Hvordan kan koronaviruset påvirke årsregnskapet for 2019?

Har du ikke avlagt årsregnskapet for 2019 ennå? Da må virkningene knyttet til koronaviruset hensyntas når forutsetningen om fortsatt drift vurderes.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ved avleggelse av årsregnskap 2019 må det i tillegg vurderes om koronaviruset er en hendelse etter balansedagen som får påvirkning på årsregnskapet inkludert noteopplysninger.

Forutsetning om fortsatt drift

Det er et grunnleggende prinsipp for alle foretak som avlegger regnskap etter god regnskapsskikk at årsregnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift. Dette gjelder så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten blir avviklet. Reglene gjelder for foretak av alle størrelser.

Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift skal små foretak redegjøre for usikkerheten i noter, mens de som ikke er små har ytterligere krav i regnskapslovens bestemmelser om årsberetning.

Vi har tre ulike situasjoner knyttet til vurderingen om fortsatt drift:

 1. Utvilsom fortsatt drift
 2. Usikker fortsatt drift
 3. Avvikling

1. Utvilsom fortsatt drift

Dersom det er utvilsomt at driften vil fortsette skal det, for foretak som ikke er små, gis en positiv bekreftelse på at fortsatt drift er lagt til grunn i årsregnskapet. For små foretak er det ikke et tilsvarende krav om slik positiv bekreftelse.

2. Usikker fortsatt drift

For en god del bransjer vil omsetningen nå kunne falle drastisk blant annet fordi befolkningen endrer adferd og tilgangen på varer og innsatsfaktorer i produksjon begrenses. Det kan da oppstå situasjoner hvor fortsatt drift blir utfordret.

Alle foretak vil ha plikt til å redegjøre for usikkerheten når det foreligger konkrete forhold som kan sette foretakets drift i fare. Eksempel på dette kan være fall i omsetningen som vil påvirke foretakets evne til å dekke sine forpliktelser løpende. Foretak kan også komme i brudd med lånevilkår fra banken som innebærer at banken kan kreve lånet innfridd i sin helhet. Virkningen av disse og andre faktorer kan for noen foretak være kritisk i forbindelse med fortsatt drift.

Tidshorisonten for vurderingen vil normalt være frem til neste balansedag.

For små foretak skal usikkerheten redegjøres for i noteopplysningene. For foretak som ikke er små skal det redegjøres både i note og årsberetning. Det skal da opplyses om hvilke virkninger pandemien har hatt og vurderes å ha fremover for foretaket. Det skal redegjøres for hvilke tiltak som er satt i verk og hvilke som eventuelt planlegges å iverksettes for å sikre fortsatt drift. Virkningene av myndighetenes vedtatte tiltak for det enkelte foretak vil være relevant å opplyse om i denne forbindelse. Det samme gjelder garantier fra eiere, ettergivelse av gjeld mv.

Omfanget av opplysningene skal stå i forhold til den faktiske usikkerheten som foreligger. Ved stor usikkerhet og tvil om berettigelsen av forutsetningen om fortsatt drift, skal det opplyses om større poster i årsregnskapet som vil påvirkes dersom forutsetningen om fortsatt drift ikke legges til grunn for vurderingene. Virkningene skal om mulig kvantifiseres.

Dersom det eneste realistiske alternativet er å avvikle foretaket se punkt 3.

3. Avvikling

Foretaket skal ikke basere regnskapet på forutsetningen om fortsatt drift hvis det etter balansedagen vedtas en intensjon om å likvidere foretaket eller innstille driften, eller fortsatt drift ikke er et realistisk alternativ.

Regnskapslovens § 4-5 annet ledd sier følgende: «Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.» Regnskapet er da ikke utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og det skal opplyses om dette i note. Det bør redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet.

Hendelse etter balansedagen

Koronautbruddet er en hendelse etter balansedagen som vurderes i samsvar med NRS 3 Hendelser etter balansedagen. Slike hendelser deles opp i to typer:

 1. De som gir informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen (hendelser etter balansedagen med regnskapsmessig konsekvens).
 2. De som tyder på forhold oppstått etter balansedagen (hendelser etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens).

Koronautbruddet er en hendelse oppstått etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens (type b). Det medfører at konsekvensen av hendelsen ikke skal innarbeides i regnskapet for 2019 og medfører for eksempel ikke en nedskrivning av aksjer som påvirker resultatet i 2019.  

Det er imidlertid krav til å gi tilleggsopplysninger dersom dette forholdet er så vesentlig at det vil påvirke brukerne av regnskapets beslutninger. Da utbruddet antas å påvirke veldig mange foretak anbefales det å vurdere å gi opplysninger om hvilken påvirkning dette har på det enkelte foretak.

Regnskapsførers rolle

Regnskapsførerne må bevisstgjøre styret og ledelsen om deres ansvar. Brukerne av finansiell informasjon forventer at regnskapene er pålitelige og gir tilstrekkelig informasjon for å vurdere blant annet forutsetningen om fortsatt drift. Det er derfor viktig at regnskapsførerne i denne situasjonen veileder sine kunder om regelverket, vurderingene som må gjøres og informasjonen de er pliktig å gi i årsregnskapet for 2019.

Årsregnskapet for 2019 påvirkes ikke direkte av virkningene knyttet til koronautbruddet, med mindre foretaket skal avvikles eller fortsatt drift ikke er et realistisk alternativ. For å vurdere om det er usikkerhet om fortsatt drift skal all informasjon frem til styret avlegger årsregnskapet benyttes. Det innebærer at regnskapet for 2020 må vurderes i forhold til om det foreligger indikasjoner på usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Eksempler på forhold som kan indikere dette er:

 • Negativ egenkapital eller negativ arbeidskapital
 • Negativ utvikling i økonomiske nøkkeltall
 • Betydelige driftsunderskudd
 • Manglende evne til å betale kreditorer ved forfall
 • Problemer med å oppfylle lånevilkår
 • Problemer med å finansiere nødvendig produktutvikling eller andre påkrevde investeringer
 • Tap av vesentlig marked, franchise, lisens eller hovedleverandør
 • Problemer med arbeidskraft eller mangel på viktige leveranser

Regnskapet for 2020 anbefales å være ajour før avleggelse av årsregnskapet for 2019 slik at alle forhold hensyntas.

Linker:

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

NRS 3 Hendelser etter balansedagen

NRS 16 Årsberetning