Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen

Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

21. desember 2020 ble forskriften til ordningen vedtatt, noe som innebærer at detaljene om kompensasjonsordningen endelig er kjent.

Nedenfor finner du informasjon om det mest sentrale med ordningen.

Ganske lik kompensasjonsordning 1

Mye fra den første kompensasjonsordningen er videreført, og forskriften er relativt lik. Dette gjelder ikke minst hva som regnes som faste, uunngåelige kostnader. Det er de samme kostnadene som det kan søkes tilskudd for i denne nye ordningen.

Det som likevel ikke er tatt med videre, er den såkalte vekstfaktoren og særregelen for sesongbedrifter. Borte er også forhøyet kompensasjon for bedrifter pålagt stengt av Staten og egenandelen. Begge disse forsvant som kjent etter de første månedene i forrige ordning.

Søknadsfristene

Portalen kompensasjonsordning.no brukes også for denne nye kompensasjonsordningen, og her finner du nå veiledningstekst.

Derimot vil du oppleve et ganske annerledes søknadsskjema. Denne gangen blir det et mer tradisjonelt Altinn-skjema som skal brukes. Spørsmålene er likevel relativt like.

Søknadsskjemaet for de to første tilskuddsperiodene blir tilgjengelig fra 18. januar. Søknadsfristen for disse to periodene, altså september/oktober 2020 og november/desember 2020, er satt til 14. mars.

Søknader for tilskuddsperioden januar/februar 2021 kan sendes inn fra 15. mars. Her er siste søknadsfrist 15. mai.

Hvem kan søke om tilskudd?

De fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge kan søke om tilskudd, gitt at nærmere vilkår er oppfylt.

De som faller utenfor ordningen er de samme som sist; finansskattepliktige, petroleumsskattepliktige, de som driver med produksjon og distribusjon av elektrisitet, flyselskaper og barnehager. I tillegg faller fisjonerte selskaper utenfor, når fisjon er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere.

Krav om 30 prosent omsetningsnedgang

For å kunne søke om tilskudd må foretaket kunne vise til minst 30 prosent omsetningsnedgang.

Omsetningsnedgangen skal i utgangspunktet vurderes ut fra omsetning i tilsvarende periode forrige år. Dette innebærer at:

 • Omsetning i sept./okt. 2020 sammenlignes med omsetning i sept./okt. 2019
 • Omsetning i nov./des. 2020 sammenlignes med omsetning i nov./des. 2019
 • Omsetning i jan./feb. 2021 sammenlignes med omsetning i jan./feb. 2020

Foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsperioden, skal sammenligne omsetningen med omsetningen i januar/februar 2020.

Dette er også mulig for foretak som var registrert tidligere, men som ikke hadde omsetning i den ordinære sammenligningsperioden. Dette vil typisk være aktuelt for virksomheter som var i oppstartsfasen i sammenligningsperioden, uten å ha omsetning.

Fusjonerte selskaper kan ta med omsetning i overdragende selskap i sammenligningsperioden.

Selskap som var gjennom fisjon i perioden 1. september 2019 til 31. desember 2019 skal bruke januar og februar 2020 som sammenligningsperiode.

Hva inngår i omsetningen?

I omsetningen inngår selvsagt inntekter fra salg av varer og utførte tjenester.

I tillegg er det en del offentlige tilskudd som inngår, men ikke tilskudd etter lov om tilskudd ved avbrutt permittering og tilskudd til likviditetsstyring som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen. Heller ikke tilskudd fra kompensasjonsordning 1 eller 2 skal tas med som omsetning.

Den noe smålige regelen om at private gaver over kr 3 000 regnes som omsetning, er videreført. Dette innebærer at private gaver som samlet overstiger 3 000 kroner, skal inkluderes i omsetningen.

Leieinntekter fra fast eiendom skal også tas med som omsetning. Derimot skal annen avkastning fra fast eiendom ikke inkluderes. Det samme gjelder inntekter fra kapital og andre finansielle eiendeler.

Det er i tillegg verdt å merke seg at erstatning fra forsikringsordning som dekker omsetningssvikt skal komme til fradrag ved utbetaling av tilskudd. I slike tilfeller vil jo gjerne forsikringsoppgjøret bli kjent først etter at tilskuddet er utbetalt, og i så fall skal tilsvarende del betales tilbake til Staten. Vi forutsetter at slik erstatning ikke skal inngå i omsetningen i tillegg.

Hvordan beregne tilskudd?

Tilskuddet beregnes med hjelp av denne formelen:

Faste uunngåelige kostnader * Omsetningsfall i prosent * Justeringsfaktor = Tilskudd

Justeringsfaktoren er satt til:

 • September/oktober 2020: 0,7
 • November/desember 2020: 0,85
 • Januar/februar 2021: 0,8

Justeringsfaktoren gir i praksis uttrykk for hvor stor andel av de faste uunngåelige kostnadene foretaket får dekket via tilskuddsordningen.

Tilskuddet kan ikke overstige omsetningsfallet målt i kroner.

