Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet kommer i sin melding SKD 8/13 med en nærmere beskrivelse av de nye reglene om personallister, og gir retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsforskriften § 8-5-6 sjette ledd gir bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven § 10-3, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, anledning til å benytte denne arbeidsplanen som alternativ til personalliste. En slik arbeidsplan må oppdateres fortløpende. Bestemmelsene om personalliste i bokføringsforskriften gjelder tilsvarende for slik arbeidsplan.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 6. mai 2014 kommet med føringer for bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste. Skattedirektoratet kommer til følgende:

  • Det er kun bokføringspliktige som har plikt til å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven, eller som utarbeider tilsvarende arbeidsplan etter krav i annet regelverk, som kan benytte arbeidsplan som alternativ til personalliste.
  • En arbeidsplan må utarbeides i forkant av en arbeidsperiode og skal vise hvilke dager og tider den enkelte skal arbeide for en lengre periode, for eksempel for hver uke eller måned.
  • Dersom en arbeidsplan benyttes i stedet for personalliste, skal den inneholde de samme opplysningene som en personalliste. En arbeidsplan må da inneholde den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer, alle personer som arbeider i virksomhet, den enkeltes navn og fødsels- eller D-nummer (kan erstattes av unike koder - kodeoversikt med tilhørende fødsels- eller D-nummer må utarbeides og oppbevares), og dato og arbeidsdagens begynnelse og slutt for hver dag i den perioden arbeidsplanen gjelder.
  • Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsplanen må oppdateres fortløpende, ved sykdom, vaktbytter etc. Hvis det ved kontroll påtreffes personer som arbeider i virksomheten og som ikke står oppført på vaktplanen, vil dette bli ansett som et brudd på bestemmelsene som gir grunnlag for overtredelsesgebyr. Hvis det foretas rettelser i arbeidsplanen, skal det fremgå hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for når det er gjort.
  • Manuell arbeidsplan må føres i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte.
  • Dersom arbeidsplanen utarbeides elektronisk, må arbeidsplanen oppbevares i det elektroniske systemet og kunne skrives ut ved kontroll. Det er ikke anledning til å skrive ut arbeidsplanene for oppbevaring på papir for deretter å slette de elektroniske opplysningene.

Skattedirektoratet har tidligere kommet med en melding og fire uttalelser om forståelsen av reglene om personalliste: