Kompensasjon næringsdrivende og frilansere - kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har de siste par ukene jobbet for å få avklart hvilket periodiseringsprinsipp som skal skal legges til grunn i søknader om kompensasjon i henhold til kompensasjonsordningen som gjelder selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dette med bakgrunn i at den aktuelle forskriften viser til personinntekt som etter skattelovgivningen og dermed folketrygdloven bygger på realiasjonsprinsippet. NAVs rundskriv ga derimot inntrykk av at det er inn- og utbetalinger i søknadsperioden som er avgjørende. 

I svar mottatt 27. mai 2020 avklarer NAV i klartekst at kontantprinsippet skal legges til grunn. 

Næringsdrivende som har benyttet enten realisasjonsprinsippet eller faktureringsprinsippet i søknaden for april, kan enten korrigere dette eller sørge for at valgt prinsipp videreføres i hele perioden kompensasjonsordningen gjelder.

NAV's svar

NAV sier følgende om valg av periodiseringsprinsipp:

"Denne midlertidige ordningen kom på plass for å gi selvstendig næringsdrivende kompensasjon for faktisk/reelt inntektstap som følge av korona-tiltakene.

Ordningen skal sikre inntekt for måneder der inntekten er helt eller delvis bortfalt. Derfor er det kontantprinsippet som legges til grunn. Inntekt skal kompenseres for den måneden den helt eller delvis har vært redusert. 

Litt folkelig fortalt er formålet med ordningen at personer skal «ha noe å leve for» i måneder der inntekten er redusert. Det som teller her er når inntekten faktisk er redusert.

Personer som feilaktig har benyttet realisasjonsprinsippet eller faktureringsprinsippet for perioden det er søkt for i april kan:

  • Kontakte NAV kontaktsenter, og oppgi inntekt i april ut fra kontantprinsippet. NAV vil da foreta en endring for april, og personen kan de påfølgende månedene det skal søkes for benytte kontantprinsippet 
  • Alternativt fortsette å benytte realisasjonsprinsippet eller faktureringsprinsippet for de neste månedene det søkes for (da har personen fått for mye kompensert i starten, men dette vil utjevne seg ved at personen ikke får kompensasjon når personen igjen begynner å jobbe, selv om det vil ta noe tid før inntekten kommer tilbake).

Vi håper dette er avklarende og at deres medlemmer med dette kan bidra til at selvstendig næringsdrivende og frilansere får sendt inn søknaden innen gjeldende frist."

Fra Regnskap Norge sin side vil vi presisere at vi er grunnleggende uenige i flere av vurderingene NAV tar opp her. Tiden frem mot frist for april-søknader er likevel svært knapp, så vi må la dette ligge.

Vi mener det likevel er bra at NAV godtar at de som har benyttet realisasjonsprinsippet, eventuelt fakturaprinsippet, slipper å korrigere hvis de selv ikke ønsker. Husk at valgt prinsipp må videreføres i senere søknader.

Vi forstår for øvrig NAVs svar slik at de som ennå ikke har søkt, skal benytte kontantprinsippet.

Kontantprinsippet - et nytt "regnskap"?

I sitt forrige svar til oss fra 22. mai, gir NAV et eksempel på hvordan de mener kontantprinsippet skal praktiseres:

"Din næringsvirksomhet er å holde kurs. Du betaler for kursmateriell og leie av lokale, og har inntekter fra kurshonorar per deltaker. Her er en liste over når du betaler for ulike ting og når du får ulike inntekter.

27. mars: Betaler for å printe kursmateriell til 100 personer: 3 000 kroner

10. april: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 22. april: 5 000 kroner

20. april: Betaler på forskudd for å leie lokale til kurs som skal være 29. april: 7 000 kroner

22. april: Får deltakeravgift fra 20 personer på kurs: 12000 kroner

29. april: Får deltakeravgift fra 15 personer på kurs: 9000 kroner

I perioden 17. april – 30. april har du følgende utgift: 7000 for lokale.

I perioden 17. april – 30. april har du følgende inntekter: 12000 for kurs 22. april og 9000 for kurs 29. april.

Inntekter minus utgifter i perioden 17. april – 30. april er:

12000 + 9000 – 7000 = 14 000"

Dette innebærer at det i stønadsperioden skal tas hensyn til innbetalinger fra salg og betaling av kostnader.

Det er flere utfordringer knyttet til dette. Hvis vi begrenser oss til det rent praktiske, blir det et spørsmål om det kan hentes ut en oversikt fra regnskapssystemet over innkomne salgsinntekter og betalte kostnader i stønadsperioden. For de mva-pliktige er det en ekstra utfordring om slik rapport i så fall viser beløp uten merverdiavgift, eller om dette må trekkes ut manuelt. 

Vi er redd mange søknader krever manuelle oppsett i for eksempel regneark. 

Vi har for øvrig tidligere fått aksept for at personinntekt for søknadsperioden kan basere seg inntekts- og kostnadsposter frem til post 9920 Driftsresultat i Næringsoppgave 1 (RF-1175), og justere for en andel av skattemessige avskrivninger (RF-1084) og inntekt/fradrag fra gevinst- og tapskonto (RF-1219). Vi forutsetter at dette fortsatt gjelder, til tross at vi nå snakker om bruk av kontantprinsipp på løpende inntekter og kostnader.

NAV sa den gang, 5. mai, at inntektsberegninger for næringsdrivende alltid vil ha et element av anslag over seg, og at de ikke er ute etter full beregning som tar alle hensyn.

Husk fristen 3. juni (flyttet fra 31. mai)!

Fristen for å søke kompensasjon for april er flyttet til onsdag 3. juni

Egentlig er fristen for å søke innen utgangen av måneden etter stønadsmåneden.