Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har tidligere informert om endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017. Disse endringene omfatter blant annet fjerning av krav om årsberetning for små foretak. Som en følge av lovendringene har Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Endringsmarkert utgave av standarden finner du her.

Små organisasjoner

Det følger nå av regnskapsloven § 3-1 annet ledd at plikten til å utarbeide årsberetning ikke gjelder for små foretak. Dette gjelder også for ideelle organisasjoner som er små foretak etter regnskapsloven § 1-6. Som en følge av dette er NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner kapittel 11 om årsberetningen nå forbeholdt ideelle organisasjoner som ikke er små foretak og som dermed må utarbeide en årsberetning i samsvar med reglene i regnskapsloven § 3-3 a. For små organisasjoner er det imidlertid inntatt en egen omtale i nytt punkt 11.1.1, med en anbefaling om å utarbeide en skriftlig redegjørelse selv om det ikke lenger er krav om årsberetning:

"11.1.1 Årsberetning i små organisasjoner

Selv om små organisasjoner ikke har en lovpålagt plikt til å avlegge årsberetning, kan det være ønskelig å utarbeide en skriftlig redegjørelse på frivillig grunnlag. Det anbefales at små organisasjoner avlegger en skriftlig redegjørelse. Behovet kan variere avhengig av type organisasjon, regnskapsbrukere, organisasjonens størrelse mv. Eksempler på forhold det er aktuelt å omtale er organisasjonens formål, planlagte og gjennomførte aktiviteter for oppfyllelse av organisasjonens formål, gaver og frivillig innsats av betydning som ikke er inntektsført i årsregnskapet.

Avleggelse av årsberetning kan også være bestemt i vedtektene eller av årsmøtet, eller være forutsatt av for eksempel tilskuddsytere, innsamlingskontrollen mv. Med mindre det er konkret angitt, legges det til grunn at det ikke er krav om at årsberetningen må oppfylle kravene til årsberetningens innhold i regnskapsloven § 3-3a." 

Øvrige organisasjoner

Regnskapsloven § 3-3 a tiende og ellevte ledd stiller nå følgende krav til informasjon om likestilling og diskriminering i årsberetningen for andre enn små foretak:

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.​

Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen har sin bakgrunn i likestillings- og diskrimineringsloven § 26a:

Alle arbeidsgivere skal redegjøre for:

a) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten, og

b) likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av kjønn.

Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning.

Redegjørelsesplikten gjelder også for offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet.

Kravene til opplysninger om likestilling og diskriminering omtales slik i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner punkt 11.2.5:

"11.2.5 Likestilling og diskriminering

Plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen har sin bakgrunn i likestillings- og diskrimineringsloven § 26a. Redegjørelsesplikten henger sammen med aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden i organisasjonen når det gjelder kjønnslikestilling. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Omfanget av omtalen må tilpasses organisasjonens størrelse. Tiltak må ses i sammenheng med aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Dersom det ikke er behov for tiltak, er det ikke krav om å gi såkalt negativ bekreftelse, det vil si å opplyse om at det ikke er planlagt eller iverksatt tiltak. Rapporteringen om tiltak skal omfatte en beskrivelse av status, definisjon av målsettingen for tiltaket, beskrivelse av tiltaket, tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres, og omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak.

Organisasjoner som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte skal i tillegg redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Tiltak må sees i sammenheng med aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Dersom det ikke er behov for tiltak, er det ikke krav om å gi såkalt negativ bekreftelse, det vil si å opplyse om at det ikke er planlagt eller iverksatt tiltak. Rapporteringen om tiltak skal omfatte en beskrivelse av status, definisjon av målsettingen for tiltaket, beskrivelse av tiltaket, tidsplan for når tiltaket skal gjennomføres, og omtale av hva som er oppnådd med gjennomførte tiltak."

Lenker til aktuelle nyhetssaker: