A-melding (A01) fra skattefri institusjon: Innberetning av lønn som ikke overstiger kr 8.000 må korrigeres

Skatteetaten klarer ikke fjerne skattefrie beløp over kr 1.000 fra selvangivelsen. Dette gjelder likevel ikke når lønnen er angitt som lønn fra veldedig eller allmennyttig organisasjon. OPPDATERT NYHET 05.01.16.

Del

Skattefrie institusjoner (mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning) eller organisasjoner (fagforeninger, idrettslag mv) som ikke har erverv til formål, jf skatteloven § 2-32 første ledd, har fritak for innberetning av lønnsytelser når samlet utbetaling til person i løpet av 2015 ikke har oversteget 8.000 kroner. Dette følger av samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-1 annet ledd. Mottakere av slik lønn skal ikke beskattes for slike arbeidsvederlag, så lenge inntekten ikke inngår som del av næringsinntekt. Dette følger av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i

I praksis vil dessverre retten til å la være å innberette i en del tilfeller fremstå som en plikt. Skattedirektoratet klarer ikke luke ut hvilke arbeidsgivere som omfattes av unntaket, og dermed risikerer lønnsmottakere som har mottatt lønn som ikke overstiger 8.000 kroner å bli beskattet for beløpet.

Skattefrie institusjoner og organisasjoner som i 2015 har innberettet lønnsytelser via a-meldingen og hvor samlede lønnsytelser på person ikke overstiger 8.000 kroner, bør derfor foreta en korreksjon av innberetningen slik at ytelser settes til kr 0. 

Merk likevel at det ikke er nødvendig å korrigere innberetninger som samlet ikke overstiger den allmenne grensen på kr 1.000. Slike beløp skal Skattedirektoratet klare å luke vekk fra den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Regnskap Norge tok opp saken med Skattedirektoratet og ba om at korreksjoner måtte kunne gjøres i desember i stedet for på hver måned utbetalinger er gjort. Skattedirektoratet godtar en slik løsning, og har lagt ut en nyhet om dette.

Hvilke skattefrie institusjoner må korrigere?

I vår opprinnelige nyhet om denne saken nevnte vi at vi var usikre på om utfordringen gjelder alle skattefrie institusjoner og organisasjoner, eller om veldedige eller allmennyttige organisasjoner er unntatt. Vi skulle derfor komme med en presisering når vi fikk svar fra Skattedirektoratet på hva som er rett forståelse, noe vi nå har mottatt. 

Veldedige og allmennyttige organisasjoner omfattes i utgangspunktet ikke av problemet, og behøver ikke å korrigere. Dette betinger likevel at organisasjonen enten har innrapportert inntekten gjennom:

– den forenklede a-meldingen A05 "Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon" med koden loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon

eller

 ordinær a-melding A01 og under inntektskoden for lønn har presisert at lønnen kommer fra veldedig/allmennyttig organisasjon. Dette gir samme lønnskode som i forrige strekpunkt (loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon). Innberetningen i Altinns A01-versjon ser slik ut:

Spesifikasjon lønnsinnberetning veldedig organisasjon

I andre tilfeller enn disse må lønnsinnberetningen korrigeres.

Les mer om hvem som er å anse som skattefri institusjon og organisasjon etter skatteloven § 2-32 første ledd i Lignings-ABC.

 

Arbeidsgiveravgiften påvirkes ikke

Selv om lønn ikke innberettes på grunn av beløpsgrensen over, er det viktig å huske at også slik lønn inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, jf folketrygdloven § 23-2 første ledd tredje punktum. I a-meldingen skal med andre ord lønnen medtas i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på virksomhetsnivå, men ikke fremgå på den ansatte.

Vi minner for ordens skyld om at veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner er fritatt for arbeidsgiveravgift når de totale lønnsutgifter for organisasjonen er inntil kr 500 000, men likevel bare for lønnsutbetalinger inntil kr 50 000 per ansatt, jf. folketrygdloven § 23-2 åttende ledd.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs