Utvalget som skal utrede ny regnskapsfører- og revisorlovgivning er oppnevnt

Lovutvalget har to år på seg til å foreslå endringer i eller nye lover for regnskapsførere og revisorer. Regnskap Norge er med i utvalget og stiller også med sekretær.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsførerloven har passert 20 år, og selv om det er gjort endringer underveis, bygger den i store trekk på de samme rammer og innhold som ved innføringen i 1993. Regnskapsbransjen har gjennomgått en stor utvikling siden regnskapsførerloven kom, og ikke minst i måten det jobbes på og i relasjonene til og arbeidsdelingen med kunden. Økt teknologibruk og digitalisering er en vesentlig faktor i dette, sammen med samfunnsendringer og rammebetingelser for øvrig. Et formål med lovgjennomgangen er derfor å bringe regnskapsførerloven mer i samsvar med tiden, og også smi den enda bedre basert på de erfaringene som loven har gitt til nå.

Når regnskapsførerloven og revisorloven er valgt å gjennomgås felles, skyldes dette nærheten mellom profesjonene. En viktig del av lovutvalgets oppgave er dermed å vurdere og avklare roller og grensesnitt mellom de to. Utvalget skal også se på eventuelle samordningsmuligheter, for eksempel knyttet til forvaltningsreglene. Det gjengis fra mandatet:

"Både revisorloven og regnskapsførerloven har som formål å sikre kvaliteten i foretakenes finansielle rapportering. Konsesjons, tilsyns- og sanksjonsregler er i stor grad de samme for begge bransjer. Flere revisjonsselskaper er i dag også tilbydere av regnskapsførertjenester. Utvalget skal foreta en overordnet vurdering av forholdet mellom de to profesjonene, der deres roller, funksjon og grensesnitt klargjøres. På bakgrunn av utvalgets vurderinger skal utvalget foreta en helhetlig gjennomgang av regnskapsførerloven med sikte på å vurdere behov for samordning av regler i revisor- og regnskapsførerloven, og skal videre vurdere om det er hensiktsmessig å integrere de to lovene i én felles lov. Utvalget skal foreslå lovregler som reflekterer utvalgets vurderinger."

I motsetning til regnskapsførerne er revisorlovgivningen underlagt EU-direktiver. En stor del av mandatet for revisorloven er derfor å foreslå endringer som gjennomfører forventede EØS-regler, men også endringer basert på en helhetlig gjennomgang generelt. Dette er nærmere spesifisert i mandatet (vedlagt nederst i artikkelen).

Utvalget skal levere første delutredning innen 31. mars 2017 (revisorloven), og den siste delutredningen innen 30. september 2017 (regnskapsførerloven).

Regnskap Norge er med i utvalget

Regnskap Norge er representert med Hanne Opsahl, leder fag, i utvalget. I tillegg inngår Jan Terje Kaaby, fagansvarlig regnskap i Regnskap Norge, som en av sekretærene. De andre medlemmene av utvalget er:

 • Professor Johan Giertsen, Bergen (leder)
 • Seksjonssjef Kjersti Elvestad, Oslo
 • Daglig leder Hege Skogland Mokleiv, Haugesund
 • Leder fag Hanne Opsahl, Lier
 • Seksjonssjef Monica Sivertsen, Oslo
 • Statsautorisert revisor Unn Helen Aarvold, Oslo
 • Avdelingsdirektør Alexander Behringer, Bærum
 • Administrerende direktør Per Hanstad, Oslo
 • Statsautorisert revisor Geir-Atle Monsen, Oslo
 • Statsautorisert revisor Odd Kristian Stavaas, Trondheim
 • Fagsjef Iman Winkelman, Lørenskog

Etableringen av lovutalget representerer starten på noen spennende og viktige år for regnskapsbransjen. I tillegg til å bringe inn den innsikt og de erfaringer vi allerede har, vil vi rådføre oss og ha dialog med medlemmer fortløpende. Styret og fagutvalget i Regnskap Norge vil drøfte saken jevnlig, men vi vil også bruke andre fora. Hvis du har meninger/innspill til fremtidens regnskapsførerlov, vil vi svært gjerne at du bringer det til oss. Send til hanne.opsahl@regnskapnorge.no.

Vedlegg:

Mandatet til utvalget

Nyhetssak Finansdepartmentet

Oppnevningen i Statsråd, 2. oktober 2015