!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Nettkurs

Perioderegnskapet som styringsverktøy

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Del:
For å styre et selskaps drift, likviditet og soliditet på en effektiv måte er perioderegnskapet den viktigste informasjonskilden for både små og mellomstore foretak. God regnskapsførerskikk (pkt. 5.7.4) har bestemmelser om regnskapsførers periodiske regnskapsrapporter til kunden. For at de rapportene som utarbeides periodisk skal ha størst mulig verdi for brukeren, krever dette for det første innarbeidelse av vesentlige periodiseringer knyttet til inntekter, avsetninger og vurderinger av balanseposter ved periodens utgang. Dersom dette ikke gjøres, vil perioderegnskapet ha liten eller ingen verdi utover det å være en rapport for merverdiavgift og andre offentlige avgifter. For det andre vil dette kunne sette den som utarbeider perioderegnskapet bedre i stand til å gi gode råd og ikke minst kunne identifisere tidligst mulig eventuelle problemer – «røde flagg» (faresignaler) – med selskapets lønnsomhet og likviditet. Dette er spesielt viktig i økonomiske nedgangstider og bidrar til økt verdi av regnskapsprodusentens tjenester.

Målgruppe

Kurset er spesielt relevant for de som er regnskapsprodusenter og som utarbeider perioderegnskap. Formålet med kurset er todelt. For det første er det å sette deltakerne bedre i stand til å utarbeide perioderegnskap som øker informasjonsverdien av disse rapportene for brukeren knyttet til den løpende styringen av selskapets drift, likviditet og kapitalbinding. Det andre er å sette deltakerne bedre i stand til å rapportere kritiske forhold ved driften på et tidligst mulig tidspunkt. Kurset retter spesielt vekt på perioderapportering i små og mellomstore foretak i Norge.

Kursinnhold

 • Hvorfor utarbeide mer informative perioderegnskap? 
  - Økt brukerverdi  
  - Identifisere hvorfor man tjener/taper penger? 
 • Hva bør vektlegges i den løpende rapporteringen? 
  - Periodisering av inntekter og kostnader   
  - Vurdering av vesentlige balanseposter 
 • Oppfølgning av prosjekter
  - Verktøy og rutiner for oppfølging/fremdriftsplan
 • Utarbeidelse av rapporter og kvalitative vurderinger 
  - Avdeling- og produkt/tjenesterapporter 
  - Effektiv bruk av budsjetter 
    - «Ambition to Action» 
  - Forslag til forbedringer 
 • Identifikasjon av «røde flagg» i perioderegnskapet  
  - «Resultatutjevning»: «En pest og plage»  
  - Avverge farer og kriser 
    - Lønnsomhets- og likviditetsproblemer 
    - Vesentlige avvik i nøkkeltall
    - Ikke reelle transaksjoner

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-