logo Created with Sketch.

Midlertidig unntak - ansvarlige revisorer og godkjente revisjonsselskaper kan utarbeide årsregnskap uten autorisasjon

Finanstilsynet har fastsatt midlertidig forskrift som innebærer at ansvarlige revisorer og godkjente revisjonsselskaper skal kunne utarbeide årsregnskap for regnskapsåret 2011 uten autorisasjon som regnskapsfører.

Utarbeidelse av årsregnskap for andre er autorisasjonspliktig virksomhet. Det er lagt til grunn at et foretaks valgte revisor kan bistå en revisjonsklient med teknisk utarbeidelse av årsregnskapet, uten at autorisasjonsplikten utløses.

Som følge av endringer i revisjonsplikten, er det nå svært mange foretak som velger bort revisjon for regnskapsåret 2011. For en stor del av disse foretakene er det grunn til å tro at valgt revisor har utarbeidet årsregnskapet. Foretak som nå velger bort revisjon, vil fortsatt ha behov for hjelp til å sette opp regnskapet for 2011. Regnskapsførerbransjen antas å ikke ha kapasitet til å overta denne oppgaven i et så stort omfang på det nåværende tidspunkt. Finanstilsynet har i 2011 mottatt flere autorisasjonssøknader enn tidligere, herunder fra revisorer. Det har ikke vært mulig å ferdigbehandle søknadene tidsnok til å dekke det som antas å være behovet for regnskapsførere for regnskapsåret 2011.

Forskriften innebærer at revisorer som er godkjent av Finanstilsynet, og som oppfyller kravene til ansvarlig revisor i revisorloven § 3-7, kan utarbeide årsregnskap for regnskapsåret 2011 uten autorisasjon som regnskapsfører. Tilsvarende gjelder for godkjente revisjonsselskaper under forutsetning av at selskapet utpeker en ansvarlig revisor eller en autorisert regnskapsfører som ansvarlig for oppdraget.

Revisorer som utarbeider årsregnskap for ikke-revisjonsklienter vil i hovedsak være underlagt de samme bestemmelser som regnskapsførere som tilbyr denne tjenesten. Dette innebærer blant annet at: 

  • revisor skal utføre oppdraget i samsvar med bestemmelser i lov eller forskrift, herunder god regnskapsføringsskikk. Den rettslige standarden utfylles av bransjefastsatte regnskapsføringsstandarder
  • kravet til dokumentasjon av oppdraget gjelder
  • opplysningsplikt og plikt til å frasi seg oppdraget gjelder
  • revisor har taushetsplikt etter regnskapsførerloven, i tillegg til taushetsplikten etter revisorloven
  • Finanstilsynet kan be om innsyn hos oppdragsgiver som ledd i tilsynet med revisors oppdragsutførelse, selv om Finanstilsynet ennå ikke har benyttet denne hjemmelen i tilsynet med regnskapsførere.

Forskriften trer i kraft med det samme.

Opprettet:  29.11.11
Endret:  29.11.11

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring