Salg av brukte kjøretøyer – dokumentasjonskrav når selger tilfører varer og tjenester

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilke plikter en bilforhandler har til å dokumentere varer (utstyr) og tjenester (reparasjon, vedlikehold, montering mv.) som benyttes på brukte kjøretøyer som selges avgiftsfritt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsforskriften § 5-8 stiller krav til dokumentasjon av uttak av eiendeler og tjenester til eiere, deltakere eller anvendelse i egen virksomhet:

"Dokumentasjon av uttak til eiere, deltakere eller anvendelse i egen virksomhet skal følge kravene til innhold i § 5-1-1 så langt de passer. I tillegg skal dokumentasjonen inneholde virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten.

Ved anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd, skal det dokumenteres på hvilket objekt varene og tjenestene er benyttet."

Bestemmelsens annet ledd inneholder særkrav til dokumentasjon ved anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer etter merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd (fritak for merverdiavgift på omsetning av brukte kjøretøyer). Skattedirektoratet kommer i en prinsipputtalelse av 11. april 2014 med føringer for hvordan dette kravet skal forstås.

Skattedirektoratet kommer blant annet til følgende:

 • Det er anvendelse av varer og tjenester som den bokføringspliktige klassifiserer som avgiftsfrie etter merverdiavgiftsforskriften § 6-6-1 og § 6-6-2, som må dokumenteres. Eventuelle varer og tjenester som ikke faller inn under fritaket skal dokumenteres ved at de spesifiseres i salgsdokumentet på vanlig måte.
 • Dersom anvendelsen på det enkelte objekt ikke dokumenteres ved hjelp av prosjektregnskap eller lagersystem, må det benyttes et annet system som på en lett kontrollerbar måte gjør det mulig å gjenfinne på hvilket objekt (kjøretøy) varer og tjenester er benyttet. Et slikt system kan være å oppbevare dokumentasjonen ordnet per objekt.
 • De generelle innholdskravene i bokføringsforskriften § 5-8 første ledd gjelder også for anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer Dokumentasjonen skal dermed følge kravene til innhold i salgsdokumenter etter bokføringsforskriften § 5-1-1 så langt de passer, og skal i tillegg inneholde virkelig verdi av eiendelen eller tjenesten. Normalt vil det være tilstrekkelig å beskrive art og omfang, samt angi objekt og tidspunkt for anvendelse av varer og tjenester. For bokføringspliktige som fører prosjektregnskap eller lagersystem, vil det være naturlig at opplysningene dokumenteres med registrering i prosjektregnskapet/lagersystemet.
 • Dokumentasjon av anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer er en del av selgers dokumentasjon av den avgiftsfrie leveransen. Selger skal derfor oppbevare denne som en del av sin salgsdokumentasjon etter oppbevaringsbestemmelsene som gjelder for dokumentasjon av bokførte opplysninger (jf. særlig bokføringsloven § 13, bokføringsforskriften kapittel 7 og NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale).
 • Identifikasjon av objektet må fremgå både av salgsdokumentet og av dokumentasjon av anvendelse av varer og tjenester til reparasjon av brukte kjøretøyer etter bokføringsforskriften § 5-8 annet ledd.
 • Dokumentasjon av varer og tjenester som anvendes til reparasjon av brukte kjøretøyer skal utstedes så raskt som mulig, og senest ved utstedelse av salgsdokumentet.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 4
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokføring 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.