Forretningsanalyse

Regnskap Norge tilbyr medlemsbedriftene en behovsavklarende workshop vi kaller forretningsanalyse. Formålet med forretningsanalysen er å avklare bedriftens problemstillinger og behov, og få vurdert eventuelle utviklingstiltak for omstillingsarbeidet.

Sko din regnskapsbedrift for fremtiden

Alle ønsker at deres regnskapsbedrift skal være skodd for fremtiden og vi har stor respekt for den gode jobben som blir gjort hver dag der ute. Samtidig kan det være godt å ta en analyse som går på hvor vi er og hvor vi vil. Regnskap Norge har utviklet dette programmet som går over 1 dag for å hjelpe til med dette.

Som det fremgår av tittelen handler dette tilbudet fra Regnskap Norge om å bistå deg med å avklare din bedrifts behov for utvikling med sikte på at bedriften kan bli bedre rustet til å møte den spennende og på mange måter utfordrende fremtiden vi går inn i.

Gjennomføring av workshop og analyse

1 Workshopen innledes med en samtale med daglig leder/eier eller styret. I denne samtalen tar vi opp bedriftens tjenestestatus, dens utfordringer og muligheter, og ser det i sammenheng med de svarene vi har fått på det utsendte spørreskjemaet. Endrings- og utviklingskapasiteten blant de ansatte blir viet en del oppmerksomhet.
2 Workshopen fortsetter med et møte med alle ansatte der forretningsutviklingskonseptet i sin helhet gjennomgås i store trekk sett i lys av bransjens utfordringer og muligheter.
3 Workshopen fortsetter med en del oppgaver og spørsmål vi ønsker at alle i bedriften skal være med å drøfte.
Det handler om å bringe klarhet i –
• sterke sider ved bedriften som den kan profitere på fremover
• forbedringsområder og utviklingsbehov
• bruk av teknologi, kundebehov
• tjenestemuligheter
• kundekommunikasjon og samarbeid
Det jobbes med oppgavene i grupper, parvis eller alle samlet avhengig av antall ansatte i bedriften og hva som er mest formålstjenlig.
4 Workshopen avrundes med en oppsummerende samtale med daglig leder/eier.
Innsikten fra samtalene og oppgavearbeidet bearbeides etter møtet og munner ut i en anbefaling til bedriften om områder som den kan profitere på å utvikle, forsterke og forbedre. Det kan for eksempel dreie seg om å skape en klarere retning, tydeligere og mer forpliktende mål, bedre kundesamarbeid og en tjenesteyting som i større grad dekker kundebehov.

Pris:

Gjennomføring av forretningsanalysen med forundersøkelse, workshopsamling og rapport er for 2019 priset til kr 35 000 + reiseutgifter, eks. mva.

Ta kontakt:

Vi hører gjerne fra deg om deres utviklingsbehov og hvordan vi kan bistå.

Torgeir Sundgot
Tlf: 405 47 770
Epost:torgeir.sundgot@regnskapnorge.no

Nils Woie
Tlf: 456 00 250
Epost: nils.woie@regnskapnorge.no