Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Kurset veileder regnskapsførervirksomhetene til å oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Fokus ligger på gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten, herunder risiko og vesentlighetsvurderinger.
Del:

Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy. 

OBS! Dette nettkurset ble spilt inn i 2021. Det er noen endringer i kontrollopplegget for 2022, som ikke fanges opp i dette nettkurset. De mest sentrale delene av kvalitetskontrollen er derimot dekket, og kurset er derfor nyttig for de som skal forberede seg kvalitetskontroll som skal gjennomføres høsten 2022. Nettkurset vil bli erstattet med nyinnspilling i løpet av høsten 2022, som vi håper å få publisert i løpet av oktober. I påvente av nytt nettkurs, må du gjerne sjekke om våre stedlige kurs om kvalitetskontrollen passer for deg.

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås. Kurset er videre aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsførervirksomhet

Innhold

 • Overordnet rammeverk
 • Regelverk
 • KS Komplett
 • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
 • Kontrollerfaringer 
 • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
 • Gjennomføring av kontrollen/digitale kontroller
 • Fokusområder 2021
 • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
 • Forhold i egen virksomhet
 • Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
 • Hvitvaskingsregelverket
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Registrerings- og legitimasjonsrutiner
 • Avstemminger
 • Rapporteringsrutiner
 • Kvalitetskontrollrutiner
 • Dokumentasjon av eget arbeid/Dokumentasjon kompensasjonsordningene
 • Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller 
 • Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
 • Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
 • Periodisk regnskapsrapportering
 • Formelle krav og dokumentasjoner

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-