Revisor og bokføringsreglene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Revisor:
 • Rev 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsregelverket. På samme måte går revisor god for at bokføringsreglene er fulgt, når revisor attesterer på ligningsoppgavene.
Del:

Dette kurset setter revisor i stand til å planlegge, gjennomføre og avslutte disse attestasjonsoppdragene i samsvar med de krav som stilles.

Målgruppe

Kurset er beregnet for revisorer som reviderer årsregnskaper for revisjonspliktige, og som i den forbindelse er pålagt å attestere på etterlevelsen av bokføringsreglene. Dette gjelder både oppdragsansvarlige revisorer og revisjonsmedarbeidere.

Innhold

 • Innledning
  - Bakgrunn og regulering 
  - Rammeverk og saksforhold
 • Planlegging
  - Engasjementsbrev
  - Uavhengighet og etikk
  - Risiko og vesentlighet
  - Strategi og plan
 • Gjennomføring
  - Kartlegging
  - Kontrollhandlinger
  - Hendelser etter balansedagen
  - Dokumentasjon
 • Konkludering og rapportering
  - Vesentlighet
  - Revisjonsberetning
  - Ligningsoppgaver
  - Nummererte brev
 • Kvalitetskontroll
 • Oppslagsverk og spørsmål 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål. Dette er i form av at du som kursdeltaker får et spørsmål til hver sekvens/del hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager