Krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon

Vi får ofte spørsmål om hva som trengs av utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. I denne artikkelen redegjør vi for kravene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et bærende element i autorisasjonsordningen for regnskapsførere er å tilse at utøverne av yrket har tilstrekkelig kompetanse og faginnsikt. Dette skjer bl.a. gjennom å stille krav til utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon, og deretter at kompetansen opprettholdes og oppdateres gjennom etterutdanning.

Det er Finanstilsynet som tildeler autorisasjon på bakgrunn av søknad. Søknaden må dokumentere at utdannings- og praksiskravet er oppfylt. Når det gjelder utdanningen vil Finanstilsynet bygge sin vurdering og godkjenning på den utdanningsgraden og -innholdet som studiestedene bekrefter at kandidaten har oppnådd. Det er derfor også studiestedene som er det primære kontaktpunktet for dem som ønsker å få vurdert om en utdanning tilfredsstiller utdanningskravet, eventuelt hvilke fag som mangler. 

Regnskap Norge har på sin side ingen aktiv rolle i en søknadsbehandling, verken som godkjenningsmyndighet eller bekrefter av om en utdanning og/eller praksis er tilstrekkelig. Av den grunn foretar vi heller ingen konkrete vurderinger, som for eksempel å bedømme hvilke fag som mangler for å oppfylle utdanningskravet. For disse tilfeller må det som nevnt tas kontakt med relevant studiested (skole som tilbyr regnskapsførerutdanning) direkte. Derimot vil Regnskap Norge kunne veilede i innholdet i reglene,  og hvordan kravene skal forstås. I det påfølgende redegjør vi nærmere for hva utdannings- og praksiskravet innebærer. 

Utdanning

Utdanningskravet er regulert i regnskapsførerforskriften § 1-1 som stiller vilkår om en bachelorgrad i økonomi og administrasjon (BØA) på til sammen 180 studiepoeng, eller annen høyere grad enn bachelor. Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører (BØA-pRF) vedtatt av NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning). I sum innebærer dette følgende krav til fagfordeling innenfor totalkravet på minst 180 studiepoeng: 

90 studiepoeng

 

Obligatoriske emner i henhold til plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, i grove trekk:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
 • Administrasjonsfag: 25 studiepoeng
 • Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
 • Metodefag: 20 studiepoeng

60 studiepoeng

 

Profileringsemner i henhold til BØA-pRF:

 • Finansregnskap: 15 studiepoeng
 • Skatte- og avgiftsrett: 15 studiepoeng
 • Rettslære: 7,5 studiepoeng
 • Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering
 • Andre profileringsemner (innenfor finansregnskap, skatt- og avgiftsrett, rettslære og regnskapsførerregelverket eller nært beslektede emner som underbygger yrkesutøvelsen som regnskapsfører)

30 studiepoeng

 

Valgfrie emner:

 • Emner som gir kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å utføre økonomisk-administrative funksjoner

Utdanningen skal dokumenteres med kopi av vitnemål og karakterutskrift. Det følger av planen for BØA-pRF at studiestedet skal bekrefte at utdanningskravet er oppfylt (jf.planens vedlegg 1). Hvis ikke vitnemålet angir "Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører" forventer Finanstilsynet at søknaden er vedlagt en bekreftelse fra studiestedet om at utdanningskravet er oppfylt.

Søkere med revisorutdanning


Likestilt med utdanningen BØA-pRF er en mastergrad eller bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner. Det vil si at søkere med slik utdanning oppfyller utdanningskravet for autorisasjon. Som over skal utdanningen dokumenteres med kopi av vitnemål og karakterutskrift. Noen ytterligere bekreftelse fra studiestedet er ikke nødvendig.  

Søkere med utenlandsk utdanning


Utdanningskravet gjelder tilsvarende for søkere med utdanning fra utlandet. Utdanning fra utlandet kan etter en konkret vurdering godskrives eller gis faglig godkjenning av et norsk studiested som tilbyr regnskapsførerutdanning eller revisorutdanning. Et unntak er at kandidater med utenlandsk utdanning uansett må avlegge eksamener i skatterett/avgiftsrett (15 studiepoeng) og rettslære (7,5 studiepoeng) som omfatter norske regler. Søkere med utdanning fra utlandet må fremlegge en bekreftelse fra norsk studiested om at kravene i BØA-pRF er oppfylt. I tillegg skal kopi av vitnemål og karakterutskrift være vedlagt søknaden. 

Tilleggskrav når utdanningen er eldre enn tre år 
Dersom utdanningen er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker for siste treårsperiode i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i regnskapsførerforskriften § 4-1. Det avgjørende i spørsmålet om når utdanningen er avsluttet, er på hvilket tidspunkt den siste nødvendige eksamen for oppfyllelse av utdanningskravet ble avlagt.  

Søker må dokumentere oppfyllelse av etterutdanningskravet med en oppstilling som viser antall timer innen de emneområder som er oppstilt i forskriften samt kursarrangør, kursets navn og kursdato. Kopi av kursbevis må vedlegges. Søker som har gjennomført etterutdanning ved å avlegge eksamener på høyskole/universitet eller ved å delta på minst 75 % av kursundervisningen på høyskole/universitet, må vedlegge kopi av karakterutskrift eller bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen som angir hvilket kurs og omfanget av søkers deltakelse. Dokumentasjonskravet fremgår av regnskapsførerforskriften § 4-2.

Praksis

Praksiskravet er regulert i regnskapsførerforskriften § 1-2 og stiller vilkår om to års relevant regnskapspraksis fra de siste fem årene, der minst halvparten av praksisen må være fra virke hos autorisert regnskapsførerforetak/-selskap (eventuelt hos godkjent revisor/revisorselskap, se nedenfor under Søkere med revisjonspraksis). Forståelsen av to år er at praksisen må være opparbeidet over minst 24 måneder. I tillegg kan ikke ett års praksis utgjøre mindre enn 1.600 timer. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne eldre praksis. 

Som relevant praksis regnes regnskapsføring etter bokførings- og regnskapsloven, herunder pliktig regnskapsrapportering. Dette betyr at praksisen må omfatte:

 • Registrering av regnskapsopplysninger i henhold til bokføringslovens prinsipper. Relevant praksis omfatter også pliktig regnskapsrapportering, jf. bokføringsloven § 3. Det siste innebærer visse typer regnskapsrapportering etter regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven. Blant annet på dette grunnlag kan praksis fra lønnsføring legges til grunn.
 • Utarbeidelse av årsregnskap, dvs. oppstilling av resultatregnskap og balanse, herunder utarbeidelse av noter i henhold til regnskapsloven § 3-2, jf. kapittel 6 og 7. Her hensyntar Finanstilsynet også årsregnskapspraksis for foretak som ikke er regnskapspliktige, men frivillig velger å avlegge regnskap etter regnskapslovens regler, herunder levere Næringsoppgave 2.
 • Utarbeidelse av ligningspapirer etter ligningsloven.

Regnskapspraksisen skal dokumenteres i et eget skjema (se nedenfor under Søknad om autorisasjon), og være bekreftet av arbeidsgiver, eventuelt av revisor for det selskapet hvor regnskapspraksisen er opparbeidet. Det skal fylles ut ett skjema per arbeidsgiver. I tilfelle praksis er opparbeidet i søkers eget enkeltpersonforetak, eller eget selskap hvor ikke andre personer kan bekrefte praksisen, kan egenerklæring benyttes sammen med kopi av foretakets næringsoppgave.

Søkere med revisjonspraksis
Variert praksis fra lovbestemt revisjon etter revisorloven er fullt ut relevant praksis på lik linje med regnskapsføring etter bokførings- og regnskapsloven. Det betyr f.eks. at den som fyller opp praksiskravet på to år med revisjonspraksis ikke trenger ytterligere praksis fra regnskapsførerforetak/-selskap for å kvalifisere til autorisasjon.

Revisjonspraksisen skal dokumenteres i eget skjema (se nedenfor under Søknad om autorisasjon), og være bekreftet av arbeidsgiver. I tilfelle revisjonspraksisen er opparbeidet som ansvarlig revisor i søkers eget enkeltpersonforetak, skal ikke praksisskjema benyttes. Praksisen dokumenteres i form av egenerklæring som angir antall timer praksis fra ekstern revisjon de siste fem årene. Finanstilsynet vil avstemme timeantallet mot de omsetningstall som søker tidligere har rapportert til Finanstilsynet. Dersom søker er godkjent revisor, og den praksis som er dokumentert i forbindelse med revisorgodkjenningen er opparbeidet innen de tidsfrister som fremgår av regnskapsførerforskriften § 1-2, trenger ikke praksisen dokumenteres på nytt.

Annen praksis (inntil ett år av praksiskravet)
Det kan godkjennes at inntil ett år av praksiskravet (1600 timer) kan dekkes av annen praksis enn regnskaps- og revisjonspraksis som nevnt ovenfor. Dette kan være praksis opparbeidet som skatterevisor i Skatteetaten, som revisor i offentlig sektor (forutsatt revisjonsoppgaver som klart er relevante i forhold til revidering av årsregnskap for regnskapspliktige) eller som foreleser i emnene finansregnskap eller skatterett på universitet/høyskole. Praksisen må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, inneholdende nødvendige opplysninger om tidspunkt/periode, innhold og omfang.

Søknad om autorisasjon

Søknad om autorisasjon skal sendes via Altinn på skjema KRT-1019 Søknadsskjema (personlig konsesjon). Skjemaet finnes under fanen ”Skjema og tjenester” i Altinn

Praksisskjemaet for arbeidsgivers bekreftelse på relevant praksis er imidlertid foreløpig ikke elektronisk. Det er i stedet tilgjengelig som word-dokument på Finanstilsynets nettsted, se her. Skjemaet, i utfylt og signert stand, må skannes og vedlegges søknaden i Altinn. 

Etter at søknad om autorisasjon er innvilget; krav til etterutdanning

For å opprettholde autorisasjonen må regnskapsfører til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. De 77 timene skal fordeles innen nærmere angitte fagområder, det vises til regnskapsførerforskriften § 4-1. Når autorisasjon er innvilget skal etterutdanningskravet første gang kunne dokumenteres oppfylt det fjerde årsskiftet etter autorisasjonstidspunktet (vedtaksdato). Det er derimot ingen krav til yrkesutøvelse for å beholde autorisasjonen.