Hvordan forberede bokføringen på ny MVA-melding 2017

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten istedenfor til Tolletaten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Norge innfører med dette en smidig innførselsordning som flere land i EU benytter i dag, og den er i praksis lik den ordningen vi allerede har ved innførsel av fjernleverbare tjenester – «omvendt avgiftsplikt». I den grad den næringsdrivende har fradragsrett innberettes den samme avgiften som inngående merverdiavgift på vanlig måte. 

Endringen medfører også en stor likviditetsfordel for alle næringsdrivende som driver import, da de slipper å forskuddsbetale merverdiavgift til Tollvesenet. Flytting av penger ved Tollvesenets innkreving av innførselsmerverdiavgift, som Skattemyndighetene senere betaler tilbake, har lenge vært moden for forenkling.

Den nye Skattemelding for Merverdiavgift, heretter kalt mva-meldingen, skal inneholde merverdiavgift knyttet til innførsel av varer, hvor både grunnlaget for beregning av merverdiavgift og selve avgiften, samt grunnlaget for varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av, skal spesifiseres. For å kunne utarbeide en slik spesifikasjon i den nye mva-meldingen, må det i bokføringen brukes egne behandlingskoder eller egne «blindkontoer» for beregningsgrunnlaget.

Generelt sett kan de bokføringspliktige ordne bokføringen slik de vil, bare beregningen av MVA og spesifikasjonskravene blir ivaretatt. Det innebærer også fortsatt å kunne operere med egen tilpasset kontoplan. I sammenheng med det nye SAF-T (standard dataformat for gjengivelse av regnskapsopplysninger) er det imidlertid utviklet en egen standard kontoplan og standardiserte avgiftskoder som allerede er tilpasset ny mva-rapportering. Vi forventer over tid at systemene beveger seg mot de standarder som fremkommer i SAF-T, for å redusere behovet for konverteringer mellom systemer. SAF-T-filen som sådan inneholder regnskapet på transaksjonsnivå, som skattemyndighetene etter hvert også kan be om ved kontroll (bokettersyn). Se vår artikkel og høringssvar om pliktig SAF-T.

I eksemplene nedenfor illustrerer vi bokføringen ved hjelp av kontoer og koder i SAF-T.

Bokføring av vareinnførsel fra 2017

Regnskapssystemet, kontoer og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 1.1.2017. Grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel er ikke en regnskapsmessig kostnad, men kan bokføres i regnskapet på en av to måter:

  1. Man kan bruke særskilte mva-koder for hver avgiftssats
  2. Man kan opprette egne blindkontoer i regnskapet for hver avgiftssats 

Regnskapsfører må påse at regnskapssystemet er oppgradert til ny versjon før bokføringen starter opp i januar. Selv om regnskapssystemene er helt oppdatert er det viktig at regnskapsfører setter seg inn i standard mva-koder. Se alle Standard mva-koder i SAF-T.

Det er viktig å merke seg at bokføringen av inngående fakturaer og føringene av/behandlingen av grunnlag for innførselsmerverdiavgift er to forskjellig operasjoner. Det er derfor ikke mulig å bokføre dette i en og samme transaksjon. Tolldeklarasjonens dato vil normalt være en annen dato enn salgsdokumentets dato. Datoen for deklarasjonen styrer hvilken periode den bokføringspliktiges grunnlaget for beregning av merverdiavgift og selve avgiften, skal registreres.

Du finner beskrivelse av aktuelle bokføringsregler og forslag til rutiner i god bokføringsskikk GBS 9 som ble oppdatert i forbindelse med ny mva-melding.

Bokføringseksempel ved bruk av standard mva- koder

  1. Innførsel av kontormøbler for videresalg, 25% sats
  2. Innførsel alkoholfrie drikker for videresalg, 15% sats

Innførsel varer

Debet

Kode

Beløp

Kredit

K

Beløp

Post i mva-melding

Innførsel møbler

4300

21

900'

2400

 

900'

 

Grl. Innførselsmerverdiavgift*

4300

81

915'

4300

 

915'

2/9/17

Innførsel alkoholfrie drikkevarer

4330

22

600'

2400

 

600'

 

Grl. Innførselsmerverdiavgift*

4330

83

610'

4330

 

610'

2/10/18

*Grunnlag for innførselsmerverdiavgift er høyere enn fakturabeløpet fra utenlandsk leverandør etter fortolling som følge av tillegg for toll, avgifter mv. I eksemplet benyttes samme konto for bokføring av faktura fra utenlandsk leverandør og den senere bokføring av grunnlag innførselsmerverdiavgift basert på tolldeklarasjonen mv.

Kode 21 og 22 benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med hhv alminnelig sats og redusert sats, næringsmidler. Kodene brukes på de aktuelle anskaffelsen (faktura fra utenlandsk leverandør) for å markere grunnlaget, føres ikke i mva meldingen.

Kode 81 benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi tillagt toll, avgifter mv som oppkreves ved innførsel. I eksemplet vil både grunnlag kr 915.000 og beregnet avgift kr. 228.750 (25 %) føres i post 9 og fradrag føres i post 17 i skattemeldingen.

Kode 83 benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi, tillagt toll, avgifter mv som oppkreves ved innførsel. I eksemplet vil grunnlag på kr 610.000 og beregnet avgift kr. 91.500 (15 %) føres i post 10, fradrag føres i post 18 i skattemeldingen.

