Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen

Midlertidig lov oppheves 1. november 2020

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt ut på høring oppdatert forslag til permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven.

I sine lovendringsforslag legger departementet opp til en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamling, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere)
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

Krav til gjennomføring og løsning

I høringsnotatet uttaler departementet seg om erfaringene med den midlertidige loven om unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier.

Den midlertidige loven trådte i kraft 19. juni 2020, og vil bli opphevet den 1. november 2020. Erfaringer med adgangen til digital avholdelse etter loven har blant annet avdekket utfordringer med funksjonaliteten ved løsningene for stemmegivningen. Basert på erfaringene fra midlertidig lov oppstilles det i lovendringsforslagene nærmere krav til forsvarlig gjennomføring og løsning.

Krav om forsvarlig gjennomføring innebærer ifølge departementet at løsningen må ha funksjonalitet som enten ikke tillater å avgi stemme før diskusjonen er avsluttet, eller som åpner for at stemmen kan endres dersom nye synspunkter, nye faktaopplysninger eller nye argumenter gjør at noen ønsker å endre standpunkt.

Det blir opp til markedet å utvikle løsninger som ivaretar dette. Departementet ser for seg at en del av utfordringene kan løses ved at den digitale løsningen deler avviklingen av møtet i en «drøftelsesfase» og en «avstemningsfase».

Lovendringsforslagene bygger på et premiss om at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameiene.

Et annet premiss er at kommunikasjon med beboerne vil bli forenklet med endringsforslagene.

En viktig forutsetning for forslagene er at ingen andels- eller seksjonseiere faller utenfor når viktige avgjørelser skal tas eller når viktig informasjon gis. For å sikre dette, og derved ivareta beboerdemokratiet, foreslås regler som stiller krav til informasjons- og beslutningsprosessene.

Høringsfristen er satt til 26. november 2020.