Dispensasjonsadgang SAF-T

Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om å gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten har i et skriv datert 4.10.2019 varslet en restriktiv dispensasjonspraksis, hovedsakelig begrunnet med at de bokføringspliktige har hatt to år på seg fra kravet ble kjent til implementeringstidspunktet. 

At den bokføringspliktige er sent ute vil ikke være kvalifiserende, det må være forhold utenfor den bokføringspliktiges kontroll. Et eksempel på dette er at det er inngått en kontrakt med en systemleverandør i god tid, men at systemleverandøren likevel ikke klarer å levere til avtalt tid. Det må også legges til grunn at et bytte av system- eller implementeringsleverandør ikke endrer fristoverskridelsen. 

Det gis ikke dispensasjon for mulige hendelser frem i tid. Hendelsen må ha skjedd og være dokumenterbar. At systemet er gammelt holder heller ikke, men det kan være mulig å få en tidsbegrenset dispensasjon hvis systemet skal utfases innen ett år, og det nye systemet har funksjonaliteten til stede. 

Tidsbegrenset eller permanent dispensasjon

En dispensasjonssøknad kan enten være tidsbegrenset eller permanent. Tidsbegrensede dispensasjoner på ett år gis kun i særlige tilfelle, så det forventes at den bokføringspliktige er rask i å rette opp mangelen.

Det er meget få kvalifiserende hendelser som kan medføre en permanent dispensasjon; for eksempel at virksomheten skal nedlegges og det ikke finnes egnede konverteringsmuligheter fra tilgjengelig format til SAF-T.

Søknadens innhold

En søknad må inneholde en begrunnelse, beskrivelse av hendelsene som har medført til at fristen ikke kan overholdes, og en angivelse av en tidslinje; når ble arbeidet igangsatt og når var ferdigstillelse planlagt. Videre må søknaden inneholde den nye planen for ferdigstillelse.

Se hele skrivet fra Skatteetaten via "Relevante lenker" til høyre.