Statsbudsjettet 2020 - 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes

Samtidig foreslås et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Varesendinger med verdi på under kr 350 pr forsendelse har vært fritatt for merverdiavgift, toll og særavgifter. Netthandelen fra utlandet øker år for år, og det har vært reist mye kritikk mot fritaket. Fritaket favoriserer i praksis utenlandske nettbutikker på bekostning av norske næringsdrivende. Regjeringen foreslår i tråd med Granavold-plattformen og høringen i sommer å fjerne 350 kroners grensen for avgiftsfri netthandel til forbrukere.

Kort om forslaget

Forslaget går ut på at det skal beregnes merverdiavgift fra første krone ved netthandel av varer fra utlandet. Videre legges ansvaret for oppkreving og betaling av avgiften over på den utenlandske netthandelen. Det innføres en egen forenklet registreringsordning for utenlandske netthandler som selger varer til Norge.

Ordningen omfattet ikke toll og særavgifter. Det innføres derfor et generelt toll- og særavgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000. For forsendelser over kr 3000 vil fortsatt forbrukeren måtte betale mva, toll og særavgifter ved import. I praksis gjøres dette av speditøren, som viderebelaster dette til forbrukeren sammen med et gebyr.

VOSC

Utenlandske netthandler blir registreringspliktige etter en forenklet registreringsordning kalt VOSC (Vat On Small Consignment). Plikten inntrer når omsetningen passerer kr 50 000, men det vil være mulig å registrere seg fra første krone. Ordningen innebærer at mva oppkreves av selger.

Det dreier seg om en forenklet ordning hvor ikke de samme kravene gjelder til bokføring og dokumentasjon. Det vil dermed heller ikke være mulig for den utenlandske næringsdrivende å kreve fradrag for inngående merverdiavgift påløpt i Norge. Ordningen omfatter ikke toll og særavgifter, og heller ikke forsendelser med en verdi over kr 3000. Det betyr at i disse tilfellene vil ikke endringene som forslås få noen betydning.

En rekke utenlandske nettbutikker er ordinært mva-registrert i Norge og importerer selv varene til Norge. For disse vil ikke ordningen ha betydning. Det er imidlertid klargjort i forslaget at en VOSC registrering ikke i seg selv skal gi grunnlag for å anse aktøren hjemmehørende i Norge.

Unntak for enkelte varer

Registreringsordningen vil ikke gjelde næringsmidler, alkoholholdig drikker, tobakksvarer og restriksjonsbelagte varer. Slike varer vil være mva-, toll- og særavgiftspliktige fra første krone. Her vil det være forbrukeren selv som er ansvarlig for beregning og betaling ved innførsel. I praksis vil imidlertid dette normalt håndteres av speditøren.

Finansdepartementet regner med dette med at særlig handel med næringsmidler over landegrensen vil bli kraftig redusert som følge av forslaget.

Tekstiler

Klær og tekstiler er hovedsakelig tollpliktige varer. Med Regjerningens forslag innfører man et tollfritak for forsendelser inntil kr 3000. Dette innebærer en økning i tollfritaket for slike varer fra kr 350 til kr 3000. Norske butikker som importerer klær og tekstiler må betale toll ved innførselen fra første krone. Forslaget innebærer derfor en klar favorisering av utenlandske nettbutikker. Regjeringens begrunnelse for forslaget er at det er nødvendig å unngå tollbehandling av disse varene dersom den forenklede registreringsordningen for utenlandske næringsdrivende skal fungere etter sin hensikt.

Kles- og sportsbransjen vil bli rammet av forslaget, og har uttalt seg svært kritisk i høringsrunden. De samme innsigelsene er også kommet etter fremleggelsen av Statsbudsjettet. Ved kjøp av klær til under kroner 3000 vil forbrukere slippe toll dersom klærne kjøpes fra en netthandel i utlandet. Ved kjøp fra norske butikker vil butikken, (eller importør) ha betalt toll med 10,7% av tollverdien ved importen til Norge. Det er her verdt å merke seg at tollverdien er basert på innkjøpsprisen til Norge, og ikke utprisen til forbruker. Det vil derfor bare være en andel av prisen forbrukeren betaler i en Norsk butikk som har vært gjenstand for tollberegning. Dette i motsetning til mva som beregnes av prisen forbrukeren faktisk betaler i begge tilfeller.

Hvem rammes av ordningen – begrepet «tilbyder»

Forslaget til ny mval § 11-2 (1) fastslår at det er «tilbyder» som skal beregne og betale merverdiavgift. Begrepet tilbyder omfatter både selgere og formidlere. Det er lagt til grunn at det primært er formidleren som har registreringsplikten. I forslaget til statsbudsjett fastslås det at man må foreta en helhetsvurdering av hvem som kan sies å tilrettelegge varesalget til norsk forbruker. For varer som selges gjennom en digital plattform, markedsplass eller portal kan det oppstå spørsmål om det er aktøren som drifter det elektroniske grensesnittet, eller selgeren som skal anses som tilbyder. Det oppstilles som en overordnet retningslinje at den forbrukeren primært forholder seg til skal anses som tilbyder. Terskelen for at aktøren bak det elektroniske grensesnittet skal anses som tilbyder skal være lavt. Vurderingen skal ikke knyttes til avtaleforholdet mellom partene, men heller hvem som tilrettelegger for transaksjonen.

Det foreslås i statsbudsjettet at det skal inntas en liste i merverdiavgiftsforskriften som lister opp hvilken type involvering i salget som skal anses tilstrekkelig til at aktøren skal anses som tilbyder. Forskriftsbestemmelsen skal så langt det lar seg gjøre harmoniseres med tilsvarende bestemmelsen i EU.

Praktiske utfordringer

Det er foreslått at varer hvor mva er beregnet gjennom VOSC ordningen ikke skal gjennomgå ordinær tolldeklarering. Det vil da være nødvendig at disse varene er merket slik at Tolletaten og speditører kan skille disse forsendelsene fra andre forsendelser som skal gjennomgå en ordinær tollbehandling. Tilbyderne vil bli utstedt med en VOSC-nummer når de blir registrert. Det er foreslått at dette nummeret må fremgå av merking av den enkelte pakke, samt i den digitale forsendelsesinformasjonen tilbyderen må sende til Tolletaten i forkant av forsendelsen.

Det er fremkommet av høringsinnspillene i saken at det har vært komplisert å finne en ensartet måte å merke forsendelsene på. Finansdepartementet vil jobbe videre med dette sammen med de berørte parter med sikte på å forskriftsfeste regler.

Ikrafttredelse

Opprinnelig var regelendringene foreslått fra og med 01.01.2020. Da det gjenstår en del praktiske utfordringer knyttet til VOSC ordningen er ikrafttredelsen foreslått til 01.04.2020. For varer som ikke er omfattet av den nye VOSC ordningen er det foreslått at opphevingen av fritaket på forsendelser under kr 350 skal skje allerede fra 01.01.2020.

Webinar

Vi omtaler for øvrig forslaget i vårt webinar om statsbudsjettet. Klikk her for å se webinaret