Stedlig kurs

Hvordan vinne skattesaken

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Kurset tar sikte på å gi deltakerne et best mulig utgangspunkt for å bidra til at kunden betaler «riktig skatt til riktig tid». Dette kan tidvis være krevende som følge av at skatte - og avgiftsregler er kompliserte og det ofte er uklart hva som er «gjeldende rett». I tillegg innebærer reglene om skattemessig gjennomskjæring at man også må ta stilling til om man opptrer lojalt mot skattereglenes formål. For å kunne vinne frem i en skattesak er det også viktig å ha kjennskap til de viktigste sakbehandlingsreglene som vi nå finner i den nye skatteforvaltningsloven. For eksempel regler om opplysningsplikt, kontroll, egenretting, klagebehandling og sanksjoner. Å oppnå det resultatet man ønsker, i dette tilfellet korrekt skatte- og avgiftsmessig behandling, handler også i stor grad om kommunikasjon. Det vil derfor også bli fokusert på hvordan man både muntlig og skriftlig bør opptre overfor skatteetaten. Som rådgiver må man også ha kjennskap til det såkalte medvirkningsansvaret. Dette ansvaret innebærer at du som rådgiver, som følge av at man ikke har opptrådt korrekt, kan bli undergitt strafferettslig forfølgning. Det vil derfor i kurset bli fokusert på hva du kan og ikke kan bistå med som rådgiver.

Målgruppe

Kurset er velegnet for alle som bistår ved utarbeidelse av skattemelding samt annen skatte- og avgiftsmessig rapportering og ikke minst ved bokettersyn og klagebehandling.

Innhold

 • Innledning og oversikt over temaer og problemstillinger
 • Skatteregler og gjennomskjæring 
 • De viktigste saksbehandlingsreglene
 • Bindende forhåndsuttalelser (BFU)
 • Opplysningsplikten
 • Egenretting
 • Klagereglene
 • Muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Konsekvensene av at det gjøres feil
  • Forsinkelsesrenter
  • Tilleggsskatt
  • Straff
  • Rådgiveransvaret
 • Gruppearbeid/case-gjennomgang

Gjennomføring

Undervisningformen vil være en kombinasjon av forelesning og oppgaveløsning. Mange av temaene vil bli illustrert ved bruk av eksempler hentet fra rettspraksis, uttalelser fra skattemyndighetene og foredragsholderens egen rådgivning, samt saker som Regnskap Norges fagsupport har hatt til behandling. Det legges videre opp til en praktisk tilnærming gjennom gruppearbeid/ praktiske «caser».

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå