Kursmenyen 2019 – hva bør du prioritere?

Faglige utfordringer står i kø og digitaliseringen påvirker hverdagen stadig mer og raskere. Hva bør etterutdanningen inneholde i år?

Del

Regnskapsfaget blir aldri kjedelig. Det skjer rett og slett utrolig mye. Hele tiden!

Og noe er av en karakter at du knapt kan tro det. Er du nysgjerrig på et eksempel, anbefales kurset Naturalytelser – personalrabatter og andre fordeler. Vi lover aha-opplevelser.

I denne artikkelen vil vi fortelle litt om vår egen kursmeny. Vi tar i hovedsak utgangspunkt i de stedlige kursene du vil finne på våre fagdager som foregår i hele landet, men mange av titlene vil du også finne som nettkurs.

Mye og variert

Vi tilbyr i år over 60 kurstitler som stedlige kurs. Drøyt 50 av disse går på fagdagene, hvorav nær 30 av titlene er nye kurs for året. I tillegg kommer vårt årlige nyhetskurs Skatt og Regnskap 2018/2019, syv årsoppgjørskurs og enkelte andre kursemner som kjøres som enkeltstående kurs utenom fagdagene.

Antallet nettkurstitlene øker stadig, og i vår portefølje finner du over 90 kurstitler av forskjellig varighet.

Det er med andre ord mye å velge blant, og noe for enhver interesse.

På de stedlige kursene finner du i år seks nye kursledere, hvis nye bekjentskaper frister.

Fornuft og følelser

Det sies gjerne at motivasjon styres av en god blanding fornuft og følelser. Dette gjelder også når vi kommer til læring.

Noe må rett og slett læres i vårt fag, fordi det er så viktig. Er du utpekt som hvitvaskingsansvarlig, er det vanskelig å komme utenom Hvitvasking – nye krav og rutiner. Her vinner fornuften.

Det samme gjelder deg som har oppdragsansvar og som ønsker mer kontroll på hva ansvaret innebærer. Her er Oppdragsansvarlig – hva rollen innebærer et helt naturlig valg.

Foreløpig må vi også forholde oss til hvilke emner vi må få etterutdanningstimer innenfor. For de autoriserte regnskapsførerne er det i hvert fall inntil videre en lovgiver som har et ord med i laget om hva er fornuftig.

Men læring bør også preges av lyst.

Trives du med å hjelpe kunder med økonomien, men ønsker veiledning på hva som bør gjøres? Vi har flere økonomistyringskurs, og i år har vi to spennende nyheter; Regnskapsfører som økonomisk rådgiver og Prosjekt- og avdelingsregnskap.

Eller ligger skatteretten hjertet nær? I så fall kan både Skattemessige fradrag i næringsvirksomhet – gi gode råd og AS og aksjonær – skatteoptimale tilpasninger gi ytterligere arbeidslyst.

Motivasjon gir innovasjon

Vi har stor tro på at hver og en av oss bør tenke gjennom hvilke behov og ønsker vi har, og ta utgangspunkt i dette når vi leter etter aktuelle kurs vi ønsker å spørre arbeidsgiver om å delta på.

For arbeidsgiver er et viktig spørsmål å ta stilling til, hvilken kompetanse regnskapsforetaket eller regnskapsavdelingen skal både utvikle og videreutvikle seg innenfor.

Det blir derfor om å gjøre å finne en god balanse mellom hva arbeidsgiver mener det er behov for, og hva den enkelte medarbeider er motivert for. Heldigvis er det som regel samsvar.

For å oppnå god kompetanseutvikling, er vi generelt skeptiske til at alle medarbeidere skal delta på de samme kursene.

God og gjennomtenkt spredning og fordypning vil mest sannsynlig øke både motivasjonen, kompetansen og ikke minst innovasjonsevnen over tid.