Begrensning for foretak med underskudd

Foretak som hadde underskudd før skattekostnad i siste regnskapsår, får tilskuddet begrenset av det tidligere underskuddet. Siste regnskapsår er for de fleste 2019, men for de med avvikende regnskapsår er det regnskapsåret som avsluttes før 1. mars 2020 som skal brukes.

Begrensningen skjer ved at tilskuddet ikke kan overstige denne formelen:

Omsetningsfall i % * (faste uunngåelige kostnader + ORFS)

ORFS er ordinært resultat før skattekostnad multiplisert med 2, og dividert med antall måneder i regnskapsåret. For et foretak med aktivitet hele året er det altså «underskudd * 2/12» vi snakker om. Dette beløpet skal så komme til fradrag i faste uunngåelige kostnader. Maksimalt tilskudd vil utgjøre det resterende beløpet multiplisert med omsetningsfallet.

Dersom foretaket har hatt forbedret resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 kan dette benyttes i stedet for OFRS.

Merk at det vi har omtalt her er en begrensningsregel, og kun er aktuell dersom det maksimale taket blir lavere enn hva hovedregelen for beregning av tilskudd vil tilsi.

Tilskudd på minst 5 000 kroner nødvendig

Dersom beregnet tilskudd blir mindre enn 5 000 kroner for tilskuddsperioden, blir ikke beløpet utbetalt.

Når tilskuddet utgjør minst 5 000 kroner, utbetales hele beløpet.

Faste, uunngåelige kostnader

De kostnader det kan søkes tilskudd om, er de samme faste uunngåelige kostnadene som for kompensasjonsordning 1. Dette gjelder kostnader som kan henføres til disse postene i den skattemessige næringsoppgaven:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

I tillegg skal netto rentekostnader på gjeld til banker mv etter fradrag for renteinntekter trekkes fra. Se mer om dette nedenfor.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er del av tjenesteleveransen, har en særregel som gjør at de kan ta med kostnader til dyrestell, fôr og veterinær.

Kostnadene kan ikke settes høyere enn det som var avtalt per 1. september 2020.

Maksimalt tilskudd

Det maksimale tilskuddet vil for hver 2-månedlige tilskuddsperiode være 160 millioner kroner.

Beregnet tilskuddsbeløp opp til 60 millioner kroner utbetales i sin helhet. For tilskuddsbeløp som overstiger dette beløpet, utbetales halvparten. For å nå det maksimale taket på 160 millioner kroner, må beregnet tilskudd dermed ha kommet opp i minst 260 millioner kroner.

Konsern kan velge

Konsernselskaper må forholde seg til samme vilkår og beløpsgrenser som andre. Det er likevel et viktig poeng at dersom konsern søker samlet, holder det at konsernet som sådan oppfyller vilkårene som stilles. Dette er nok spesielt interessant i konsern hvor ikke alle konsernselskaper oppfyller vilkåret om å ha egne ansatte.

Dette innebærer at konsernselskaper kan velge å søke individuelt eller felles som konserngruppering.

Vi har fått avklart at valget skal kunne foretas for hver enkelt tilskuddsperiode. Valget som gjøres i den første tilskuddsperioden, binder med andre ord ikke konsernet for senere perioder.

Søknaden skal bekreftes fra autorisert regnskapsfører eller revisor

En stor endring fra kompensasjonsordning 1 er at alle søknader som sendes inn skal bekreftes av ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor. Denne bekreftelsen gis som del av søknaden, slik at Brønnøysundregistrene mottar søknad hvor bekreftelsen er inkludert.

80 prosent av kostnaden ved å få utarbeidet slik bekreftelse kan refunderes, men begrenset oppad til 10 000 kroner. Dette taket nås dersom kostnaden er på minst 12 500 kroner. I søknaden opplyses det om hvor høy kostnaden er for foretaket. Refusjonen utbetales sammen med tilskuddsbeløpet. Husk likevel at refusjon ikke er aktuelt dersom tilskuddet ikke når minstegrensen på 5 000 kroner.

Bekreftelsen utgjør den viktigste kontrollen for denne ordningen. Dette er et arbeid som dermed må prioriteres deretter. Brønnøysundregistrene vil offentliggjøre hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres før bekreftelse kan gis.

Hjelpemidler og mer informasjon

Vi har laget en informasjonsvideo om den nye kompensasjonsordningen. Denne kan du se her og gjerne dele med andre.

Vi tilbyr også et 2-timers nettkurs om den nye ordningen. Du kan bestille kurset her.

Vi kommer snarlig med en kalkulator for beregning av tilskudd, som du også kan bruke for å dokumentere både innhold i søknaden og gjennomførte kontrollhandlinger. På kompensasjonsordning.no vil du i løpet av kort tid finne en ren kalkulator for tilskuddsordningen.

På kompensasjonsordning.no finner du også mer veiledning, og ikke minst nærmere informasjon om vilkår som må være oppfylt av den som søker kompensasjon.

Forskriften foreligger foreløpig ikke på nett.

Loven finner du her.