Årsoppgjøret 2015 - Hva du må huske på ved nyttårsskiftet

Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg. Her finner du som er kunde av regnskapsfører noen tips på hva du må huske på.

Del

Her er forhold som gjelder alle foretaksformer:

 • OTP-avtale: Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapet.
 • Fristen for a-meldinger for desember 2015 er tirsdag 5. januar 2016. Dette er to virkedager ut i det nye året. Det er kontantprinsippet som gjelder for lønnsinnberetningen. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest. Dette gjelder også andre lønnsrelaterte forhold, for eksempel nye forsikringsfordeler, ny firmabil mv. 
 • Foreta kassaoppgjør pr 31/12.
 • Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning.
 • Foreta varetelling pr. 31.12., med verdivurdering fordeling på kurante og ukurante varer. 
 • Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid pr. 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2015, og som ikke faktureres før i 2016.
 • Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. 
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst ennå? 
 • Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • Noter kilometerstand pr. 31.12 på biler i virksomheten. Opplys biltype/modell og registreringsnummer.
 • Husk å levere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre til regnskapsfører. 
 • Gi regnskapsfører kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen
 • Gi regnskapsfører kopi av eventuelle andre dokumentasjoner på verdivurderinger i balansen.
 • Utarbeid liste over leide/leasede driftsmidler.
 • Utarbeid spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 • Også andre regnskapsbilag for 2015 leveres så snart som mulig til regnskapsfører. 
 • Oppgaver over verdi aksjer og verdipapirer oversendes regnskapsfører.

Driver du enkeltpersonforetak er dette også relevant:

 • Send sammenstillingsoppgaver over lønnsinntekter til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 • Har du enkeltpersonforetak og bruker din private bil i næringsvirksomheten? Husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører.
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres, gjerne ved oppgave mottatt fra barnehage eller SFO.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført 
 • Forsikringsverdi på båter og innbo må informeres om.

Dette har spesiell relevans for aksjeselskaper:

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året. 
 • Gjør opp mellomregningskonti. I motsatt fall risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter nye regler for aksjonærlån.
 • Lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Bokføring 3
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 1
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

121176121193