NARF oppfordrer departementet til å begrense unntakene fra oppbevaringstiden

NARF ber om færre unntak fra oppbevaringstiden på fem år enn det Skattedirektoratet har foreslått.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I 2013 ble det vedtatt at oppbevaringstiden for regnskapsmateriale skal være fem år, men med hjemmel til å kunne fastsette lengre oppbevaringstid for utvalgte deler eller bransjer.  Skattedirektoratet har senere fulgt opp med konkrete forslag, og som NARF nå har avgitt høringsuttalelse til. 

NARFs primære mening er fortsatt at redusert oppbevaringstid burde vært innført uavkortet. Når det nå likevel foreligger en forskriftshjemmel om å kunne ilegge lengre oppbevaringstid for deler av regnskapsmaterialet, er det viktig at den brukes med omhu. Etter NARFs syn må det kunne dokumenteres helt særskilte kontrollhensyn for at unntaksadgangen kan gis anvendelse.

NARF gleder seg over at Skattedirektoratet virker å ha tatt innover seg hovedregelen om fem års oppbevaringstid, ved at omfanget av materiale som det foreslås forlenget oppbevaringstid for er begrenset. Likevel mener NARF at flere av forslagene ikke er godt nok begrunnet, og derfor heller ikke bør gjennomføres. Dette gjelder i første rekke forslaget om utvidet oppbevaringstid til 10 år for kontospesifikasjon, kunde- og leverandørspesifkasjon og dokumentasjon av balansen. Her er fem års oppbevaringstid nok.

NARF utfordrer også særregelen som er foreslått for langsiktige tilvirkningskontrakter, og mener at det vil gi en uhåndterlig situasjon dersom foretakene må forholde seg til en oppbevaringstid på fem år regnet fra ferdigstillelsen av det enkelte prosjekt.

Finansdepartementet bes videre om å gjennomgå oppbevaringsplikter i andre lover/forskrifter i lys av den reduserte oppbevaringstiden i bokføringsloven. Dette gjelder for eksempel kravet om ti års oppbevaringstid for regnskapsførers oppdragsdokumentasjon som bør settes ned til fem år tilsvarende bokføringslovens hovedregel.

Helt til slutt etterlyser NARF en vurdering av fristen for endringsadgang etter skatte- og avgiftslovgivningen. En harmonisering av endringsfristen til fem år vil fjerne flere av problemstillingene i høringen.

Vedlegg:

Høringsuttalelse fra NARF, 29. august 2014

Skattedirektoratets forslag