Arbeidsgiveravgift på OTP

Vi får en del spørsmål om arbeidsgiveravgift på OTP. Her finner du noen svar.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

 Det skal betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers tilskudd til livrente- og pensjonsordninger, herunder bl a avtalefestet pensjonsordning (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Denne plikten følger av folketrygdloven § 23-2 fjerde ledd.

Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften

I utgangspunktet skal alle innbetalinger til pensjonsordningen belastes med arbeidsgiveravgift. Dette omfatter også administrasjonsgebyret til forsikringsselskapet. Likeledes skal det belastes arbeidsgiveravgift på innbetalinger til et eventuelt premiefond. Dersom innbetalingen omfatter sparing for eier av enkeltpersonforetak eller deltaker i deltakerlignet selskap, skal innbetalingen for denne holdes utenfor avgiftsgrunnlaget. Dette gjelder i den grad denne delen av innbetalingen kan individualiseres. (Sparing til kommandittist eller stille deltaker som mottar lønn for sin arbeidsinnsats, formodes derimot å inngå i avgiftsgrunnlaget.) I tilfeller hvor premie til pensjonsordningen belastes premiefond, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift på denne delen av premien. Dette som følge av at avgift beregnes allerede ved innbetaling til premiefondet, som nevnt over.

Soner og tidspunkt for betaling

Avgiftsplikten knytter seg til den faktiske innbetalingen av premie. De avgiftspliktige beløpene skal tas med i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift på termin­oppgaven for den terminen hvor betalingen er foretatt, jf. forskrift 02.12.1997 nr. 1385 om beregning og oppgjør mv. av arbeids­giver­avgift til folketrygden § 3. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme termin fordeler seg.

Behov for årsoppgave fra forsikringsselskapet?

Det later til at en del avventer beregning av arbeidsgiveravgift til man mottar årsmelding fra forsikringsselskapet. Det påpekes at det ikke er mulig å beregne arbeidsgiveravgiften før det mottas slik årsmelding. Når årsmeldingen ennå ikke er mottatt fra forsikringsselskapet, blir det derfor vanskelig å rekke terminfristen for 6. termin. Vi kan ikke se at dette medfører riktighet. Med fare for at vi misforstår, vil vi presisere at arbeidsgiveravgiften bestemmes av den faktiske innbetalingen av premie til pensjonsordningen og tilskudd til premiefond. Regnskapet skal derfor kunne gi svar på hva som skal beregnes i arbeidsgiveravgift for de respektive terminene. Dette betyr at årets påløpte premie ikke er utslagsgivende for hvor mye arbeidsgiveravgift som skal innbetales for året. I regnskapet blir det derimot normalt sett riktig å kostnadsføre påløpt premie og påløpt arbeidsgiveravgift av denne premien. Her blir det således periodiseringsforskjeller, dersom premie for året ikke er i samsvar med faktisk innbetaling.  

Lønns- og trekkoppgave?

Premie til pensjonsordning skal ikke lønnsinnberettes på de ansatte. Innberetning skjer i stedet fra forsikringsselskapet når utbetaling av pensjon finner sted. Eventuell egenandel som den ansatte er trukket i lønn i året skal oppgis på lønns- og trekkoppgaven post 312. Slik egenandel gir fradragsrett for lønnstakeren etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav a.

 Årsoppgave

De avgiftspliktige beløpene skal føres på egen linje i årsoppgaven for arbeidsgiveravgift.