Fortsatt høy etterspørsel etter regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 viser at mange sliter med å finne kvalifiserte søkere til utlyste stillinger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter arbeidskraft, både fylkesvis og innenfor den enkelte næring. Høyest mangel på arbeidskraft er innenfor helse- og sosialtjenester. Dernest følger den relativt brede næringsgruppen "eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, som blant annet regnskapsbedrifter hører inn under.

Andelen bedrifter som venter nedbemanning er våren 2015 på samme nivå som de fem(!) siste årene. Derimot er det flere bedrifter som forventer lik bemanning, og færre som forventer å øke bemanningen. Innen vår næringsgruppe forventer 10 % å nedbemanne og 28 % å oppbemanne. Næringsgruppen er ut fra disse tallene i likhet med tidligere år en av næringene med høyest sysselsettingsforventninger. 

I år var det 7 % innen næringsgruppen "eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting" som oppga at de hadde mislyktes i å rekruttere i løpet av de siste tre månedene. Årsaken til at rekrutteringen ikke hadde vært vellykket, var i hovedsak at de ikke fikk kvalifiserte søkere til stillingene de hadde lyst ut. Størst mangel på arbeidskraft er det i Oslo og Hordaland.

NAV opplyser i rapporten at blant yrkesgruppene det er mangel på innen vår næringsgruppe, er ingeniører, regnskapsførere/-medarbeidere og ulike IKT-yrker. NAV har estimert at det mangler 250 regnskapsførere, 150 regnskapsmedarbeidere og 100 revisorer og regnskapsrådgivere.

Offentlig sektor sto for øvrig for nesten 39 % av den totale sysselsettingen i Norge i 2014.

Les hele rapporten hos NAV.