Forretningsanalyse

Formålet med forretningsanalysen er å avklare bedriftens problemstillinger og behov og få vurdert eventuelle utviklingstiltak for omstillingsarbeidet. Samtidig stimulerer samlingen til felles bevisstgjøring og forankring i organisasjonen.

Forretningsanalysen består av tre deler: 1) forundersøkelse, 2) workshopsamling over en dag, og 3) rapport med forslag til fokusområder og mulige utviklingstiltak.

Selve workshopsamlingen består av behovsavklarende samtaler med daglig leder/eier, møter med de ansatte og felles jobbing med oppgaver og problemstillinger, som ser på behov og muligheter for din bedrift.

Gjennomføringsprosess

Noen dager før workshopsamlingen, får ansatte i regnskapsbedriften tilsendt noen spørsmål som vi ønsker besvart og sendt inn før møtet finner sted. På den måten kan vi danne oss et visst inntrykk av "hvor skoen trykker", og tilpasse deler av møtet etter disse svarene. Spørsmålene handler i store trekk om regnskapsbedriftens utfordringer, strategi, mål, handlingsplaner, endrings- og kompetansebehov, kjennskap om kundens virksomhet og grad av dialog/proaktivitet overfor kunde.

Følgende faser er lagt til grunn for gjennomføring av workshopen:

1. Workshopen innledes med en samtale med daglig leder/eier. I denne samtalen tar vi opp
    bedriftens tjenestestatus, dens utfordringer og muligheter, og ser det i sammenheng med
    de svarene vi har fått på det utsendte spørreskjemaet. Endrings- og utviklingskapasiteten
    blant de ansatte blir viet en del oppmerksomhet.

2. Workshopen fortsetter med et møte med alle ansatte der forretningsutvikling gjennomgås 
    sett i lys av bransjens utfordringer og muligheter.

3. Workshopen fortsetter med en del oppgaver og spørsmål som vi ønsker at alle i
    bedriften skal være med å drøfte. Det handler om å bringe klarhet i; sterke
    sider ved bedriften som den kan profitere på fremover, forbedringsområder og
    utviklingsbehov, bruk av teknologi, kundebehov, tjenestemuligheter,
    kundekommunikasjon og samarbeid.

    Det jobbes med oppgavene i grupper, parvis eller alle samlet avhengig av  
    antall ansatte i bedriften og hva som er mest formålstjenlig.

4. Workshopen avrundes med en oppsummerende samtale med daglig
    leder/eier. Innsikten fra samtalene og oppgavearbeidet bearbeides etter møtet
    og munner ut i en anbefaling til bedriften på områder den kan profitere på å
    utvikle eller forbedre. Det kan for eksempel dreie seg om å skape en
    klarere retning, tydeligere og mer forpliktende mål, bedre kundesamarbeid og
    en tjenesteyting som i større grad dekker kundebehov.

Etter gjennomført workshop sendes det ut en oppsummering/rapport. 

Pris:

Gjennomføring av forretningsanalysen med forundersøkelse, workshopsamling og rapport er for 2018 priset til kr 35 000 + reiseutgifter, eks. mva.

Ta kontakt:

Vi hører gjerne fra deg om deres utviklingsbehov og hvordan vi kan bistå.

Torgeir Sundgot
Tlf: 405 47 770
Epost:torgeir.sundgot@regnskapnorge.no

Cathrine Berget
Tlf: 409 09 806
Epost: cathrine.berget@regnskapnorge.no

Nils Woie
Tlf: 456 00 250
Epost: nils.woie@regnskapnorge.no