Nytt regelverk for kassasystemer

Bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg må ha nye kassasystemer med produkterklæring på plass fra 01.01.19. Systemleverandørene kan fra 01.01.17 kun tilby kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Oppsummering

I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslår Finansdepartementet at nytt regelverk for kassasystemer skal tre i kraft på følgende måte:

  • Fra og med 01.01.17 kan systemleverandørene kun tilby bokføringspliktige virksomheter kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.
  • Fra og med 01.01.19 må bokføringspliktige virksomheter som driver kontantsalg som hovedregel benytte kassasystemer som oppfyller kravene i den nye kassasystemlova.

Bakgrunn og formål

Finansdepartementet skriver følgende i sin pressemelding:

"Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og vil bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning."

Krav til systemleverandører

Systemleverandørende må fra 01.01.17 forholde seg til kravene i den nye kassasystemlova med forskrifter når de tilbyr kassasystemer til norske bokføringspliktige virksomheter. Dette gjelder uavhengig av om kassasystemet selges, leies eller lånes ut til den bokføringspliktige. Før systemet kan tilbys må systemleverandøren avgi en produkterklæring til skattekontoret om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket. Med leverandør menes også en forhandler som endrer eller legger til ny programvare i et kassasystem. Kassasystemlova inneholder blant annet regler om påbudte og forbudte funksjoner, kvitteringer, rapporter og sikring av elektronisk journal i kassasystemet.

Ved brudd på reglene i kassasystemlova med forskrifter kan skattekontoret pålegge systemleverandørene tvangsmulkt og gebyr.

Krav til bokføringspliktige

Bokføringspliktige virksomheter med kontantsalg må før 01.01.19 oppgradere eller anskaffe nye kassasystemer med produkterklæring, og bruke disse til registrering og dokumentasjon av kontantsalg mv. Dette hjemles i en ny bestemmelse i bokføringsloven, og ikke i kassasystemlova. Overgangsperioden på to år fra 2017 til 2019 er gitt for å legge til rette for en naturlig utfasing av eksisterende kassasystemer. Det gjøres unntak fra kravet til kassasystem med produkterklæring i følgende tilfeller:

  • Den bokføringspliktige driver taxinæring med krav til taksameter mv., jf. bokføringsforskriften delkapittel 8-2.
  • Den bokføringspliktige har omsetning under kr. 50 000 eksklusive merverdiavgift, sammenfallende med grensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret og grensen for næringsoppgaveplikt.
  • Den bokføringspliktige driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg under tre ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. dagens regler i bokføringsforskriften § 5-4-1.

De bokføringspliktige kan ilegges gebyr for brudd på bokføringslovens bestemmelser om kassasystem.

Det er gjort flere endringer i det nye regelverket for kassasystemer i forhold til det forslaget som ble sendt på høring i 2012, og NARF har fått gjennomslag for sine høringssvar på sentrale områder:

  • Den bokføringspliktige pålegges ikke å melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystemer som benyttes i virksomheten.  Det legges i stedet opp til at kundelister fra systemleverandørene kan brukes til å innhente informasjon om hvilke bokføringspliktige som benytter de ulike kassasystemene.
  • Ansvaret til den bokføringspliktige skal i utgangspunktet ikke gå lenger enn å se til at det kassesystemet som benyttes har en produkterklæring. Det forventes ikke at den bokføringspliktige skal ha inngående kjennskap til kravene i kassasystemlova med forskrifter. Bokføringspliktige vil derfor normalt ikke bli ilagt gebyr dersom kassasystemet med produkterklæring senere viser seg å ha feil eller mangler. Ansvaret for slike feil og mangler påhviler systemleverandøren som har utstedt produkterklæringen.

Mer informasjon

For mer informasjon, se Prop. 120 LS (2014-2015) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga kapittel 16.