Bygge, leie eller eie eiendom

Er bygg- og anleggsbransjen interessant for deg? Her har vi et nytt kurs som tar for seg bredden i faget; Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgift.

Vi tilbyr også et fordypningsemne om fast eiendom som alltid vil være aktuelt; MVA fast eiendom – en komplett guide. Dette kurset er for øvrig klar vinner av ambisiøs kurstittel.

Et juridisk kurs som er aktuelt for alle som bistår næringsdrivende, er kurset Leie og utleie av næringseiendom. Tittelen kan du nok kjenne igjen fra i fjor, men vår nye kursleder på temaet utarbeider et helt nytt kurs fra grunnen av.

Fordypning åpner for rådgivning

Mange av våre kurs går relativt dypt ned i materien, innenfor rammen av hva et dagskurs kan inneholde. Hvis vi skal trekke frem kurs som treffer både deg med allmenn- og spesialistkunnskap på de respektive fagområdene, er disse kursene høyaktuelle:

Regnskap og økonomistyring

Skatt og avgift

Rettslære

Kurset Skatte- og avgiftsrådgivning til virksomheter fokuserer på flere aktuelle temaer å drøfte med kundene.

SAF-T og digitalisering?

En spennende nyhet på regelverksfronten er at vi fra 2020 må forholde oss til at den bokføringspliktige må kunne generere ei regnskapsfil fra sitt økonomisystem som oppfyller det såkalte SAF-T-formatet. Hovedformålet med filformatet er egentlig at skatteetaten skal kunne bruke denne i sin kontrollvirksomhet, men standardiseringen åpner også for andre muligheter. Her kommer det derfor til høsten et halvdags nettkurs, hvor vi ser på hva SAF-T innebærer for noe og hvordan det kan utnyttes til beste for både de bokføringspliktige og deg som regnskapsfører.

Med digitalisering følger også ansvar og rettigheter.

Blant de kursene vi har størst forventninger til, finner vi kurset Kvalitetssikring i en automatisert regnskapsproduksjon. Hva forventes egentlig når deler av regnskapsførselen er automatisert? Dette kurset belyser utfordringene og drøfter løsninger.

Et svært tidsaktuelt emne er Informasjonssikkerhet og personvern i regnskapsbransjen. Kurset tar for seg viktige utfordringer vi må forvalte rett, og som både myndighetene og kundene vil stille krav til. Innenfor disse temaene må vi forvente økt fokus i kvalitetskontrollen av regnskapsbransjen fremover.

Hele økonomifunksjonen er avhengig IT-systemene og god IT-drift. De juridiske problemstillingene er mange, noe vi merker godt i vår fagsupport. Temaet har vært etterspurt lenge, og derfor er det en glede å tilby kurset som ganske enkelt heter IT-juss for regnskapsførere.

Fokus på kvalitet

Foruten allerede nevnte Kvalitetssikring i en automatisert regnskapsproduksjon har vi flere kurs som tar for seg kravene som stilles til regnskapsføring.

Vårt årlige kurs Forberedelse til kvalitetskontrollen går en rekke steder i september. Dette er spesielt tilrettelagt for deg som skal ha kvalitetskontroll de nærmeste årene.

Kurset God regnskapsføringsskikk gir deg god innsikt i hva bransjestandarden God regnskapsføringsskikk (GRFS) inneholder. Kurset GRFS i praktisk anvendelse – i regnskapsforetak år nærmere inn på hvordan kravene kan følges opp i praksis.

Interne økonomiavdelinger er ikke pålagt å følge God regnskapsføringsskikk, men det er mye som kan adopteres for å sikre god kvalitet på leveransene. Kurset GRFS i praktisk anvendelse – i økonomiavdelingen setter søkelys på dette.

Mye av grunnlaget for gode tjenester ligger i at kunden har gode rutiner og leverer et godt grunnlag. Kurset Kundens interne rutiner – grip muligheten går inn i både hva kunden bør bidra med og hvilke mersalgsmuligheter som ligger i å bli godt kjent med kundens og kundens behov.

Innledningsvis nevnte vi to kurs som er spesielt tilrettelagt for henholdsvis hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige. Kurset Optimal organisering av regnskapsforetak er myntet på deg som er øverste ansvarlige i regnskapsforetaket. Dette kurset kan også anbefales styremedlemmer.

Og når vi først er inne på styremedlemmer, er det generelt et veldig godt råd å sette seg inn i hva rollen faktisk innebærer. Kurset Styremedlemmers ansvar og risiko tar for seg dette.

Regnskapsbransjen yter råd daglig, både gjennom særskilte oppdrag og ofte i mer uformelle samtaler. I dette ligger mange muligheter, men det er også viktig å ha et bevisst forhold til hva rådgivning fører med seg utover det faglige innholdet. Kurset Rådgivning – risiko og ansvar fokuserer på dette, og er spesielt aktuelt for daglige ledere og de som yter rådgivning.

For den eksterne regnskapsføreren er den lovpålagte oppdragsavtalen hjertet i tjenesteleveransene. I Standard oppdragsavtale, avtalerett og tvisteløsning tar vi for oss det rettslige grunnlaget for samarbeid mellom to parter. Dette kurset passer spesielt godt for deg som er daglig leder eller som er oppdragsansvarlig.

Feil, juks og fanteri

Vi våger påstanden at regnskapsbransjen er den viktigste forkjemperen mot både hendelige uhell og økonomisk kriminalitet i næringslivet. Vi korrigerer og hindrer mye. Dette gjenspeiles også i kursmenyen.

Kurstittelen Finn feil i regnskapet taler for seg selv. Her skal vi oppnå bedre innsikt i å avdekke feil.

Vi skal heller ikke være naive. Fristelsene er mange. Kurset Misligheter – hvordan begrense risikoen går inn i denne problematikken.

Helt innledningsvis nevnte vi Hvitvasking – nye krav og rutiner. I og med at vi fikk ny hvitvaskingslov med mer krevende regelverk i fjor høst, er det svært viktig at alle autoriserte regnskapsforetak og deres medarbeidere setter seg godt inn i hva det nye regelverket krever av rutiner og løpende handlinger. Vi må lære oss å reagere på det som er uvanlig for kunden.

Regelverksendringer og aktualiteter

Det skjer som sagt mye, hele tiden. Vårt tilbud på nyhets- og aktualitetsbaserte kurs er bredt og godt.

Den største nyheten på vårt fagfelt er den nye skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, som kommer allerede neste år for inneværende inntektsår. Vi presenterer Ny skattemelding for lønnstakere og pensjonister i kombinasjon med utfordrende skattespørsmål innenfor personbeskatningsområdet.

På avgiftsområdet har vi både nyhetskurset MVA 2019 – nyheter og aktuelle temaer og aktualitetskurset MVA – praktisk anvendt merverdiavgift. Begge er kurs som treffer alle som arbeider med merverdiavgift.

For økonomiansvarlige kom vi i fjor med kurset Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige, og dette slo an veldig godt. Kurset videreføres med mye nytt innhold i år.

Foruten de ovennevnte kursene må vi trekke frem disse aktualitetskursene:

I tillegg kommer selvsagt det allerede nevnte nyhetskurset Skatt og Regnskap 2018/2019.

Hva med deg selv?

Kan du tenke deg å bli bedre på kommunikasjon og formidlingsevne? Eller er du leder for en bedrift hvor du har behov for å få med deg dine medarbeidere i en omstillingsprosess?

Kursene Verdiskapning for kunden og Effektivt lederskap i omstillingstider hjelper deg i gang med slike prosesser.

Kurskatalogen i klikkbar pdf-versjon finner du her. 

Full kursoversikt med både stedlige kurs og nettkurs finner du her.


Vi får avslutte som i partilederdebattene:

Godt valg!

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs