logo Created with Sketch.

Oppdatert kontoplan

Norsk standard kontoplan - NS 4102 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling - er oppdatert, utgave desember 2005. I den nye utgaven er det gjort nødvendige tilpasninger som følge av endringer i regnskapsloven.

Samtidig er endringene nå også tatt opp i NARFs utvidete kontoplan. 

NS 4102
Siden forrige versjon av NS 4102 er det gjort enkelte endringer i regnskapsloven, hvor de mest vesentligste har skjedd i forbindelse med evalueringen av loven - jf. endringslover 10. desember 2004 nr. 81 og 10. juni 2005 nr. 46.  Foruten endringer basert på erfaringer med regnskapsloven siden ikrafttredelsen i 1998, implementerer endringslovene også EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).  Dette er det nå altså tatt høyde for i NS 4102, blant annet gjennom tilpasninger som følge av endringer i oppstillingsplanene for resultatregnskap og balanse samt opprettelse av enkelte nye kontoer med bakgrunn i IFRS. 

I tillegg til selve oppstillingsplanen samt enkelte veiledende kommentarer, omfatter standarden også en kontoramme med retningslinjer for utarbeidelse for kontoramme for enkeltforetak og bransjer. Så langt det er mulig er dessuten kontorammen utformet for å gi spesifikasjoner for rapportering til offentlige institusjoner, for regnskapsanalyse, regnskapssammenligning mv.

Nye og justerte kontoer er, sammenlignet med forrige versjon fra 1998 (høyre kolonne):

 

Kode

NS 4102, 5. utgave desember 2005

NS 4102, 4. utgave november 1998

118

Investeringseiendommer

Fri

135

Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler

Investeringer i aksjer og andeler

149

Biologiske eiendeler

Fri

162

Fri

Investeringsavgift

163

Fri

Grunnlag investeringsavgift

170

Forskuddsbetalt leiekostnad

Forskuddsbetalt leie

171

Forskuddsbetalt rentekostnad

Forskuddsbetalt rente

175

Påløpt leieinntekt

Påløpt leie

176

Påløpt renteinntekt

Påløpt rente

181

Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler

Markedsbaserte aksjer

185

Markedsbaserte obligasjoner med kort løpetid (sertifikater)

Markedsbaserte sertifikater

186

Andre obligasjoner med kort løpetid (sertifikater)

Andre sertifikater

203

Annen innskutt egenkapital

Fri

204

Fond

Fond for vurderingsforskjeller

224

Fri

Pantelån

225

Gjeld til ansatte og eiere

Fri

227

Fri

Andre valutalån

232

Obligasjonslån

Sertifikatlån

234

Fri

Andre valutalån

239

Annen gjeld til kredittinstitusjon

Fri

253

Fri

Refusjon skatt etter skatteloven § 31. femte ledd

272

Fri

Investeringsavgift

273

Fri

Grunnlag investeringsavgift

291

Gjeld til ansatte og eiere

Gjeld til ansatte og aksjonærer

385

Verdiendringer investeringseiendommer*)

Fri

387

Verdiendringer biologiske eiendeler*)

Fri

499

Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler

Beholdningsendring

808

Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

Verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

809

Inntekt på andre investeringer

Fri

810

Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

831

Fri

Refusjon skatt etter skatteloven § 31 femte ledd

832

Endring i utsatt skatt/skattefordel

Endring i utsatt skatt

861

Fri

Refusjon skatt etter skatteloven § 31 femte ledd

862

Endring utsatt skatt/skattefordel

Endring utsatt skatt

890

Overføringer fond

Overføringer fond for vurderingsforskjeller

894

Fri

Aksjonærbidrag

898

Privatuttak

Fri

 *) Kontogruppe 38 er splittet: Gevinst ved avgang av anleggsmidler (konto 380-384), verdiendring (konto 385-389).

NS 4102 utgis av Standard Norge, og kan bestilles fra deres salgsselskap Pronorm.  Klikk her for info om pris og bestilling. 

NARFs utvidete kontoplan
NARFs utvidete kontoplan bygger på NS 4102, men er utvidet med kontoforslag på 4-siffers nivå.  I tråd med revisjonen av NS 4102, er tilsvarende opprettinger nå også foretatt her.  Mens NS 4102 inneholder enkelte veiledninger mv., er NARFs utvidete versjon bare konsentrert om selve oppstillingsplanen.

Utvidet kontoplan kan bestilles fra www.narf.no under menyvalget Produkter/Nettbutikk, eller ved å kontakte oss på tlf. 23 35 69 00 / e-post: post@narf.no. Kontoplanen kan også fås på engelsk.

Opprettet:  24.02.06
Endret: 

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring