Kompensasjonsordning 1 – erfaringer fra saksbehandlingen

Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er fra Skattedirektoratet blitt påpekt flere ganger, sist i kronikk 17. november 2020, at det er ikke er noe som tyder på omfattende misbruk av kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall.

Dette betyr likevel ikke at det er fullt samsvar mellom Skatteetatens regelverksfortolkning og det bedrifter som har sendt søknader har lagt til grunn. Noe av det som medvirker her er at mange regelverksavklaringer har kommet etter at søknader var sendt inn.

Kontrollenheten som håndterer søknader fra storbedrifter har valgt å oppsummere det de omtaler som hyppig forekommende feil og misforståelser av regelverket. Disse erfaringene er delt i et brev av 17. november 2020, hvor det som nevnt også er inntatt en oppfordring om å gjennomgå søknader for eventuelt å endre disse.

Brevet er relativt omfattende og er til dels detaljert. Nedenfor gjengir vi hva Skatteetaten tar opp i brevet, inkludert uthevinger.

Omsetning – andre tilskudd / fusjon og fisjon / omstrukturering

Tilskudd fra andre ordninger som skal erstatte tapt inntekt i stønadsperioden skal oppgis i post "annen mottatt støtte". Det vises til forskriften § 2-2 (2).

Foretak som er etablert mindre enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes tilskudd for, eller som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetning for ett år siden til sammenligning, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar som grunnlag for beregning av omsetningsfall, jf. forskriften § 2-3 (3). Fisjon og fusjon regnes alltid som omstrukturering.

For foretak som har fusjonert i løpet av 2020 er det foretakets status som juridisk enhet på søknadstidspunktet som legges til grunn. Foretaket kan av den grunn ikke inkludere det innfusjonerte foretakets omsetning for perioder før fusjonen ble registrert i Foretaksregistret. Dette gjelder selv om regnskapsmessig virkning for fusjonen settes til 1. januar 2020.

Etablering av nye avdelinger anses som en utvidelse av eksisterende virksomhet, dvs. anses ikke som omstrukturering. Omsetningsfall beregnes da etter hovedregelen i forskriften § 2-3 (2).

Kostnader - forskriften § 3-2

En rekke foretak har i stor grad vurdert om kostnaden er fast og uunngåelig, men glemt at kostnaden i tillegg må kunne henføres til de angitte postene som fremkommer i forskriften § 3-2 (2). Hvilken post kostnaden faktisk er ført under i næringsoppgaven er ikke avgjørende.

Kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv., regnes ikke som faste og uunngåelige.

Vi gjør særlig oppmerksom på vår erfaring knyttet til følgende kostnader:

6300 Leie av lokaler – omsetningsbasert leie / minimumsleie / felleskostnad / husleiereduksjon / fremleie

Den variable delen av leien kan ikke tas med i kostnadsgrunnlaget, dvs. at kun minimumsleie kan tas med. Dersom leiekostnaden i sin helhet f.eks. er omsetningsbasert, vil den ikke være en fast, unngåelig kostnad.

I leieavtaler hvor felleskostnader er inkludert i husleien, må det vurderes om felleskostnadene er kostnader som kan henføres til postene i § 3-2 (2) og om kostnadene anses som faste, unngåelige kostnader. Den delen av felleskostnadene som omfatter bl.a. kostnader til markedsføring, vakthold, renhold, vaktmestertjenester, vedlikehold, eiendomsskatt, kan ikke tas med i kostnadsgrunnlaget.

Ved redusert husleie for støttemåneden, skal den reduserte leien benyttes i søknaden.

Inntekt som foretaket mottar ved fremleie av sine lokaler, skal trekkes fra ved beregning av husleiekostnader. Omsetning knyttet til de fremleide lokalene skal inkluderes i søknaden.

6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold – kun offentlige avgifter og gebyrer

Kostnader til renovasjon, vann, avløp og renhold kan bare tas med i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer. Kostnader til bl.a. renhold kan ikke tas med i kostnadsgrunnlaget.

6400 Leie av maskiner, inventar, transportmidler og liknende - tilleggstjenester

Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l. kan inkludere leie av programvare, dvs. fast lisenskostnad for økonomi-, kasse-, timebestilling-, og personallistesystem mv. Kostnader til ajourhold/oppdatering av leid programvare anses som en del av leiekostnaden.

Den del av leiekostnad, herunder lisenskostnad, som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning, support, mv. kan ikke tas med. IT drift, drift av dataanlegg og brukerstøtte mv. kan dermed ikke inngå i søknaden, selv om kostnader knyttet til dette kan være et fast månedlig beløp.

6995 Elektronisk kommunikasjon mv. – IT/datakostnader

Mange foretak har ført IT/datakostnader i denne posten. Vi viser til det som fremgår i avsnittet ovenfor som omhandler kostnader som ikke kan tas med i søknaden.

6700 Fremmed tjeneste – kun revisjon og regnskap (ikke rådgivning, IT, brukerstøtte, inkassotjenester, IT-drift, management fee, andre konserninterne tjenester)

Beløp i posten Fremmede tjenester er begrenset til kun å gjelde kostnad for revisjon og regnskap. Eksempler på kostnader som feilaktig er tatt med i denne posten er kostnader til rådgivning, IT/brukerstøtte, inkassotjenester, IT-drift, management fee, andre konserninterne tjenester.

Kostnader til bistand med søknaden om tilskudd etter kompensasjonsordningen kan heller ikke tas med som kostnad i søknaden, da den ikke anses som en fast uunngåelig kostnad. Det er heller ikke anledning til å ta med lønnskostnader til egne ansatte som utfører regnskapstjenester.

7490 Kontingenter – kun skattemessig fradragsberettigede kontingenter

Kostnader til kontingenter kan bare tas med dersom den er skattemessig fradragsberettiget, dvs. kontingenter til fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner og serviceorganisasjoner. Andre medlemskap, f.eks. i lokale næringsforeninger mv, kan ikke tas med i søknaden.

Rentekostnader – inkl. presisering fra SKD, marginpåslag, andre finansierings- og finanskostnader, cashpool

Rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner kan medregnes for den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, jf. forskriften § 3-2 (3). Det er heller ikke anledning til å ta med ev. marginpåslag som legges på mellom konserninterne parter.

SKD har presisert at rentebegrepet som praktiseres i kompensasjonsordningen er snevrere enn det rentebegrepet som følger av skattelovgivningen. Gebyrer og etableringskostnader anses ikke som rentekostnad.

Renteswap, fee for trekkfasiliteter, garantikostnader for skattetrekkskonto,  refinansieringskostnader, og etableringskostnader for obligasjonslån kan heller ikke medregnes som faste, uunngåelige rentekostnader.

Det samme gjelder valutatap/gevinst, morarenter og forsinkelsesrenter.

Renter på lån der låneavtale er inngått etter 1. mars 2020 kan ikke medtas.

Rentekostnader fra cashpool kan ikke tas med i april, mai og august dersom saldoen pr. den første dagen i disse månedene viste fordring og ikke gjeld. Ev. renteinntekter for måneden skal da tas med.

Finansiell leasing: Ved oppføring av leiebeløp for finansiell leasing, kan rentekostnader knyttet til leasingavtale ikke samtidig fradragsføres som rentekostnad.

Underskudd 2019

Foretak som hadde negativt ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020, bes undersøke om posten "Forventet ordinært resultat før skatt forrige regnskapsår (månedsbasis)" er utfylt med 1/12 av faktisk underskudd siste regnskapsår i søknadene for samtlige søknadsperioder. Dersom det kan dokumenters at gjennomsnittlig månedlig ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 er høyere, kan dette resultatet anvendes, jf. forskriften § 3-1 (5).

Foretak i konsern

Konsernsøknader fra og med april måned, skal omfatte samtlige av de norske foretakene i konsernet, jf. forskriften § 3-4 (2). Det kan ikke samtidig søkes for enkeltforetak for samme søknadsperiode.

Vi gjør oppmerksom på at konserndefinisjonen etter kompensasjonsforskriften er videre enn konserndefinisjon som følger av aksjeloven § 1-3. Det vises til forskriften § 3-4 (4).»

Skatteetatens brev avrundes med at dersom det oppdages feil i de innsendte søknadene, skal bedriften endre disse selv. Skjema for korrigering av endringssøknad finnes på www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning.

Det må sendes inn et skjema for hver måned som ønskes endret.