logo Created with Sketch.

Nye satser for kjøregodtgjørelse og kostgodtgjørelse

Satsene i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning”, og ”Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting” er endret fra 1. mars 2010.

 

Statens reiseregulativ innland

 
Under følger utdrag av innlandssatsene - for å lese hele regulativet med omtale av både satser og betingelser - klikk her.

På områder der satsene var lavere i perioden 1.mars 2009 til 1. mars 2010 er den gamle satsen satt i rød parentes.

Kostgodtgjørelse (1)

Kostgodtgjørelse ved reise under 15 km
For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig – med bakgrunn i oppdragets karakter – å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l., kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene som gjelder ved reiser mer enn 15 km.

Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km - dagsreiser (2)                   

 

inntil 5 timer - en legitimert sats på inntil følgende beløp dersom forholdene tilsier det (3)

kr 155 (150)

fra og med 5 timer inntil 9 timer - en ulegitimert sats på (4)

kr 175 (170)

fra og med 9 timer inntil 12 timer - en ulegitimert sats på (4)

kr 270 (260)

over 12 timer - en ulegitimert sats på (4)

kr 445 (425)

Måltidsfradrag - dagsreiser mer enn 15 km (5)

frokost

kr 0

lunsj

kr 175 (170)

middag

kr 222,50 (212,50) 

Kostgodtgjørelse ved reiser mer enn 15 km - reiser med overnatting

 

fra og med 12 timer (4)(6)

kr 580 (560) 


Måltidsfradrag - reiser mer enn 15 km med overnatting (7)

frokost

10% av dietsatsen (8)

lunsj

40% av dietsatsen

middag

50% av dietsatsen 


 Når alle måltider er dekket

 

Særskilt godtgjørelse for hver 24. time (9)

kr 60

.
Nattillegg (10) 

 

Ulegitimert nattillegg ved overnatting er (11)

kr 400 

Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende dekkes inntil (12)

 inntil kr 1400

.

Bilgodtgjørelse, pr km                                                    

Hvis arbeidssted i Tromsø

Landet for øvrig

0 - 9 000 km

kr 3,70 (3,55)

kr 3,65 (3,50) 

over 9 000 km

kr 3,05 (2,95) 

kr 3,00 (2,90)

- tillegg, pr km

passasjertillegg, pr passasjer

kr 0,90 (0,75)

tilhengertillegg

kr 0,60 

kjøring på skogs- og anleggsvei

kr 0,90 (0,80)

- andre skyssmidler, pr km

el-bil

kr 4,00

motorsykkel over 125 ccm

kr 2,80

moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm

kr 1,55

snøscooter

kr 6,60 

båt med motor f.o.m. 50 HK

kr 6,50

båt med motor inntil 50 HK

kr 3,50

andre fremkomstmidler

kr 1,50 

passasjertillegg, pr passasjer

kr 0,90 (0,75)

 1. For den skattemessige behandlingen; se under «Trekkfri kostgodtgjørelse – Skattedirektoratets forskuddssatser».
 2. Når kosten er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap utbetales ikke kostgodtgjørelse.
 3. For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Når det ikke er mulig/hensiktsmessig – med bakgrunn i oppdragets karakter – å innta måltidet på eget arbeidssted, kantine, personalrom, spiserom o.l., kan legitimerte utgifter til kost likevel dekkes etter tidsintervallene og satsene som gjelder ved reiser mer enn 15 km.
 4. Hvis utgiftene til kost unntaksvis overstiger de ulegitimerte satsene, dekkes legitimerte utgift ut over de ulegitimerte satser med inntil 20 prosent. I slike tilfeller bes det redegjort på reiseregningen om begrunnelsen for overskridelsen.
 5. Måltidsfradrag for dagsreiser skal fra 1 mars 2009 foretas med bestemte kronebeløp. For de to første månedene i året gjennomføres måltidsfradrag for dagsreiser med bestemte prosentsatser av full døgndiett.
 6. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn.
 7. Måltidsfradrag i døgndiett foretas med bestemte prosentsatser for hele året.
 8. Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det foretas heller ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider.
 9. Skal dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet.

 10. Med natt menes tiden mellom kl 22 og kl 06. Der hvor arbeids-/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter tilstås ikke nattillegg.
 11. Ulegitimert nattillegg tilstås når 5 timer eller mer av natten tilbringes utenfor bopel og overnatting ikke skjer i hjemmet. Arbeidstaker behøver ikke å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted. Nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten.
 12. Originalregning vedlegges reiseregningen. 

KILDE: Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Særavtale for reiser innenlands

 

Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting

Tema:
NFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene har blitt enige om nye satser i ”Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”. Endringene gjelder fra 1. mars 2010.

Endringer fra og med 1. mars 2010 er innarbeidet i oversikten under. Satsen som var gjeldende fra 1. mars 2009 til 1. mars 2010 er satt i parentes.

Avtalen gjelder for arbeidstakere som har falt utenfor reiseregulativet fordi deres reising er en del av deres ordinære tjeneste. Her har en nå fått fastsatt kostsatser som dekker utgifter til bespisning for disse gruppene.

For reiser mer enn 15 km fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt godtgjøres merutgifter til kost når det ikke er mulig/hensiktsmessig – med bakgrunn i oppdragets karakter – å innta måltidet på eget arbeidssted slik:

 • For reiser fra og med 6 timer inntil 9 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 105 (100)
 • For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 175 (160)
 • For reiser over 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 270 (260)

Vær oppmerksom på følgende:

 • Utgiftene må legitimeres med bilag og kun inntil ovennevnte satser
 • Avtalen gjelder bare for dagsreiser
 • Avtalen gjelder ikke for reiser under 15 km fra reisens utgangspunkt
 • Når kost er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver utbetales ikke kostgodtgjørelse.
 • Avtalen gjelder ikke for personer med mobilt arbeidssted, for eksempel flybesetning, sjåfører, mannskap på båter.

Les "Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting".

 

Opprettet:  05.03.10
Endret:  05.03.10

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring