1.2.
 • I dokument 1.1.2 Rutine for gjennomføring av internkontroll og risikostyring har vi tatt inn at styret skal sjekke at daglig leder har sin autorisasjon i behold ved den årlige vurderingen av risikosituasjonen. Tilsvarende kontroll skal daglig leder ta vedrørende sine autoriserte medarbeidere. Dette er en konsekvens av et nytt rundskriv om regnskapsføreres egnethet, sett opp mot risikostyringsforskriften.
 • Forrige punkt er også nevnt i styresakene om den årlige risikovurderingen, jf dokumentene 1.1.2.1 – 1.1.2.4.


Kapittel 2 Oppdragsutførelse

De mest sentral nyhetene her er, i tillegg til en del mindre endringer, følgende:

 • Punkt 2.1 om bransjeregelverk er flyttet til kapittel 0.
 • Punkt 2.2 om byråets egne rutineønsker er innbakt i kapittel 1, og utgår derfor i kapittel 2.
 • Dokument 2.3.1.1, sjekkliste for tilbudsgivning, er bedre tilpasset oppdragsoversikten i oppdragsavtalen.
 • Dokument 2.3.3 om kapasitetsmangel er omgjort. Dette er en viktig rutine for de fleste, som bør tilpasses byrået.
 • I dokument 2.3.3.1 finner du en nyhet av året; Bistandsavtale mellom regnskapsbyråer. Særlig for de byråer som består av få sysselsatte anbefales denne sterkt. Se også veiledning i dokument 2.3.3.2.
 • Dokument 2.3.4.2 om oppgavestyrt kompetanseoversikt er vesentlig bygget om.
 • Dokument 2.4.2.2, fullmakt til å undertegne omsetningsoppgaver på papir, vurderer vi som ikke aktuell. Denne er fjernet.
 • I dokument 2.4.2.5, Altinn-fullmakten, har vi fjernet signeringsfeltet for fullmektig. Det er tilstrekkelig at fullmaktsgiver signerer. Det samme gjelder i dokument 2.4.2.6.
 • I rutiner knyttet til oppdragsutførelse er forholdet til oppfølging av mistenkelige transaksjoner bedre spesifisert.
 • Rutinen for lønnskjøring, dokument 2.7.4, inkluderer nå forholdet til refusjoner.
 • I dokument 2.7.8.1 har vi en annen betydelig nyhet: Her finner du ei utfyllende sjekkliste for gjennomføring av årsoppgjør. Denne anbefaler vi at alle som utfører årsoppgjør vurderer å ta i bruk.


Avstemmingsskjemaene

Under avstemmingsskjemaene har vi nå fjernet 2010-utgavene, og fått inn 2012-skjemaer.

Vi minner for øvrig om nyhetene fra i fjor, som omfattet eget skjema for oppfølging av bilbruk (AM Oversikt biler), avstemmingsskjema for tilfeller hvor mva-oppgave leveres ukentlig (KG MVA – 52 ukesterminer), mva-avstemmingsskjemaet hvor alle seks terminer er samlet i én fil (KG MVA – 6 terminer – elektronisk oppbevaring) og avstemmingsskjemaet for avstemming av grunnlag OTP (KG AGA – Avstemming OTP grunnlag).


Kapittel 3 Personell

I kapitlet om personell er de mest omfattende endringene følgende:

 • I dokument 3.2.5 og 3.2.5.1 finner du nå opplegg og hjelpeskjema for medarbeidersamtaler.
 • I ansettelsesavtalen med hhv daglig leder og autorisert regnskapsfører, jf dokument 3.3.5.1 og 3.3.6.1 har vi nå tatt inn hvilke forventninger arbeidsgiver har knyttet til arbeidstakerens autorisasjon. Dette forplikter begge parter, og henger også noe sammen med nytt punkt om oppfølging av egnethetskrav, jf det nye rundskrivet nevnt over under kapittel 1. Autorisasjonen er av stor verdi for begge parter, øvrige medarbeidere og kunder, og det er svært viktig at arbeidsgiver så tidlig som mulig gjøres kjent med forhold som kan sette autorisasjonen i fare.
 • I ansettelsesavtalene over og 3.3.7.1 og 3.3.8.1 har vi tatt inn at byrået med medarbeidere skal følge NARFs etiske regelverk.
 • Nytt søknadsskjema og protokoll vedrørende søknad om utvidet overtid er tatt inn, jf dokumentene 3.4.2.1 og 3.4.2.2.
 • I det nye dokumentet 3.4.4.2 finner du taushetserklæring for ikke-ansatte, som f eks innleid renholdspersonale mv.
 • I personalhåndboka, dok 3.6, er det flere endringer. Det mest sentrale er at forholdet til det etiske regelverket nevnes også her, samt at det nye regelverket om oppfølging av sykmeldte er tatt inn.


Kapittel 4 Økonomi

I kapittel 4 er de gamle dokumentene om spesifikasjoner til rutine/tema slått sammen med tilhørende rutinedokument. Vi har dessuten endret brevmalene vedr purring manglende betaling, hevingserklæring og betalingsoppfordring noe.


Kapittel 5 HMS

I kapittel 5 finner vi en større nyhet. Her finner du nå en komplett HMS-perm for et fiktivt regnskapsbyrå, som om ønskelig kan tilpasses egen virksomhet. Vi anbefaler fortsatt å følge opplegget som HMS-kapitlet ellers legger opp til, men eksempelet kan være en inspirasjon og bidra til at det er enklere å lage et godt og ikke minst nyttig HMS-opplegg.

Dokumentene 5.8.1.1, 5.8.1.2 og 5.8.1.3 er slettet.


Kapittel 6 Utvikling

I kapitlet om strategiutvikling, produktutvikling, ledelse mv er de gamle rutinene slått sammen med underliggende spesifikasjonsdokumenter. Dette mener vi gjør det enklere å orientere seg. Klikk på referanse og du kommer rett til utdypende orientering.


Kapittel 7 Sikkerhet

I sikkerhetskapitlet er noen spesifikasjonsdokumenter flyttet inn i rutinedokumenter, altså tilsvarende det som er gjort i kapittel 4 og 6. Det er gjort enkelte mindre endringer ellers. Her har for øvrig ikke dokumentene foreløpig fått endringer i layout.


Kapittel 8 Interne rutiner

I innholdsfortegnelsen til kapittel 8 om interne rutiner vil du se at rutinenumrene ikke er kronologisk. Vi har som en foreløpig løsning valg å la gamle rutinenumre stå, men likevel gruppert rutinene annerledes enn tidligere. Rutinene er nå fordelt på overskriftene Kommunikasjon, Informasjon og Arkiv.

Nesten alle spesifikasjoner er innarbeidet i tilhørende rutine. Eneste unntak er veiledning vedr e-post-bruk, som er felles for inngående og utgående e-post. E-post-dokumentene har i motsetning til resten av kapitlet ikke endret layout.


Kapittel 9 Kundevurdering

Kundevurderingskapitlet er slanket til ett dokument, tillagt en innholdsfortegnelse i påvente av eventuelt utfyllende innhold.


Dersom du er abonnent kan du laste ned KS Komplett her. Husk at du må logge deg inn med byråets brukernavn og passord.

Er du ikke abonnent, finner du mer informasjon her.

Dersom du har tilbakemeldinger eller tips om nytt eller endret innhold hører vi veldig gjerne fra deg. Send oss i så fall noen ord til fagsupport (a)narf.no.

Opprettet:  01.03.12
Endret:  02.03.12

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring