Endringer i bokføringsforskriften – ny kassasystemlov

Finansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2019 fastsatt endringer i bokføringsforskriften med tilpasninger til kravene i kassasystemlova med forskrift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kassasystemlova og kassasystemforskrifta trådte i kraft 1. januar 2017, og gjelder for alle som tilbyr kassasystemer til bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven § 2. Reglene innebærer at alle kassasystemer som tilbys, enten dette skjer gjennom salg, utleie eller utlån, må tilfredsstille kravene i kassasystemlova og -forskrifta. Leverandøren må levere en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene. Produkterklæringen skal videre følge med kassasystemet.

Bokføringspliktige som kjøper, leier eller låner et nytt kassasystem fra og med 1. januar 2017, må se til at det medfølger en slik produkterklæring. For øvrig gjelder fortsatt kravene til registrering og dokumentasjon av kontantsalg slik de er i dag.

Kassasystemer anskaffet før 1. januar 2017 kan fortsatt benyttes til og med 31. desember 2018, selv om de ikke oppfyller kravene i kassasystemlova og -forskrifta.

1. januar 2019 trer ny § 10 a i bokføringsloven i kraft (jf. lov 19. juni 2015 nr. 53). Fra dette tidspunkt skal bokføringspliktige som hovedregel registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og -forskrifta. Finansdepartementet har i forskrift 20. desember 2016 nr. 1752 kommet med utfyllende bestemmelser og unntak, som fra 1. januar 2019 endrer de reglene vi nå har i bokføringsforskriften delkapittel 5-3 og 5-4 om registering og dokumentasjon av kontantsalg. I det videre kommenteres enkelte sentrale endringer som det kan være nyttig å kjenne til allerede nå.

Virkeområde for kontantsalgsreglene

Kontantsalg defineres fortsatt som salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Det gjøres imidlertid et nytt unntak fra dette, hvor salg over internett eller ved oppkrav fra og med 1. januar 2019 ikke lenger anses som kontantsalg (bokføringsforskriften § 5-3-1 nytt første ledd bokstav a, jf. også kassasystemlova § 2 bokstav a). Bokføringspliktige med slikt salg behøver dermed ikke å anskaffe eller oppgradere til et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og -forskrifta. I stedet må salg over internett eller ved oppkrav fra og med 1. januar 2019 dokumenteres med salgsdokumenter utstedt i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1 og 5-2 (ordinær kredittfakturering). Det legges til grunn at slike salg også må bokføres i kundespesifikasjonen etter bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3.

Unntak fra plikten til å benytte kassasystem ved kontantsalg

Også for salg som omfattes av definisjonen av kontantsalg i bokføringsforskriften § 5-3-1, vil det etter 1. januar 2019 fortsatt finnes enkelte unntak fra kravet om å benytte et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og -forskrifta. Disse unntakene finnes som før i bokføringsforskriften delkapittel 5-4, men innholdet endres noe. Den viktigste endringen er at kontantsalg ifølge bokføringsforskriften § 5-4-1 nytt tredje ledd ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Dette innebærer at alle bokføringspliktige, for alle typer kontantsalg, får to valg fra 1. januar 2019:

 • Hovedregel: Registrering og dokumentasjon av kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og -forskrifta, i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-3.
 • Unntaksregel: Utstedelse av salgsdokument (kontantfaktura), i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Det må etter bokføringsforskriften § 5-4-5 foretas daglig opptelling av kassabeholdning som avstemmes mot de utstedte kontantfakturaene. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares. Det vil ikke bli krav om føring av kontantfakturaer i kundespesifikasjonen i større grad enn det som allerede følger av de generelle reglene i bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd.

Den bokføringspliktige må selv vurdere om bruk av unntaksregelen er hensiktsmessig og gir forsvarlig intern kontroll knyttet til kontantsalget. Hvis den bokføringspliktige velger å benytte løsningen med utstedelse av salgsdokument (kontantfaktura), er det ikke nødvendig å anskaffe eller oppgradere til et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og -forskrifta.

En annen endring er at bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000 eksklusive MVA i løpet av et regnskapsår, etter bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd nytt annet punktum kan benytte de unntaksreglene som allerede finnes for dokumentasjon av ambulerende og sporadisk kontantsalg. Dette innebærer at slikt kontantsalg kan dokumenteres på en av tre måter:

 • Fortløpende i innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte.
 • Ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag.
 • Ved datert og signert oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter.

Det skal alltid skrives kvittering dersom kunden ber om det. Også i slike tilfeller krever bokføringsforskriften § 5-4-5 at det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som avstemmes mot salgsdokumentasjonen. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares. Bokføringspliktige med svært lite kontantsalg vil med andre ord ikke behøve å anskaffe eller oppgradere til et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og -forskrifta.

Andre endringer

Følgende forskriftsspeil viser dagens regler og reglene som gjelder fra 1. januar 2019 (med endringer i kursiv):

Bokføringsforskriften til og med 31. desember 2018

Bokføringsforskriften fra og med 1. januar 2019

Delkapittel 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg

Delkapittel 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg

§ 5-3-1. Definisjoner

        Med kontantsalg menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering.

        Med betalingskort menes debetkort, kredittkort og faktureringskort.

        Med kontanter menes andre betalingsmidler enn betalingskort.

§ 5-3-1. Definisjoner

        I dette kapittel menes med

a)     kontantsalg: salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontanter som betalingsmiddel. Salg over internett eller ved oppkrav anses ikke som kontantsalg,

b)     betalingskort: debetkort, kredittkort og faktureringskort,

c)     kontanter: andre betalingsmidler enn betalingskort,

d)     kassasystem: kassaapparat eller annet elektronisk system for registrering av kontantsalg og utskrift av salgskvittering,

e)     kassaskuff: oppbevaringsplass for betalingsmiddel som registreres i et kassasystem,

f)      kassapunkt: en enhet innen et kassasystem som kan avslutte et kontantsalg ved å beordre utskrift av en salgskvittering,

g)     kassasystemets ID-nummer: en unik identifikator for kassasystemet,

h)      skuffeåpning (nullinnslag): integrert kassaskuff åpnes uten at det har skjedd noen registrering av kontantsalg eller tilbakebetaling,

i)      salgskvittering: utskrift fra kassasystem som viser gjennomført kontantsalgstransaksjon,

j)       returkvittering: utskrift fra kassasystemet som viser at tidligere utskrevet salgskvittering inneholder feilaktige opplysninger eller opplysninger om tilbakebetaling for prisjusterte eller returnerte varer eller tjenester,

k)      utleveringskvittering: bekreftelse for kredittsalg,

l)       løpende anvendelse: all bruk av kassasystemet, blant annet registrering av salg mv. og utskrift av kvitteringer som nevnt i bokstavene i til k, endring av priser, korreksjoner, skuffeåpninger (nullinnslag), utskrift av rapporter og lignende, samt endringer av programvare og midlertidig tilkobling av ekstern programvare,

m)     elektronisk journal: dokumentasjon av den løpende anvendelsen av kassasystemet i elektronisk form,

n)      Z-rapport: sammenstilling av dagens registreringer i kassasystemet,

o)      X-rapport: sammenstilling av registreringer i kassasystemet siden forrige Z-rapport

§ 5-3-2. Kassaapparat mv.

        Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport, med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Beløp som registreres på kassaapparatet skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Tilsvarende skal all registrering som har skjedd i forbindelse med opplæring dokumenteres. Det skal videre foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak. Dersom korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger korreksjonen. Tilbakebetaling til kunde skal dokumenteres med kundens signatur.

§ 5-3-2. Registreringer i kassasystemet

        Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende i et kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta med mindre annet er bestemt i denne forskrift. Også annen løpende anvendelse av kassasystemet skal registreres fortløpende i kassasystemet. Registrering i kassasystemet skal omfatte all den informasjon som kreves spesifisert på X-rapport, Z-rapport og kvitteringer etter kassasystemforskrifta § 2-8 (§§ 2-8-1 til 2-8-7).

        Kontantsalget skal registreres på den enkelte operatør hvis systemet har slik funksjonalitet.   

        Tips kan registreres særskilt i kassasystemet hvis systemet har slik funksjonalitet og kontanttips oppbevares i kassaskuffen. Registrering skal da også omfatte tips betalt med betalingskort mv. Dersom tips ikke registreres særskilt på kassasystemet, kan kontanttips ikke oppbevares i kassaskuffen.

 

§ 5-3-3. Forbud mot andre kassasystemer enn de som har produkterklæring

        Det kan bare benyttes kassasystemer i virksomheten som det foreligger produkterklæring for etter kassasystemlova § 5.

 

§ 5-3-4. Krav til bruk av kassaskuff

        Bokføringspliktig skal oppbevare kontanter i integrert kassaskuff. Dersom kontantsalget blir registrert i kassasystemet på den enkelte operatør, kan operatøren likevel benytte pengebelte eller lignende for å oppbevare kontanter for virksomheten. 

        Integrert kassaskuff skal lukkes umiddelbart etter at betaling for kontantsalget er mottatt. Det samme gjelder dersom kassaskuffen har vært åpnet for andre formål som veksling eller inn- og utbetalinger.

        Dersom flere bokføringspliktige bruker felles kassasystem, jf. § 5-3-9, må minst en av de bokføringspliktige bruke integrert kassaskuff for oppbevaring av betalingsmidlene. Dersom det ikke er mulig å holde betalingsmidlene fra flere bokføringspliktige brukere adskilt i kassaskuffen, skal øvrige brukere oppbevare betalingsmidlene i egne kassaskuffer.

 

§ 5-3-5. Utskrift av salgskvittering mv.

        Ved hvert salg skal det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for kunden. Dersom kassasystemet også brukes til å registrere kredittsalg som blir fakturert på et senere tidspunkt, skal det skrives ut en utleveringskvittering.

        Salgskvittering og utleveringskvittering kan sendes kunden elektronisk.

 

§ 5-3-6. Krav til dokumentasjon av returer mv.

        Ved returer skal det skrives ut en særskilt returkvittering. Ved returer hvor det samtidig skjer en ny salgstransaksjon kan returen fremgå av salgskvitteringen. 

        Dersom det er registrert feil betalingsmiddel på salgskvittering, skal det enten tas ut returkvittering som korrigerer feilen og ny salgskvittering med angivelse av rett betalingsmiddel eller en kvittering som har referanse til salgskvitteringens nummer og som kun viser endringen av betalingsmiddel. Dokumentasjonen skal skrives ut og tilbys kunden. 

 

§ 5-3-7. Krav til dokumentasjon av andre korreksjonsposter

        Det skal foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter med angivelse av beløp og årsak.

        Dersom korreksjonen gjelder tidligere registrert salg, skal det foreligge ytterligere dokumentasjon som underbygger korreksjonen. Tilbakebetaling til kunde, herunder ved returer, skal dokumenteres med kundens signatur og telefonnummer.

 

§ 5-3-8. Registrering av vekselkasse og krav til dokumentasjon ved uttak av kontanter

        Ved salgsdagens begynnelse skal vekselkassen registreres i kassasystemet.

        Uttak av kontanter fra kassaskuffen i løpet av dagen skal dokumenteres særskilt. Dokumentasjonen skal minst inneholde følgende opplysninger:

a)     dato og klokkeslett

b)     beløp

c)     hvem som har gjort uttaket.

        Dokumentasjonen skal oppbevares i kassaskuffen.

 

§ 5-3-9. Bruk av felles kassasystem

        Flere bokføringspliktige kan benytte felles kassasystem hvis kassasystemet er tilrettelagt for dette, jf. kassasystemforskrifta § 2-5 femte ledd.

        Når flere bokføringspliktige benytter felles kassasystem skal betalingsmidlene holdes adskilt, jf. § 5-3-4 tredje ledd, og det skal foretas individuelle dagsoppgjør.

 

§ 5-3-10. Overføring av opplysninger til annet oppbevaringsmedium

        Dersom lagringsminnet på kassasystemet er fullt skal opplysningene i elektronisk journal umiddelbart overføres til annet elektronisk lagringsmedium, jf. kassasystemforskrifta § 2-7 første ledd.

 

§ 5-3-11. Reserveløsninger

        Dersom det oppstår feil i et kassasystem, og feilen medfører at kravene i kassasystemlova § 3 eller kassasystemforskrifta §§ 2-1 til 2-8 ikke oppfylles, skal feilen rettes uten ugrunnet opphold. Inntil feilen er rettet skal den bokføringspliktige ta i bruk hensiktsmessige reserveløsninger.

§ 5-3-2a. Krav til salgsdokument

        Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokument (kvittering) til kunden for hvert salg. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig, jf. § 5-3-2 annet punktum

        Kvittering skal, med de unntak som følger av tredje og fjerde ledd, inneholde de opplysninger som følger av bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Kvitteringen skal dessuten angi klokkeslett for salget.

        Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og vederlaget er over kr 1 000 inklusive merverdiavgift eller hvor kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport. Selger kan heller ikke fravike kravet om angivelse av kjøper dersom vederlaget er på kr 40 000 eller mer inklusive merverdiavgift og det betales med kontanter. Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.

        Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art, jf. § 5-1-1 nr. 3, vanskelig lar seg gjennomføre. Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjon dersom kjøper ber om dette.

§ 5-3-12. Krav til innhold mv. i salgsdokument

        Kassasystemet skal skrive salgsdokument (salgskvittering) til kunden for hvert salg og beløpet som registreres på kassasystem med display skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart.

        Salgskvittering skal, med de unntak som følger av tredje og fjerde ledd, inneholde de opplysninger som følger av delkapittel 5-1 og kassasystemforskrifta § 2-8-4. Salgskvitteringen skal dessuten angi klokkeslett for salget.

        Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig, herunder når en ansatt kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver, og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og vederlaget er over kr 1 000 inklusive merverdiavgift eller hvor kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport. Selger kan heller ikke fravike kravet om angivelse av kjøper dersom vederlaget er på kr 40 000 eller mer inklusive merverdiavgift og det betales med kontanter. Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.   

        Ved kontantsalg fra detaljist kan enkeltinnslag angis per varegruppe dersom detaljert beskrivelse av art, jf. § 5-1-1 nr. 3, vanskelig lar seg gjennomføre. Selger plikter i slike tilfeller å utstede ytterligere spesifikasjon dersom kjøper ber om dette.

 

§ 5-3-13. Dokumentasjon av hver enkelt salgstransaksjon mv.

        Registrert kontantsalg og annen løpende anvendelse av kassasystemet skal dokumenteres med elektronisk journal. 

5-3-3. Dagsoppgjør

        Det skal daglig utarbeides daterte nummererte summeringsstrimler («z-rapporter») eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller likeverdig system, herunder skal rapportene angi korreksjonsposter med årsak, beløp og antall poster, samt registreringer i forbindelse med opplæring. Dette kan skje enten ved at opplysningene lagres i systemet, slik at rapportene til enhver tid kan skrives ut, eller ved at rapportene skrives ut ved daglig opptelling av kassabeholdning. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparatet skal fremgå av rapportene.

        Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

§ 5-3-14. Dagsoppgjør

        Ved dagens slutt skal det utarbeides en Z-rapport fra hvert enkelt kassapunkt. Z-rapporten skal enten skrives ut på papir eller lagres elektronisk i kassasystemet slik at den til enhver tid kan skrives ut på papir.

        Tilsvarende skal det ved dagens slutt utarbeides rapport fra hver enkelt betalingsterminal over de betalinger og uttak som er registrert. Den delen av betalingene som gjelder tips skal fremgå særskilt. Rapporten skal være forløpende nummerert med maskinelt tildelte nummer.

        Kontantbeholdningen skal telles daglig og sammenholdes med opplysningene på Z-rapporter. Opplysninger fra betalingsterminal om betalinger ved bruk av betalingskort skal sammenholdes med tilsvarende opplysninger på Z-rapport. Eventuelle differanser skal forklares. Avstemmingen skal foretas for det enkelte kassapunkt. Hvis kassapunktene betjenes av flere operatører som har egen kassaskuff, skal avstemmingen foretas for hver enkelt operatør.

        Hvis tips ikke er registrert på kassasystemet, jf. § 5-3-2 tredje ledd, skal kontanttips telles opp særskilt og fremgå av dagsoppgjøret.

        Dagsoppgjøret skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kontantbeholdningen og avstemt kontantsalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3-4. Systembeskrivelse

        Det skal foreligge en lettfattelig systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner.

§ 5-3-15. Oppbevaring og tilgjengelighet

        Z-rapport og rapport fra betalingsterminal skal oppbevares sammen med avstemmingen av kontantsalget.

        Kassasystemet må i sin helhet befinne seg i Norge. Elektronisk journal skal til enhver tid oppbevares i Norge og opplysningene skal være tilgjengelige elektronisk i hele oppbevaringstiden. Kassasystemet kan likevel bringes midlertidig ut av Norge når dette skjer som ledd i registrering av kontantsalg mv. om bord på et transportmiddel til eller fra utlandet. 

        Systembeskrivelse som nevnt i kassasystemlova § 3 annet ledd skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig for offentlige kontrollmyndigheter.  

Delkapittel 5-4. Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg

Delkapittel 5-4. Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg

§ 5-4-1. Ambulerende og sporadisk kontantsalg

        For bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår for så vidt gjelder denne virksomheten, gjelder ikke kravene i § 5-3-2. Bokføringspliktige som nevnt i første punktum kan dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert, ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert. Det skal skrives ut kvittering dersom kunden ber om det.

          Som daterte, forhåndsnummererte salgsbilag etter første ledd annet punktum, regnes også forhåndsnummererte billetter. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. Hvis rabatt eller fribillett er gitt på grunnlag av medlemskap eller lignende, skal det opplyses om dette.

§ 5-4-1. Ambulerende og sporadisk kontantsalg mv.

        For bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskapsår for så vidt gjelder denne virksomheten, gjelder ikke kravene i § 5-3-2. Det samme gjelder bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000 eksklusive merverdiavgift i løpet av et regnskapsår. Bokføringspliktige som nevnt i første og annet punktum kan dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok, der sidene er forhåndsnummererte, ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag eller ved oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og signert. Det skal skrives ut kvittering dersom kunden ber om det.

        Som daterte, forhåndsnummererte salgsbilag etter første ledd tredje punktum, regnes også forhåndsnummererte billetter. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. Hvis rabatt eller fribillett er gitt på grunnlag av medlemskap eller lignende, skal det opplyses om dette.    

        Kontantsalg kreves ikke registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med delkapittel 5-1.

§ 5-4-2. Oppsøkende salg til publikum

        Ved oppsøkende salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende, kan daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassaapparat, og det kan unnlates å skrive ut kvittering til kunden. Ved registrering som nevnt i første punktum og for bokføringspliktige som ikke har plikt til å benytte kassaapparat, må dokumentasjonen av kontantsalget vise ut- og innleverte varer og kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer.

§ 5-4-2. Oppsøkende salg til publikum

        Ved oppsøkende salg til publikum på idrettsarrangementer, konserter og lignende, kan daglig salg fra hver enkelt selger registreres som ett beløp på kassasystemet. Ved registrering som nevnt i første punktum og for bokføringspliktige som ikke har plikt til å benytte kassasystem, må dokumentasjonen av kontantsalget vise ut- og innleverte varer og kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer.

§ 5-4-3. Salg fra automater

        Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

§ 5-4-3. Salg fra automater

        Salg fra automater kan dokumenteres med avstemming mellom opptelte kontanter og registrerte salg etter automatens telleverk, eller beregnet salg ut fra andre registrerte opplysninger i automaten. Dersom automaten ikke registrerer slike opplysninger kan salget dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

        Unntaket i første ledd gjelder ikke drivstoff-, parkerings- og billettautomater. Unntaket gjelder heller ikke andre automater med funksjonalitet til å skrive salgskvittering. For dagsoppgjør gjelder likevel bestemmelsen i § 5-4-5.

§ 5-4-4. Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater

        Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, jf. § 5-4-3 kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

§ 5-4-4. Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater

         Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater, jf. § 5-4-3 kan dokumenteres med forhåndsnummererte konvolutter eller innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om ytelsens art og omfang, dato og vederlag. Salg av varer kan alternativt dokumenteres med lister som viser beregnet salg ut fra endring i varebeholdning.

§ 5-4-5. Dagsoppgjør mv.

        Ved salg som nevnt i § 5-4-1 og § 5-4-2 skal det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Ved salg som nevnt i § 5-4-3 og § 5-4-4 kan avstemming mot salgsdokumentasjon skje på det tidspunktet den bokføringspliktige oppsøker salgsstedet, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

§ 5-4-5. Dagsoppgjør mv.

        Ved salg som nevnt i § 5-4-1 og § 5-4-2 skal det foretas daglig opptelling av kassabeholdning som skal sammenholdes mot salgsdokumentasjonen. Ved salg som nevnt i § 5-4-3 og § 5-4-4 kan avstemming mot salgsdokumentasjon skje på det tidspunktet den bokføringspliktige oppsøker salgsstedet, forutsatt at kassabeholdningen er tilfredsstillende sikret i mellomtiden. Oppgjørene skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.

§ 5-4-6. Unntak for konkursbo

        Plikten til nummerering av salgsbilag gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1.

§ 5-4-6. Unntak for konkursbo

        Plikten til nummerering av salgsbilag gjelder ikke konkursbo som nevnt i § 1-1.

§ 5-4-7. Dispensasjon

        Departementet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassaapparat i delkapittel 5-3.

§ 5-4-7. Dispensasjon

        Departementet kan i særlige tilfeller gjøre ytterligere unntak fra kravet til kassasystem i delkapittel 5-3.   

Delkapittel 8-2. Taxinæring

Delkapittel 8-2. Taxinæring

§ 8-2-1. Taksameter

        Bokføringspliktige som driver taxinæring skal registrere kontantomsetningen ved bruk av taksameter.

§ 8-2-1. Taksameter

        Bokføringspliktige som driver taxinæring skal registrere kontant- og kredittsalg ved bruk av taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre.

 

§ 8-2-2. Krav til innholdet i salgsdokumentet

        Ved kontantsalg skal taksameteret skrive salgsdokument (salgskvittering) til kunden for hvert salg. Kvitteringen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 5-3-12.

§ 8-2-2. Dokumentasjon

        Kontantomsetningen skal dokumenteres ved bruk av skiftlapper. Skiftlappene skal nummereres fortløpende av systemet og inneholde løyvenummer og taksameterets serienummer.

        Skiftlappen skal for hvert skift inneholde følgende opplysninger:

 1. skiftets dato
 2. klokkeslett for skiftets begynnelse og slutt
 3. antall turer
 4. brutto innkjørt beløp fordelt på kontant og kreditt
 5. totale og besatte kilometer
 6. sjåførens navn og fødselsnummer eller annen identifikasjonskode
 7. akkumulerte tall for totale kilometer og totalt innkjørt i kroner. Kilometer og kroner skal oppgis med henholdsvis minimum seks- og nisifrede tall.

        Skiftlapper skal ved utskrift signeres fortløpende med fullt navn av skiftets sjåfør.

        Dersom skiftlappsystemet på grunn av feil, strømbrudd eller lignende midlertidig er ute av drift skal årsaken dokumenteres. I disse tilfellene skal det benyttes forhåndsnummererte manuelle skiftlapper. Besatte kilometer, jf. annet ledd nr. 5 kan i slike tilfeller unnlates spesifisert.