Under følger en oversikt som viser nye mva-koder for innførselsmerverdiavgift som ligger i SAF-T.  

Mva-koder

Bokføring ved bruk av rene kontoer eller i kombinasjon med avgiftskoder

Et alternativ for dem som ikke benytter avgiftskoder er å benytte rene kontoer. I SAF-T er det opprettet nye kontoer som skal ivareta de som benytter rene kontoer. Under varekjøp for videresalg er følgende nye kontoer opprettet: 

4380     Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats
4381     Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto
4382     Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats
4383     Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto
4384     Grunnlag innførsel av varer med nullsats
4385     Grunnlag innførsel av varer med nullsats, motkonto

Tilsvarende kontoer er opprettet under kontoserier der innførsel av varer kan være aktuelle, både i resultatregnskapet og balansen.

En kombinasjon av avgiftskoder og egne konti for grunnlag innførselsmerverdiavgift er aktuelt for dem som har behov for dette av praktiske grunner. Faktura fra utenlandsleverandør kan f. eks. føres på kto. 4300, mens grunnlaget for innførselsmerverdiavgift kan føres på kto. 4380 med motkonto 4381. Disse kan ha faste innlagte mva-koder på debetkontoene. En slik løsning kan gjøre det lettere å følge opp og avstemme transaksjonene, og ikke minst redusere risiko for feilføringer. Dersom den næringsdrivende kun har forholdsmessig fradrag for inngående mva, vil imidlertid deler av den inngående merverdiavgiften bli liggende som kostnad på konto 4380, mens resten av varekostnaden på samme transaksjon blir liggende på konto 4300.

Samme bokføringseksempel som over, men bruk av nye kontoer for grunnlag innførselsmerverdiavgift i kombinasjon med standard mva-koder:

Innførsel varer

Debet

Kode

Beløp

Kredit

K

Beløp

Post i mva-melding

Innførsel møbler,

4300

21

900'

2400

 

900'

 

Grl. Innførselsmerverdiavgift

4380

81

915'

4381

 

915'

2/9/17

Innførsel alkoholfrie drikkevarer

4330

22

600'

2400

 

600'

 

Grl. innførselsmerverdiavgift

4382

83

610'

4383

 

610'

2/10/18

*Her benyttes standard varekjøpskonto ved bokføring av kjøp fra utenlandsk leverandør, mens senere bokføring av grunnlag basert på tolldeklarasjoner føres på nye kontoer for grunnlag innførselsmerverdiavgift som ligger i SAF-T. (4380 og 4382 med motkontoer)

Hvordan finne grunnlaget for innførselsmerverdiavgift

Regnskapsfører finner grunnlaget for innførselsmerverdiavgift ved en gjennomgang av tolldeklarasjonen med underbilag. Grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften er tollverdi + eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførsel. Normalt finnes grunnlaget ved å summere rubrikk 46 og 47 i tolldeklarasjonen. Dette grunnlaget bokføres med riktig mva-sats, 25 %, 15 % eller 0 %. Se hvordan du beregner innførselsmerverdiavgift. I denne lenken finner du også informasjon om begrepene tollverdi og statistisk verdi.

I de fleste tilfeller beregnes tollverdien på følgende måte:

Varens pris

+ eventuell forsikring

+ kostnader til emballasje og lignende

+ eventuelle gebyrer, royalties, provisjoner eller lignende

+ fraktkostnader

= Tollverdien (normalt det samme som statistisk verdi i rubrikk 46)

Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. I rubrikk 47 finner du toll og andre avgifter. Andre avgifter kan være særavgift (dersom den er oppgitt i tolldeklarasjonen) og forskningsavgift. 

Vær oppmerksom på at én tolldeklarasjon kan inneholde varer med ulik mva-sats. I så fall må du finne riktig tollverdi, toll og andre avgifter per mva-sats. Regnskapsfører må også merke seg at det er enkelte unntak for når tollverdien ikke er lik statistisk verdi. Dette gjelder:

  • gjeninnførsel etter bearbeiding
  • innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter
  • innførsel av tanntekniske produkter

I slike tilfeller vil summering av rubrikkene 46 og 47 ikke gi korrekt grunnlag for bokføring av innførselsmerverdiavgift.

Her kan eventuelt regnskapsfører sammen med kunden vurdere å hente inn bistand fra speditør for å sikre korrekt tollverdi i unntakstilfeller.

Når det gjelder selve kontrollen av tolldeklarasjonen opp mot vareinnførselen (faktura med underdokumentasjon mv) skal dette gjøres som i dag. Dette er noe som den næringsdrivende normalt har tatt hånd om selv. Regnskapsfører bør i så fall gjøre kunden oppmerksom på dette. Dersom regnskapsfører eventuelt skal bistå i denne prosessen må dette avklares nærmere.

Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn

Alle virksomheter som har deklarert varer gjennom Tolletatens deklarasjonssystem, TVINN, vil få en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn første virkedag etter avsluttet måned. Oversikten vil vise informasjon som kan være til hjelp ved utfylling av mva-meldingen. Den vil også være nyttig for å kunne kontrollere at alle tolldeklarasjoner er mottatt.

Husk at deklarasjonsoversikten kun er en oversikt over deler av den informasjonen virksomheten allerede har gjennom de godkjente tolldeklarasjonene. Den næringsdrivende må fortsatt overholde oppbevaringsplikten jf. tolloven § 4-12 med forskrifter.