Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 skal salgsdokumentet bl.a. inneholde vederlag. Vederlag er det beløpet kjøper skal betale for en vare eller tjeneste. Dersom det gis rabatter på salgsprisen, så er det den avtalte prisen etter rabatten som utgjør vederlaget.

I forbindelse med en sak som gjaldt spesifisering av rabatter i salgsdokument fra leverandører av TV-pakker og internett/bredbånd, har Skattedirektoratet gitt en uttalelse om hvilke krav som stilles til å angi rabatter i salgsvederlaget.

Skattedirektoratet bemerker at det ikke er et krav etter bokføringsforskriften at rabatten skal spesifiseres i salgsdokumentet. I de tilfeller hvor rabatten angis i salgsdokumentet, må den imidlertid angis slik at det klart fremgår hvordan beløpet fordeler seg på de ulike varelinjene. Dersom det gis en rabatt på hele vederlaget, er det tilstrekkelig at rabatten angis i ett beløp, men slik at det fremgår klart at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene (totalvederlaget oppsummert), f.eks. slik: "10 % rabatt av kr …".

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 17.06.2021.