logo Created with Sketch.

Ny eksempelsamling for revisjonsberetninger

Revisjonskomiteen i DnR har utarbeidet ny eksempelsamling for revisjonsberetninger, tilpasset endringene som følge av nye internasjonale revisjonsstandarder (ISA-er) som gjelder fra 2010.

Angjeldende ISAer er, gjeldende for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere:

  • ISA 700 ”Konklusjon og rapportering om regnskaper”,
  • ISA 705 ”Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning”, og
  • ISA 706 ”Presiseringsavsnitt og avsnitt om ’andre forhold’ i den uavhengige revisors beretning”.

Den nye eksempelsamlingen er delt inn i tre deler:

  • Normalberetninger (N)
  • Beretninger med modifisert konklusjon (M)
  • Beretninger med presiseringer og avsnitt om ”andre forhold” (P)

I følge DnRs egen omtale er den mest tydelige endringen i revisjonsberetningen skillet mellom ”Uttalelse om årsregnskapet” og ”Uttalelse om øvrige forhold”. Den første uttalelsen vil omfatte selve finansregnskapet, mens den andre uttalelsen vil omfatte øvrige rapporteringskrav som revisor er pålagt i henhold til norsk lov, herunder om årsberetningen og om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
 
Det er innarbeidet veiledning knyttet til særnorske forhold, herunder negativ fastsettelseskonklusjon og revisors rapportering om ulovlig lån og brudd på bestemmelsene knyttet til skattetrekksmidler.

Vedlegg:

Eksempelsamling for revisjonsberetninger (november 2010)

(Kilde: DnR.)

Opprettet:  08.12.10
Endret:  08.12.10

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring