Endringer i kravet til aksjekapital - kr 30 000

I innstilling datert 15.11.2011 foreslår Justiskomiteen blant annet å redusere kravet til minste aksjekapital fra kr 100 000 til kr 30 000. Forslaget vil bli vedtatt fordi det er et bredt flertall i Stortinget som støtter dette.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hensynet til nyetableringer samt hensynet til å motvirke useriøse og lite gjennomtenkte selskapsstiftelser er i følge innstillingen fra Justiskomiteen de viktigste begrunnelser for at kravet til aksjekapital nå skal reduseres. Videre understøttes endringene av det som skjer innenfor EU-retten og den internasjonale utviklingen for øvrig.

Formålet med endringene er å bidra til at den norske aksjeloven blir mer konkurransedyktig sammenlignet med aksjelovgivningen i andre aktuelle europeiske land. På denne måten skal aksjeselskapsformen bli enda lettere tilgjengelig for flere næringsdrivende.

I tillegg til endringene i kapitalkravet foreslås det at den innskutte aksjekapitalen skal kunne brukes til å dekke utgiftene til å stifte aksjeselskapet. Begge de nevnte endringene er i tråd med det adv. Gudmund Knudsen foreslo i sin utredning, Forenkling og modernisering av aksjeloven.

For allmennaksjeselskaper foreslås ingen endringer i kapitalkravet, men forslaget om å kunne bruke aksjekapitalen til å dekke stiftelsesutgifter foreslås også for de store aksjeselskapene.

I forbindelse med behandlingen av forslaget i Justiskomiteen ble komiteen oppmerksom på at departementet hadde gjort en feil ved at de hadde oversett og unnlatt å endre reglene i aksjeloven § 2-8 fjerde ledd. I nevnte bestemmelse settes det krav til egenkapital etter åpningsbalansen som minst svarer til selskapets aksjekapital. Som justiskomiteen korrekt påpeker er dette ikke mulig dersom innskutt kapital også benyttes til å dekke utgiftene til stiftelseskostnader. Komiteen foreslår derfor også en tilføyelse i aksjeloven § 2-8 fjerde ledd, nytt annet punktum, slik at aksjeselskaper som ønsker å benytte aksjekapital til å dekke stiftelseskostnader, ikke må innbetale et høyere beløp enn minste aksjekapital.

NARFs vurderinger og innspill:

NARF har tatt til orde for mange forenklinger i aksjeloven. Vårt opprinnelige forslag, som vi fortsatt står ved, er at det i tillegg til nåværende aksjelov bør etableres en egen enklere aksjelov for de minste aksjeselskapene. Alternativt har vi foreslått at dagens aksjelov revideres og forenkles vesentlig ved at det etableres et nytt kapittel i loven som kun inneholder absolutte regler for de minste aksjeselskapene. Resten av reglene i aksjeloven kunne da inneholde de regler som primært er aktuelle for større virksomheter.

NARF har også gitt konkrete innspill til adv. Knudsen i forbindelse med hans utredning. Her har vi både tatt til orde for lavere aksjekapital samt flere andre forenklingstiltak.

I Justiskomiteens innstilling forslås det at bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse skal kunne avgis av en finansinstitusjon, istedenfor revisor, når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp i penger. Revisors bekreftelse av innbetalt aksjeinnskudd er i nåværende aksjelov regulert i § 2-18 annet ledd, mens revisors erklæring vedrørende åpningsbalansen er regulert i aksjeloven § 2-8. I forbindelse med at Justiskomiteen fikk denne saken til behandling tilskrev NARF også komiteen og påpekte at aksjeloven § 2-8 burde endres dersom formålet med forenklingene skulle oppnås.

All den tid aksjel. § 2-8 annet ledd ikke er en del av endringsforslaget som nå foreligger synes det som at revisor fortsatt må bekrefte åpningsbalansen, også der denne kun består av kontantinnskudd. Dette er unødvendig og ikke i tråd med formålet med endringene.  

I NARFs brev til Justiskomiteen foreslo vi følgende endringer i § 2-8 annet ledd:

”Åpningsbalansen skal settes opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Består åpningsbalansen av annet enn kontantinnskudd skal en registrert eller statsautorisert revisor avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen, jf § 2-9. Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres unntak fra reglene i første til tredje punktum.”

NARF har fortsatt et håp om at ovennevnte hensyntas i forskrifter til aksjeloven.

NARF vil følge opp dette med revisorattestasjonsplikter i sin alminnelighet i tiden som kommer.

Les mer: