Årsoppgjøret 2016 – hva du må huske på

Tiden for utarbeidelse av årsregnskap og selvangivelser nærmer seg på nytt. Her finner du noen råd om hva du som kunde bør huske på.

Del

Disse forholdene gjelder alle foretaksformer:

 • OTP-avtale: Husk å løpende ajourføre registrerte opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag hos forsikringsselskapet.
 • Fristen for a-meldinger for desember 2016 er torsdag 5. januar 2017. Dette er fire virkedager ut i det nye året. Det er kontantprinsippet som gjelder for lønnsinnberetningen. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest. Dette gjelder også andre lønnsrelaterte forhold, for eksempel nye forsikringsfordeler, ny firmabil mv. 
 • Foreta kassaoppgjør pr 31/12 og husk attestering av den som har telt kassen.
 • Utarbeid bekreftelse på kontantbeholdning.
 • Foreta varetelling pr. 31.12. med verdivurdering fordeling på kurante og ukurante varer. 
 • Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2016, og som ikke faktureres før i 2017.
 • Har du tap på kundefordringer? Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. Er du usikker på reglene for tapsføring med skatte- og avgiftsmessige konsekvenser – ta kontakt med din regnskapsfører.
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst om ennå må dette ettersendes snarest. Eventuelle uttak skal føres og medtas på hver mva-termin.  
 • Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • Noter kilometerstand per 31.12 på biler i virksomheten. Opplys biltype/modell og registreringsnummer.
 • Husk å levere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre til regnskapsfører. 
 • Gi regnskapsfører kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen
 • Gi regnskapsfører kopi av eventuelle andre dokumentasjoner på verdivurderinger i balansen.
 • Utarbeid liste over leide/leasede driftsmidler.
 • Utarbeid spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 • Også andre regnskapsbilag for 2016 leveres så snart som mulig til regnskapsfører. 
 • Oppgaver over verdi aksjer og verdipapirer oversendes regnskapsfører.

Driver du enkeltpersonforetak er dette også relevant:

 • Send sammenstillingsoppgaver over lønnsinntekter til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 • Har du enkeltpersonforetak og bruker din private bil i næringsvirksomheten? Husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for.
 • Kjøp og salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører. Oversend gjerne kopi av forsikringspolise.
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført 
 • Forsikringsverdi på båter og innbo må informeres om. Oversend gjerne kopi av forsikringspolise.

Dette har spesiell relevans for aksjeselskaper:

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene, samt avtalens varighet.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året. 
 • Lag en oversikt over eventuelle lån og kreditter mellom selskap og aksjonær. Her risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter regler for aksjonærlån.
 • Lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlem (for kunder som fører lønn selv må disse oppgavene uansett leveres inn da dette skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.)

 

Merk:

Ny skatteforvaltningslov trer i kraft fra 1.1.2017. Det innebærer blant annet at det legges større press på at alle rapporteringsplikter etterleves med korrekt innhold. Der rapporteringsfrister ikke overholdes vil det etter kort tid kunne påløpe betydelige tvangsmulkter. En forutsetning for at regnskapsfører skal kunne innlevere rettidige opplysninger på vegne av deg som kunde, er at alle opplysninger også er overlevert i henhold til de avtalte frister i oppdragsavtalen.

 

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 0,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 0,5
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

121124121129