Kompensasjon faste kostnader - nye beløpsgrenser innføres

Det innføres blant annet en beløpsgrense for når bekreftelse fra regnskapsfører og revisor skal kreves. I tillegg endres vilkåret om ansatte, slik at flere kan få kompensasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forskriftsendringene 30. juni er først og fremst begrunnet i forlengelsen av ordningen. I tillegg er det gjort noen justeringer som slår heldig ut for flere foretak, og som er viktig å merke seg. 

Vilkåret om lønnsutbetalinger mer romslig

I kompensasjonsforskriften har det vært inntatt et vilkår om at foretaket må ha hatt ansatt som har fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020. Dette har vært et vilkår som har slått uheldig ut for en del foretak, ikke minst sesongbedrifter.

Perioden for lønnsutbetaling utvides nå, slik at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. 

Endringen gjør at flere kan søke kompensasjon, og for hele perioden mars til august. 

Merk for øvrig at det haster med å søke for bedrifter som gjennom denne endringen har fått mulighet til å søke kompensasjon. For mars, april og mai er fristen allerede 31. juli. Vi har forsøkt å få den forlenget flere ganger, sist med begrunnelse i denne endringen, men har fått avslag. 

Les mer i pressemelding.

Beløpsgrense for utbetaling og tilbakebetaling av tilskudd

For juni, juli og august vil tilskudd og tilbakebetalingskrav som alene utgjør under 100 kroner, ikke bli utbetalt eller tilbakebetalt. Denne grensen kommer i ny § 5-7. 

Den nye hjemmelen kommer i tillegg til hjemmelen i § 3-1 sjette ledd som sier at beregnet tilskudd under 5 000 kroner ikke utbetales.  

Den praktiske konsekvensen av den nye hjemmelen blir dermed at den gjelder endringssaker. 

Beløpsgrense for bekreftelse fra revisor og regnskapsfører

Det innføres beløpsgrense for når det skal legges frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Slik bekreftelse skal legges frem når søker har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner. 

Innføring av beløpsgrense er noe Regnskap Norge foreslo overfor Finansdepartementet, for å sikre at mest mulig av tilskuddene går til dekning av de faste uunngåelige kostnadene.

Regnskapspliktige med tilskudd over 15 000-kronersgrensen skal legge frem bekreftelsen ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. 

De som ikke er regnskapspliktige og som mottar tilskudd over beløpsgrensen skal legge frem bekreftelse ved levering av skattemeldingen for 2020.

Skatteetaten kan uavhengig av beløpsgrensen når som helst be om å bli forelagt bekreftelse på innholdet fra revisor eller regnskapsfører. Skatteetaten kan også kreve at bekreftelsen utarbeides av revisor. 

Det er viktig å merke seg at beløpsgrensen ikke gjelder begrensningsregelen som gjelder underskuddsselskaper med forbedret resultat i januar og februar 2020, jf forskriften § 3-1 femte ledd.

Flere tilskudd utelates som omsetning

Tilskudd fra kompensasjonsordningen for tidligere måneder skal ikke regnes som omsetning. Nå utvides unntaket til også å omfatte tilskudd etter den nye loven om tilskudd ved avbrutt permittering.

I tillegg skal heller ikke tilskudd fra Innovasjon Norge som gis etter tilskuddsordningen til lovpålagt vedlikehold for aktører med driftstillatelse under taubaneloven (alpinbakker mv.) og tivoliloven. Denne ordningen er for øvrig ikke på plass ennå.

Forlengelse av ordningen til august

Fra tidligere har det vært kjent at kompensasjonsordningen forlenges ut august. Dette skjer gjennom en nedtrapping, hvor justeringsfaktoren reduseres til 0,7 for juni og juli og 0,5 for august. 

Mai er siste måned med justeringsfaktor på 0,9 for foretak som var pålagt stengt av staten.

Det har også vært kjent at egenandelen som opprinnelig var 10 000 kroner er fjernet for månedene mai, juni, juli og august. For mars var egenandelen de nevnte 10 000 kronene og for april 5 000 kroner.  

Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner i månedene mars, april og mai. Også her får vi en nedtrapping. I juni og juli er maksimalt tilskudd per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd 50 millioner kroner.

Frist for å søke kompensasjon

Som vi har skrevet om i tidligere artikler er siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen for mars, april og mai 31. juli 2020.

Siste frist for å sende inn søknad for juni, juli og august er 31. oktober 2020.