Ekspertutvalg anbefaler én merverdiavgiftssats

Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ekspertutvalget ble oppnevnt 18. januar 2019. Foruten å evaluere satsstrukturen, skulle utvalget vurdere om andre hensyn, eksempelvis miljø-, fordelings- eller folkehelsehensyn, skal kunne stimuleres med hjelp av reduserte satser eller nullsatser.

Spørreundersøkelse blant regnskapsførere

Som hjelp i sitt oppdrag baserte utvalget seg blant annet på en spørreundersøkelse foretatt blant Regnskap Norges medlemmer. Denne undersøkelsen indikerte at merarbeidet som næringslivet påføres gjennom å ha flere merverdiavgiftssatser, utgjør nær 40 prosent av de samlede byrdene ved merverdiavgiften. Utvalget la vesentlig vekt på denne undersøkelsen.

Utvalgets forslag

Ekspertutvalget konkluderer med at merverdiavgiften ut fra sitt formål bør være en bredest mulig avgift på forbruk av varer og tjenester. Enklest blir systemet når det begrenses til kun én merverdiavgiftssats og at fritak avvikles.

Utvalget foreslår at omlegging skjer gradvis, og i to steg. Det første steget som foreslås er å avvikle den reduserte satsen for matvarer og å innføre lav sats for fritatte varer og tjenester. Dernest bør den reduserte satsen avvikles. Utvalget foreslår at denne prosessen går over maksimalt tre år.

Utvalgets flertall foreslår at ny sats blir lagt på provenynøytrale 23 prosent. Mindretallet ønsker å opprettholde 25 prosent.

Videre prosess

Utvalgets forslag i NOU 2019:11 skal i første omgang på høring. Deretter er det opp til regjeringen å vurdere om forslaget eller deler av dette skal fremmes som sak i Stortinget.

Illustrasjon fra presentasjonen om utviklingen i satsstrukturen: