Skuffende om bokføring

Ny høring om endringer i bokføringsforskriften inneholder marginale forenklingsforslag. Vi hadde forventet mer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har kommet med høringsforslag om endringer i bokføringsforskriften. Med forventning leser vi i innledningen at forslagene følger opp en forenklingsrapport som ble fremlagt av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) i 2014. Der ble det foreslått en rekke konkrete forenklinger innenfor 43 områder i bokføringsregelverket og tilstøtende regler, med en estimert besparelse for næringslivet og offentlig sektor på totalt 8,8 milliarder kroner.

Av alle disse forslagene har departementet tatt med bare tre. Og de er blant de minste, uten særlig besparelse, ifølge høringen. Vi snakker om under 1,4 % av de totale besparelsene estimert i NRS-rapporten.

Burde ta større grep om utfordringene

Vi kan bare konstatere at på det området næringslivet trekker frem som et av de mest byrdefulle å etterleve (i 2008 estimert av Næringsdepartementet til en etterlevelseskostnad på 27,4 mrd. kroner), er håndsrekningen i høringsforslaget tilnærmet lik null. Vi er skuffet over at departementet ikke tar større grep om utfordringene og forenkler mer, som for eksempel i de detaljerte og intrikate reglene for motpartsspesifisering og registrering,

Vi er redd Regjeringen har ment høringsforslaget som sitt siste forenklingsinnspill om bokføringsreglene. Det vi ønsker er i stedet en ny og langt bedre oppfølger.

Forslagene i høringen

Beløpsgrense for pliktig prosjektregnskap settes til 5G

I dag er beløpsgrensen 300.000 kroner. Denne beløpsgrensen har stått uendret siden 2005. I stedet for et fast beløp foreslås grensen knyttet til folketrygdens grunnbeløp, for på den måten å sikre justering i takt med prisutviklingen. Grensen settes til 5G som ut fra grunnbeløpet per 1. mai 2015 utgjør 450.340 kroner. Beløpet tilsvarer en prisjustering av 300.000.

Poster kan fremkomme som totaler også i kunde- og leverandørspesifikasjonen

I dag kan poster fremkomme som totaler dersom transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og er kontrollerbare mot totalene. Det er unntak for kunde- og leverandørspesifikasjonene, hvor hver transaksjon må fremgå enkeltvis. Dette foreslås endret, slik at poster kan fremkomme som totaler også i kunde- og leverandørspesifikasjonen. Det presiseres at alle transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner må fremkomme enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjoner. Opplysninger i underspesifikasjonene må kunne sammenstilles slik at det kan gis fullstendige opplysninger over hver enkelt salgs- eller kjøpstransaksjon med kunder og leverandører på forespørsel fra myndighetene.

Kravet om å opplyse om den ansattes stilling i lønnsdokumentasjon utgår

Lønnsdokumentasjon skal bl.a. vise den ansattes fødselsnummer, navn og stilling. Det legges til grunn at opplysning om stilling ikke har noen selvstendig betydning for å knytte lønnsutbetalinger mv. til rett person, og kravet foreslås derfor å utgå.

Forskuddsfakturering ved salg av avgiftsfrie varer og tjenester

Det foreslås å presisere hvilke tilfeller et salgsdokument kan utstedes før levering ved omsetning av varer og tjenester som er fritatt for merverdiavgift. Det er ikke anledning til å forskuddsfakturere der fritak for merverdiavgift ikke kan dokumenteres før varen eller tjenesten leveres. Forslaget er kun en presisering av gjeldende rett.

Spesifikasjon av merverdiavgift og dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer

Forslagene her er en oppfølging av endringer i pliktig regnskapsrapportering på merverdiavgiftsområdet, nærmere bestemt som følge av ny omsetningsoppgave (som heretter ligger an til å bli hetende skattemelding merverdiavgift) og nye regler ved innførsel.

 

Høringsfrist er 10. august. Regnskap Norge vil behandle saken i sitt fagutvalg.