Regnskapsbransjen har få permitteringer i uke 12

Regnskap Norge måler jevnlig konsekvensene koronaviruset har for bransjen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Relativt få medlemsbedrifter opplever utfordringer med høyt sykefravær. Kun 4,5 prosent av arbeidsstokken var syk og /eller ikke arbeidsfør i uke 12. Årstiden tatt i betraktning er dette faktisk helt normalt. Sykefraværsprosenten for vår bransje var på 4,4 prosent første kvartal i fjor, og i 2018 var den på 4,7 prosent (kilde: SSB tabell 12440).

I snitt oppgir medlemsbedriftene at 11,1 prosent av de ansatte er smittet og/eller satt i karantene. Vi tolker dette slik at av de som sitter i karantene er 4,5 prosent syke og 6,6 prosent arbeidsfør.

Ifølge SSB var det 16 307 sysselsatte i regnskapsbransjen i 2019 (kilde: SSB tabell 11606). Dette tilsier i så fall at omtrent 1 800 personer sitter i karantene av smittevernhensyn, og av disse er 730 syke og ikke kapabel til å jobbe.

Svar fra daglig leder, N = 627

 

HJEMMEKONTOR

Myndighetene anbefaler at de som kan, bør jobbe hjemmefra. Resultatene fra undersøkelsen viser at 82,4 prosent av de ansatte i regnskapsbransjen kan jobbe hjemmefra. Merk at vi har ikke spurt om hvor stor andel som faktisk benytter denne muligheten, men dersom absolutt alle slo til og valgte hjemmekontor betyr det at om lag 13 400 regnskapsførere jobbet hjemmefra i uke 12.

Vi kjenner til medlemsbedrifter som har pålagt alle ansatte å holde hjemmekontor, men flere vi har vært i kontakt med forteller at de har etablert en form for turnusordning, der de ansatte veksler på å komme på kontoret og jobbe hjemmefra.     

Svar fra daglig leder, N = 720

Infografikk som viser andel som jobber hjemmefra

Enkelte påpeker at hjemmekontor vil være krevende for småbarnsforeldre siden skoler og barnehager er stengt. De skal forsøke å opprettholde produksjonsnivået, men samtidig være både lærer og barnevakt. Kombinasjonen er ikke helt optimal.

Det kan være en rimelig forklaring på at nær 1 av 10 medlemsbedrifter svarer at koronautbruddet har ført til en vesentlig reduksjon i deres produksjonskapasitet og leveringsevne. Som diagrammet nedenfor indikerer ønsker vi å følge utviklingen på dette området. Hvis situasjonen forverrer seg raskt kan det bli behov for ytterligere avlastende tiltak.

Svar fra daglig leder, N = 779

Illustrasjon av produksjonskapasitet og leveringsevne

PERMITTERINGER

Mange gir tilbakemelding om at de opplever stor pågang fra kunder som ønsker bistand i forbindelse med permitteringer. Trykket er til tider så intenst at ordinære driftsoppgaver må legges til side. Arbeidsmengden er altså høy, og kun 4 prosent av medlemsbedriftene har permittert ansatte eller sendt varsel om permittering. Vi har videre inntrykk av at disse permitteringene i all hovedsak gjelder personell i støttefunksjoner. 

Det er dog 16 prosent som har krysset av for at permitteringer kan bli aktuelt om kort tid. Hvis dette faktisk blir en realitet betyr det at 1 av 5 medlemsbedrifter står i fare for å måtte permittere en eller flere ansatte.

Svar fra daglig leder. N = 890

Diagram som viser status på antall permitteringer

Vi antar at antall permitteringer i regnskapsbransjen vil bli en funksjon av utviklingen i aktivitetsnivået til kundebedriftene. Det som rammer kundene i dag gir en indikasjon på hva som venter rundt neste sving for vår bransje.

STATUS PÅ LEVERINGSFRISTER OG LIKVIDITETSSITUASJONEN

Regnskap Norge har mottatt mange henvendelser fra medlemmer angående behovet for fristutsettelse på levering av lovpålagte oppgaver, og amnesti for eventuelle bøter ved overtredelse. Dette har vi fulgt opp grundig overfor myndigheter og politikere. Det er nå også vedtatt utsettelse på innbetaling av relevante skatter og fiskale avgifter.

I henhold til undersøkelsen har de fleste medlemsbedrifter foreløpig små til moderate utfordringer med å overholde leveringsfristene. Dette tolker vi som et godt tegn, men er klar over at situasjonen kan endre seg raskt. Det som oppleves mest problematisk synes å være fristen for levering av årsregnskap og årsberetning. Vi vet at myndighetene jobber med fristutsettelser, og legger til grunn at det kommer mer her.

Likviditetssituasjonen til medlemsbedriftene var også relativt god i forrige uke. Det er imidlertid mange som frykter at både kundefordringer og tap på fordringer vil øke kraftig i tiden fremover.

I diagrammet nedenfor er både evnen til å overholde leveringsfrister og den generelle likviditetssituasjon målt på en skala fra 1 til 10, hvor 1 angir ingen utfordringer og 10 svært store utfordringer.

Svar per medlemsbedrift. N = 1 062

Illustrasjon som viser likviditetssituasjon og leveringsevne

Merk at leveringsfristene omfatter levering av a-meldinger, skattemelding MVA, skattemeldinger og/eller næringsoppgaver samt årsregnskap og årsberetning.

Likviditetssituasjonen omfatter utvikling i etterspørsel, salgsinntekter, kundefordringer, tap på fordringer, leverandørgjeld, lønnsutgifter og evne til å betjene gjeld / lån.

VI STÅR HAN AV..

De aller fleste regnskapsbedrifter har heldigvis beholdt fremtidstroen til tross for at vi seiler i turbulent og ukjent farvann. Bransjen vurderer sin egen evne til å takle de personalmessige og økonomiske utfordringene av koronautbruddet til 7,1, på en skala fra 1 til 10.

Svar fra daglig leder. N = 655

Diagram som viser vurdering av evne til å takle koronakrisen

HUSK Å SVARE PÅ FREMTIDIGE UNDERSØKELSER

Vi planlegger å gjennomføre jevnlige temperaturmålinger i bransjen, og den neste undersøkelsen kommer antagelig allerede denne uka. Det er svært viktig at vi kan følge utviklingen, og dokumentere de underliggende utfordringene dere til enhver tid står overfor.

Det bidrar til at vi får oppmerksomhet hos myndigheter og politiske miljøer, og øker sannsynligheten for gjennomslag i viktige saker.

VI håper derfor du vil sette av tid til å delta i fremtidige undersøkelser