Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke (OPPDATERT)

Fristen er derfor 31. mai (2. juni) for alle skattytere også i år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ettersom 31. mai i år faller på en helgedag/helligdag blir betalingsfristen den første påfølgende hverdag, det vil si tirsdag 2. juni 2020.

Regnskap Norge anmodet i brev 5. mai 2020 til Finansdepartementet om at fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd bør forlenges fra 31. mai til 31. august for næringsdrivende og selskaper. Fristen vil da sammenfalle med årets forlengede frist for å levere skattemeldingen for inntektsåret 2019 for disse skattyterne.

Svaret fra Finansdepartementets kom i brev av 26. mai 2020. Der opplyser de at det ikke vil bli gitt noen slik utsettelse. Departementet viser blant annet til at utsatt frist ville være svært krevende for Skatteetaten. Videre viser departementet til at dreier seg om en lav rentesats, og at rentetillegget i utgangspunktet skal kompensere for en likviditetsfordel skattyter har hatt ved ikke å betale tilstrekkelig tilleggsforskudd. Derfor vurderer Finansdepartementet det som rimelig at det må betales en slik rente på eventuell restskatt.

Fristen er dermed uendret, og for å unngå renter på eventuell restskatt for inntektsåret 2019 må tilleggsforskudd dermed være innbetalt senest 31. mai 2020.

Renter på restskatt beregnes med 1,17 prosent per år, regnet fra 1. juli i inntektsåret og frem til forfallsdatoen for første termin av restskatten i det påfølgende skatteåret. Restskatt betales i to terminer. Første termin skal betales 3 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Andre termin skal betales 8 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Årets skatteoppgjør for personlig næringsdrivende og selskaper, som for inneværende år har utsatt leveringsfrist til 31. august 2020, forventes å være klart fra noen dager ut i september 2020 og utover.

Adgangen til å endre forskuddsskatten

Upersonlige skattytere, altså selskaper mv, har som kjent fått fristutsettelse for innbetalingen av den andre av de to terminene av forskuddsskatten for inntektsåret 2019. Normalt forfaller andre termin den 15. april i året etter inntektsåret, men på grunn av koronasituasjonen er fristen i år forlenget fra 15. april 2020 til 1. september 2020.

Dette innebærer igjen at upersonlige skattytere fortsatt kan søke om endring av forskuddsskatten for inntektsåret 2019. Søknad om endring gjøres ved å fylle ut og sende inn Altinn sitt elektroniske skjema RF-1097. Skatteetaten opplyser på sine nettsider at den som representerer upersonlige skattytere, kan søke om endring av forskuddsskatten frem til september. Vi anbefaler imidlertid at man tar høyde for noe saksbehandlingstid hos skatteetaten, slik at eventuell søknad om endring av andre termin foretas innen midten av august måned.

Personlige skattytere som innbetaler forskuddsskatt, skal betale alle fire terminer i inntektsåret. For disse er det derfor for sent å søke om endring av forskuddsskatten for 2019.