Pliktig SAF-T først fra 2018, mener Regnskap Norge

Det er avgjørende at systemleverandører og næringsliv gis tilstrekkelig tid til å få løsningene på plass.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet foreslår at bokføringspliktige skal ha plikt til å kunne gjengi regnskapsopplysninger i standard dataformat (SAF-T) fra 2017. Regnskap Norge ønsker SAF-T velkommen, men anmoder om utsettelse av plikten til 2018. 

Bakgrunn

Regnskap Norge har lenge vært opptatt av å drive frem løsninger for å effektivisere oppbevaring, integrasjon og dataflyt mellom ulike regnskaps- og økonomisystemer. En nøkkel her er standardisering. Dette var da også bakgrunnen for at Regnskap Norge siden 2010 har samarbeidet med systemleverandører i Regnskap Norges IT-forum, om utviklingen av et standard dataformat.

Når Skatteetaten senere etablerte et prosjekt for vurdering av OECDs anbefalte standardiseringsformat i kontrollsammenheng, ble det formålstjenlig å forene ressurser. Det er via dette man nå har samlet seg om å bruke SAF-T XML-format som utvekslingsformat for regnskapsinformasjon i Norge. En viktig milepæl som systemleverandørene, næringslivet og Skatteetaten står sammen om.

Høringsforslaget

I forlengelsen av saken kom det i juni et høringsforslag om anvendelsen av SAF-T ved gjengivelse av regnskapsopplysninger i elektronisk format, hjemlet i bokføringslovgivningen. Forslaget regulerer en plikt for bokføringspliktige til å kunne levere sine regnskapsopplysninger til kontrollmyndigheten i SAF-T format, når det etterspørres.  Regelen er foreslått innarbeidet slik i ny § 7-8 i bokføringsforskriften:

Ǥ 7-8. Gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form

Bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13b, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Kravet gjelder også for bokføringspliktige som omfattes av unntakene i § 7-7 tredje ledd, men som likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Bokføringspliktige som nevnt i første ledd som oppbevarer annet oppbevaringspliktig regnskapsmateriale elektronisk, skal også kunne gjengi slikt regnskapsmateriale i standardisert form.

Skattedirektoratet fastsetter innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form.»

Endringen er foreslått å gjelde for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2017 eller senere. For en avgiftspliktig virksomhet med to-måneders terminer, betyr dette at plikten til å gjengi elektroniske regnskapsopplysninger i standardisert form, ville gjelde fra og med bokføringsperioden januar-februar 2017, som skal være ajourført innen 10. april 2017.

Les mer om forslaget i høringsnotatet.

Regnskap Norges høringssvar

Regnskap Norge støtter innføringen av et standardisert format for utveksling av regnskapsopplysninger, men mener omfanget av plikten må justeres. Dette gjelder, i korte trekk:

  1. Plikten til å gjengi opplysninger i standardisert format må maksimalt gjelde innenfor den pliktige oppbevaringstiden på fem år.
  2. Det foreslåtte annet ledd i ny § 7-8 gir ved sin ordlyd en svært vid hjemmel for kontrollmyndigheten til å kreve regnskapsmateriale gjengitt i standardisert form. Meningen med bestemmelsen er imidlertid mer nyansert i drøftelsen, men fortsatt ikke helt klar. Her trengs det en omformulering av bestemmelsen som tydeliggjør og avgrenser plikten, evt. at den utsettes.
  3. Iverksettelse av plikten bør utsettes til 2018. I 2017 bør det være adgang til frivillig å kunne avgi i standardformatet.

For mer, les høringssvaret i sin helhet her.

Videre saksgang

Høringsfristen var 1. oktober. Departementet vil nå vurdere høringsinnspillene, og lande sin konklusjon. Vi vil anta at dette skjer i løpet av høsten.

Vi ser bl.a. av uttalelsene til andre høringsinstanser at det er flere som går inn for utsettelse til 2018. Dette er forhåpentligvis et signal som blir tatt til følge, men ingenting er sikkert før Finansdepartementet har vurdert ferdig. Vi vil orientere om resultatet så snart det foreligger.

Vedlegg