Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016

Regnskapsførere og revisorer kan søke utsettelse til 30. juni for inntil 10 prosent av kundemassen.

Del

Kvoten på 10 prosent er som den har vært de senere årene. Denne utsettelsesordningen er begrunnet i regnskapsføreres og revisorers arbeidsmengde, og er hjemlet i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-5 første ledd bokstav b.

Det må søkes på navngitte kunder, med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av klienters skattemelding for formues- og inntektsskatt 2016". Søknadsfristen er 31. mai 2017.

Den som sender inn søknaden må ha rollen Begrenset signeringsrettighetRegnskapsfører med signeringerettRevisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Husk å avtale med revisorer hvem som søker for hvilke kunder, slik at ikke begge søker for samme enhet. Dette bør avklares i god tid før søknadsfristen.

Individuelle søknader

Vi får mange spørsmål om kunder kan søke utsettelse selv, og slik sett komme i tillegg til kvotene til regnskapsfører og revisor. Svaret på dette er i utgangspunktet et klart nei. Eneste unntak er når det skjer noe særskilt opp mot fristen. Skatteetaten har selv eksemplifisert dette med sykdom, uventet reisefravær mv. 

Det er skatteforvaltningsloven § 8-2-5 første ledd bokstav a som hjemler slik utsettelse. Hjemmelen lyder slik: "Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist etter § 8-2-3 første ledd når det blir godtgjort at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding innen fristen."

Manglende levering av bilag fra kundens side er normalt sett ikke en slik gyldig årsak.

Derimot kan det være tilfeller hvor kunden venter på viktige avklaringer eller dokumentasjon fra tredjepart, som vanskeliggjør levering innen ordinær frist. I slike tilfeller mener Regnskap Norge utsettelse kan være aktuelt på individuelt grunnlag. Merk likevel at dette må være helt unntaksvis.

Det er skattekontoret som avgjør søknaden. I likhet med de senere årene er søknadsprosessen automatisert, ut fra en forutsetning om at ordningen ikke misbrukes.

Næringsdrivende personer og selskaper kan søke utsettelse på individuell basis med hjelp av Altinn-skjemaet "RF-1113 Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - næringsdrivende 2016". 

I tillegg til enheten selv, kan de som har roller som nevnt over vedrørende RF-1114 søke på vegne av kunden.

Hva med varsler om tvangsmulkt?

Regnskap Norge forutsetter at varsler om tvangsmulkt ikke sendes næringsdrivende personer og selskaper som har fått godkjent utsettelsessøknad.

Vi har for ordens skyld bedt Skattedirektoratet bekrefte dette, herunder hvordan tvangsmulktordningen vil fungere for skattemeldinger for formues- og inntektsskatt. Denne artikkelen vil bli oppdatert så snart vi mottar svar.

For øvrig må det forventes at næringsdrivende som får utsettelse, men som leverer etter utsatt frist, får tvangsmulkt beregnet tilbake til hva den ville blitt med ordinær frist. Det gis således ikke rabatt i tvangsmulkt med hjelp av en utsettelsessøknad.

Aktuelle kurs

Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Finansregnskap 3
    Klokke Created with Sketch.
  • Skatte-/Avgiftsrett 4
    Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

105284105290