Forslag om forenklinger i aksjeloven

Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringsforslagene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Formålet med utredningen og lovforslagene er å forenkle lovgivningen for næringslivet der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning, skriver aksjelovutvalget som hadde i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven. 

ELEKTRONISKE LØSNINGER 

Aksjeloven bør være teknologinøytral, mener utvalget. Av den grunn foreslås lovendringer som gjør det enklere å stifte aksjeselskaper med tingsinnskudd. I den forbindelse foreslås forenklingstiltak i de elektroniske løsningene. I tillegg foreslås at selskapsdokumentasjon skal oppbevares i 5 år.

STIFTELSE AV AKSJESELSKAP

Kravet om angivelse av kommunen aksjeselskapet er hjemmehørende i foreslås opphevet. 

KAPITALREGLENE

Kravet til aksjekapital foreslås redusert fra kr 30 000 til kr 1. Utvalget opplyser i denne forbindelse at de ikke er kjent med at kapitalkravet har hatt betydning for beskyttelse av selskapets kreditorer eller i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Kravet om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, fusjon, fisjon og omdanning fra AS til ASA foreslås fjernet.

AKSJESELSKAPERS ORGANISASJON

Det foreslås blant annet å lovfeste en rett for aksjonærene til å avgi forhåndsstemme i saker som gjelder forslag om å endre vedtekter. Videre foreslås en rett til å delta elektronisk på generalforsamlingen, med mindre styret finner at det er saklig grunn til å nekte.

Det foreslås også å åpne opp for at generalforsamlingen avholdes elektronisk.

Styremedlemmers tjenestetid foreslås utvidet.

SELSKAPSORGANENES KOMPETANSE HVOR ALLE AKSJONÆRER ER STYREMEDLEMMER, OG SELSKAPER MED EN EIER OG ENESTYRE

Utvalget foreslår at hovedtrekkene i selskapsstrukturen og forholdet mellom selskapsorganene skal videreføres. For selskaper med en eier og enestyre forslår utvalget å beholde dagens regler.

STYRETS HANDLEPLIKT   

Kravet om handleplikt hvis det må antas at selskapets egenkapital er mindre enn halvparten av aksjekapitalen foreslås opphevet. I følge utvalget er poenget med handleplikten at styret straks plikter å behandle saken hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det sentrale er at aksjonærene orienteres om situasjonen, påpeker utvalget.

AVTALER MED AKSJONÆRER OG LEDELSE

Aksjelovutvalget foreslår at nåværende § 3-8 om avtaler med aksjonærer og ledelse erstattes med en plikt til å gi aksjonærene informasjon om transaksjoner mellom selskapet og dets aksjonærer, tillitsvalgte og nærstående. Videre mener utvalget at plikten til å gi informasjon bare skal gjelde for vesentlige transaksjoner, der grensen foreslås satt til kr 500 000.

Også ugyldighetsregelen i § 3-8 foreslås opphevet, med henvisnig til at vanlige ansvarsregler kommer inn ved burdd på informasjonsplikten.

REVISOR OG REVISJON  

Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført. Det foreslås imidlertid å oppheve kravet til revisjon av morselskap dersom morselskapet oppfyller vilkårene til revisjonsfritak og at størrelseskriteriene i tillegg vurderes for det samlede konsernet.

Mens det i dag kreves aktiv handling for å fravelge revisjon, foreslår utvalget å «snu» disse reglene. Dette innebærer at revisjon for selskaper som er innenfor dagens terskelverdier for fritak, aktivt må velges av selskapet. Foretar ikke selskapet seg noe i forbindelse med stiftelsen vil selskapet med andre ord ikke være revisjonspliktig.

Også kravet om revisjon av mellombalanser for selskaper som har fravalgt revisjon foreslås opphevet. 

En rekke av dagens særattestasjoner foreslås opphevet, i tillegg til at det foreslås at revisor, finansinstitusjon og advokat skal kunne bekrefte aksjeinnskudd.

Krav om bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd ved stiftelse foreslås også fjernet, dersom samlede innskudd og overkurs ikke overstiger kroner 100 000.

OPPLØSNING OG AVVIKLING

Utvalget foreslår å oppheve kravet om at generalforsamlingen må velge et eget avviklingsstyre, og at generalforsamlingen kan la det ordinære styret avvikle. Videre foreslås å oppheve kravet om avviklingsbalanse. Det samme gjelder kravet om revisjon av årsregnskap for selskaper som ikke har revisjon.

 

Hele aksjelovutvalgets utredning med forslag er å finne i NOU 2016:22.