Endringer i NRS 16 Årsberetning

Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har tidligere informert om endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017. Disse endringene omfatter blant annet en gjeninnføring av plikten for andre enn små foretak til å gi opplysninger i årsberetningen om likestilling og diskriminering.

Som en følge av lovendringene har Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse endret NRS 16 Årsberetning. Endringene gjelder for regnskapsår som avsluttes 31.12.17 eller senere. Endringsmarkert utgave av NRS 16 finner du her.

Likestilling og diskriminering

Regnskapsloven § 3-3 a tiende og ellevte ledd stiller nå følgende krav til informasjon i årsberetningen for andre enn små foretak:

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.​
 
Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen har sin bakgrunn i likestillings- og diskrimineringsloven § 26a:

Alle arbeidsgivere skal redegjøre for:
a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten, og
b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.
 
Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 
Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning.
 
Redegjørelsesplikten gjelder også for offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet.

 

Regnskapsloven § 3-3 a tiende ledd henviser til lov om likestilling mellom kjønnene. I fotnote 2 til NRS 16 påpekes det at lov om likestilling mellom kjønnene ble opphevet fra og med 31.12.17. Henvisningen til denne loven må derfor fra 01.01.18 forstås som likestillings- og diskrimineringsloven. NRS 16 punkt 2.10.2 henviser til at redegjørelsen om likestilling har likhetstrekk med plikten til å redegjøre for arbeidsmiljøet. Omfanget av omtalen må tilpasses virksomhetens størrelse.

Regnskapsloven § 3-3 a ellevte ledd må forstås slik at for årsberetningen for regnskapsår avsluttet 31.12.17 eller tidligere er det tiltak for å fremme formålene i lov om likestilling mellom kjønnene, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering det skal gjøres rede for (jf. fotnote 3 til NRS 16). Disse lovene ble erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven fra 01.01.18. Grensen på mer enn 50 ansatte harmonerer med reglene i arbeidsmiljøloven § 7-1 om plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg og § 8-1 om plikt til informasjon og drøfting. Det er ifølge NRS 16 punkt 2.10.2 gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av siste kalenderår som skal legges til grunn, ikke gjennomsnittlig antall årsverk.

Kravene til opplysninger om likestilling og diskriminering utdypes i NRS 16 punkt 2.10.2. Det presiseres der at redegjørelsesplikten henger sammen med aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Dersom det ikke er behov for tiltak, er det ikke krav om å gi såkalt «negativ bekreftelse», det vil si å opplyse om at det ikke er planlagt eller iverksatt tiltak. Rapporteringen om tiltak skal omfatte en beskrivelse av status, definisjon av målsettingen for tiltaket, beskrivelse av tiltaket, tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres, og omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak.

Styrets handleplikt ved tapt aksjekapital

Bestemmelsen i aksjeloven § 3-5 om at styret har handleplikt når det antas at egenkapitalen er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen, er opphevet (i kraft 01.07.17). Omtalen av dette i NRS 16 punkt 2.8 om fortsatt drift er derfor tatt ut. Det samme gjelder øvrig omtale av aksjelovens regler om styrets handleplikt. Dette er ikke regnskapsregler og er derfor ikke naturlig å omtale i en regnskapsstandard.

Små foretak

Hvis et lite foretak som definert i regnskapsloven § 1-6 frivillig velger å utarbeide en fullstendig årsberetning etter kravene i § 3-3 a, følger det av NRS 16 punkt 1 at reglene i NRS 16 gjelder. Se også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak punkt 2.1.2, jf. egen nyhetssak om endringer i NRS 8.

Lenker til aktuelle nyhetssaker: