logo Created with Sketch.

Gevinstbeskatning ved salg av tomter

På grunn av stor usikkerhet om hvordan gevinster ved salg av tomter skal beskattes fra og med 2006 har Skattedirektoratet nylig avgitt en uttalelse som har til hensikt å klargjøre disse reglene.

Den ovennevnte usikkerheten har primært sitt utspring i at vi fra og med 2006 forlater aktivitetskravet i delingsmodellen som til nå vært avgjørende for om en inntekt skal beskattes som alminnelig inntekt eller personinntekt. Alminnelig inntekt skattlegges med 28% skatt, mens personinntekt skattlegges med inntil 50,7% marginal skatt (skatt på siste krone).

For enkeltpersonforetak skal eiere av disse fra og med 2006 skattlegges etter den såkalte foretaksmodellen. Foretaksmodellen innebærer av eier blir gjenstand for en fortløpende bruttoskatt på alle inntekter med fradrag av skjerming fastsatt på grunnlag av en risikofri avkastning av virksomhetens skattemessige verdier.

Skattedirektoratets uttalelse av 25. november 2005 presiserer når tomtesalgsgevinster skal personinntektsbeskattes og når de skal beskattes som alminnelig inntekt. Problemstillingen kommer kun på spissen der eier av tomtene driver næring. Drives det ikke næring beskattes tomtesalgsgevinster som kapitalinntekt med 28% skatt.
 
Skattedirektoratet uttaler til ovennevnte blant annet at:

  • For personlige skattytere som selger tomt utenfor næring er det ingen endringer. Dette betyr at satsen på 28 prosent for skatt på gevinst videreføres for inntektsåret 2006. 
  • For personlig næringsdrivende som selger tomter "i næring", blir det en økning i beskatningen fra og med 1. januar 2006. Det nye er at gevinst som realiseres etter årsskiftet, og som gjelder salg av tomter fra enkeltpersonforetak, kan inngå i beregningen av personinntekt.

    Personinntekt er grunnlaget for utlikning av toppskatt og trygdeavgift og kommer i tillegg til skatt på alminnelig inntekt. Skatt på alminnelig inntekt er 28 prosent mens skatt på personinntekten vil variere avhengig av den enkelte skattyters inntektsforhold.

    Om gevinst ved salg av en tomt vil inngå i beregning av personinntekt vil være avhengig av to vilkår som begge må være oppfylt:
    a) selger må være eier av et enkeltpersonforetak som driver virksomhet i skatterettslig forstand
    b) det solgte areal må ha "virket i virksomheten"."

Avslutningsvis i sin artikkel uttaler direktoratet at et eksempel på tomt som har virket i virksomheten er tomt fra en jordbruksvirksomhet hvor det avståtte areal er dyrket mark.

Videre uttaler direktoratet, at motsatt, vil et eksempel på tomt som ikke har virket i virksomheten være festetomt fra en jordbruksvirksomhet.

Ut fra ovennevnte er det god grunn til å tro at det som faller utenfor definisjonen av dyrket mark må kunne selges med 28% beskatning på gevinsten, mens dyrket areal samt skog som inngår i skogsnæring, må skattlegges som tomt som har virket i virksomheten.

I tillegg til ovennevnte grensedragning er det viktig å være oppmerksom på at dersom en grunneier ønsker å skille ut et tomtearealet som ikke har virket i gårdens næring, kan likevel selve tilretteleggelsen for salg av tomteområde som f. eks hytteområde i seg selv bli en næring. Her som ellers må tilretteleggelsen for salg samt andre innsatsfaktorer, herunder antall tomtesalg i året, vurderes konkret med hensyn til hvorvidt dette er næring eller ikke.

Vil du lese hele Skattedirektoratets artikkel kan du gjøre det ved å klikke her.
Vil du lese hva Lignings-ABC for 2004 sier om den nedre grense for hva som er næring kan du gjøre det ved å klikke her.

Opprettet:  02.12.05
Endret: 

Regnskap Norge © 2016 | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@regnskapnorge.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring