Regnskap Norges forretningsutviklingskonsept

I «Forretningsutvikling for regnskapsbedrifter» tilbyr Regnskap Norge et utviklingsprogram som er laget for å hjelpe medlemsbedrifter til å utforme og iverksette en forretningsplan som er tilpasset dagens endringer og fremtidens muligheter.

Gjennom programmet vil den deltakende bedriften kunne styrke endrings- og innovasjonsevnen i bedriften – og sette i gang en selvgående lærings- og utviklingsprosess.

Programmet er testet ut på 3 piloter og revidert i tråd med erfaringene. Det er følgelig et gjennomprøvd program som nå tilbys alle regnskapsbedrifter som er medlem av Regnskap Norge.

Målet med programgjennomføringen

Den ambisjonen Regnskap Norge har med dette programmet er at den deltakende bedriften skal oppleve merkbare endringer:

 • Tydeligere ledelse på visjon, verdigrunnlag og mål, og medarbeidere som slutter opp om dette
 • Medarbeidere som tar aktivt ansvar for egen læring og utvikling
 • En samarbeidsorientert bedriftskultur preget av medarbeidere som tar aktivt del i bedriftens videre utvikling
 • En kunderettet bedrift med tydelige mål for kundekommunikasjon og –oppfølging.

Hvorvidt det lykkes den deltakende bedriften å oppleve dette fremskrittet avhenger av egen innsats og treningsiver. Pilotprogrammet viste at med god innstilling til gjennomføringen av programmet, er det store sjanser for å lykkes med de utviklingsprosessene som bedriften beslutter gjennom programdeltakelsen.

Om programmet

Programmet består i korthet av 3 deler:

 • Strategi, som dreier seg om å gjøre sentrale valg knyttet til egen fremtid: Valg av fokusområder, tiltak og plan for gjennomføring.
 • Ledelse og medarbeiderskap, som dreier seg om utvikle god retning gjennom visjon og tydelige mål; ta ansvar for egen utvikling; jobbe aktivt med eget tankesett; styrke samarbeidet i bedriften; utvikle en «hjelpende» bedriftskultur
 • Relasjoner, markedsføring, salg, som dreier seg om å utvikle gode og tiltrekkende kunderelasjoner, forstå og avklare kundebehov, kunne kommunisere den faglige bistanden regnskapsbedriften kan bidra med på en attraktiv måte for kundebedriften.

I tillegg kan det gis veiledning i prosesser og teknologi når det følger av den utviklingsplanen som den deltakende bedriften beslutter.

Omfang og tidsbruk

Programmet er fleksibelt og kan tilpasses ulike behov. I praksis erfarer vi at et opplegg med 7 samlinger/dager og trening mellom samlingene blir foretrukket av de fleste, men det kan gjøres kortere og lengre etter behov. En samlingsdag består av 7,5 timer.

I tillegg til samlinger settes det av tid til trening mellom samlingene. Denne treningen er viktig for å kunne realisere de endrings- og utviklingsambisjonene som den enkelte deltakerbedriften har satt seg. Lederen i regnskapsbedriften får en aktiv rolle i å tilrettelegge for denne treningen.

I treningsperiodene er det tilgang på coaching for lederen dersom det er behov for råd og veiledning i oppgavetreningen. Coaching kan også benyttes dersom det blir viktig med motivasjonspåfyll for å kunne jobbe helhjertet med treningsoppgavene.

Gjennomføring av samlingene og treningsopplegget vil skje over en periode på mellom 7 måneder og 1 år for å tillate nok tid til modning, refleksjon og øvelser. Datoer for samlinger avtales direkte med ansvarlig for treningsopplegget.

Arbeids-/treningsmetodikk

På samlingene benyttes flere ulike metoder for å bidra til størst mulig læring:

 • Korte forelesninger som forklarer, inspirerer og veileder
 • Instruksjonsvideoer
 • Trening på oppgaver individuelt, parvis, og i større grupper
 • Plenumsdiskusjoner og drøfting av presentasjoner

Mellom samlingene trenes det individuelt, parvis og i grupper.

Hensikten med arbeidsmetodikken er å tilby en så variert som mulig trening som bidrar med mestringstrygghet for hver enkelt.

Skjematisk program

Basert på 7-dagerstilbudet

Samling 1: Bedriftens retning: Visjon, verdigrunnlag, mål, strategi

Trening – oppgaver, verktøy, tilbakemelding

Samling 2: Ny visjon: Tankesett, bedriftskultur, samarbeid, endringsvillighet

Trening – oppgaver, verktøy, tilbakemelding

Samling 3: Ny tjenesteyting: Mål, målforståelse, gjennomføringskraft

Trening – oppgaver, verktøy, tilbakemelding

Samling 4: Visjon og mål: Ny organisering, utviklingssamarbeid og erfaringsdeling

Trening – oppgaver, verktøy, tilbakemelding

Samling 5: Rollendring: Kommunikasjon, kundeforståelse, rådgivningsrollen

Trening – oppgaver, verktøy, tilbakemelding

Samling 6: Kunden i sentrum: Kunderelasjoner, kommunikasjon og salg

Trening – oppgaver, verktøy, tilbakemelding

Samling 7: Endringsdyktighet og veien videre

Trening og utvikling er den nye normalen.

KONTAKT OSS!

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om dette prosjektet – ta kontakt med Morten Aasen, morten.aasen@regnskapnorge.no / +47 928 57 048 eller Hans Ellefsen, hans.ellefsen@regnskapnorge.no / +47 976 10 123