§ 8-2-3. Dokumentasjon av kontantsalg

        Kontantsalget skal dokumenteres ved bruk av skiftlapper og rapport fra taksameteret som viser hver enkelt salgstransaksjon, jf. § 8-2-2. Skiftlappene skal nummereres fortløpende av systemet og inneholde løyvenummeret og taksameterets serienummer.

        Skiftlappen skal for hvert skift inneholde følgende opplysninger:

 1. skiftets dato
 2. klokkeslett for skiftets begynnelse og slutt
 3. antall turer
 4. brutto innkjørt beløp fordelt på kontant og kreditt
 5. kontanttips og tips som betales med betalingskort mv.
 6. totale og besatte kilometer
 7. sjåførens navn og fødselsnummer eller annen identifikasjonskode
 8. akkumulerte tall for totale kilometer og totalt innkjørt i kroner. Kilometer og kroner skal     oppgis med henholdsvis minimum seks- og nisifrede tall.

        Skiftlapper skal ved utskrift signeres fortløpende med fullt navn av skiftets sjåfør.

        Dersom skiftlappsystemet på grunn av feil, strømbrudd eller lignende midlertidig er ute av drift skal årsaken dokumenteres. I disse tilfellene skal det benyttes forhåndsnummererte manuelle skiftlapper. Besatte kilometer, jf. annet ledd nr. 6 kan i slike tilfeller unnlates spesifisert. For øvrig gjelder § 5-3-11 så langt den passer.

 

§ 8-2-4. Kassaavstemming

        For hvert skift skal det foretas en avstemming hvor opptalt kassabeholdning mv. sammenholdes med kontantsalg ifølge skiftlapp. Avstemmingen skal dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt avstemmingen.

8-2-3. Oppbevaring

        Dokumentasjon som nevnt i § 8-2-2 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

8-2-5. Oppbevaring

        Dokumentasjon som nevnt i §§ 8-2-3 og 8-2-4 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.

 

§ 8-2-6. Dispensasjon

        Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet til taksameter i § 8-2-1.

Delkapittel 8-5. Serveringssteder

Delkapittel 8-5. Serveringssteder

§ 8-5-3.Kassaapparat mv.

        Salg av mat og drikke mv. fra restaurant eller annet serveringssted skal registreres fortløpende på kassaapparat som nevnt i denne forskrift § 5-3-2, selv om betaling skjer når gjesten forlater serveringsstedet. Slik registrering skal enten skje ved at salget registreres fortløpende på bordnummer eller lignende, mens kvittering tas ut når gjesten skal betale, eller ved at salget registreres hver gang det serveres mat eller drikke mv. med samtidig utskriving av kvittering fra kassaapparatet.

        Daterte, nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter som omtalt i denne forskrift § 5-3-3, skal skrives ut eller lagres i systemet ved dagens slutt.

§ 8-5-3. Kassasystem mv.

        Salg av mat og drikke mv. fra restaurant eller annet serveringssted skal registreres fortløpende på kassasystem som nevnt i denne forskrift § 5-3-2, selv om betaling skjer når gjesten forlater serveringsstedet. Slik registrering skal enten skje ved at salget registreres fortløpende på bordnummer eller lignende, mens kvittering tas ut når gjesten skal betale, eller ved at salget registreres hver gang det serveres mat eller drikke mv. med samtidig utskriving av kvittering fra kassasystemet.

        Opplysninger om gjester som gis fri adgang eller fri garderobe på grunnlag av medlemskap eller lignende skal registreres på kassasystemet. Opplysningene skal spesifiseres i X- og Y-rapport med angivelse av antall for hver tjenestegruppe, jf. kassasystemforskrifta §§ 2-8-2 og 2-8-3.

 

§ 8-5-4.Dokumentasjon av inngangspenger og garderobeavgift

        Inngangspenger og garderobeavgift kan dokumenteres med gjenpart av forhåndsnummererte billetter der det klart fremgår hva gjesten har betalt og hva betalingen gjelder. Billettsystemet må også kunne dokumentere gjester som gis fri adgang og/eller fri garderobe på grunnlag av medlemskap eller lignende. Det skal daglig utarbeides en rapport over omsetningen basert på antall solgte billetter.

[Oppheves]