Kompensasjonsordning 2 – viktige endringer får tilbakevirkende kraft

Kompensasjon tapt varelager, frist, fisjonstilfeller, levert skattemelding og avtale som erstatter tidligere avtale er blant endringene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

(tekst om tapt varelager endret pga. forskriftsendringer 11. juni)

I løpet av vinteren og våren har det blitt jobbet med en rekke endringer i kompensasjonsordningen som gjelder foretak med stort omsetningsfall. Omsider er endringene vedtatt og publisert. Det er verdt å merke seg at endringene gjør det aktuelt for flere å søke kompensasjon. For mange foretak som allerede har mottatt kompensasjon kan det også være aktuelt å sende ny korrigert søknad.  Mange av endringene har virkning helt tilbake til september 2020.

Helt ny forskrift for tilskuddsperiodene etter februar 2021

Fra mars 2021 gjelder så store endringer at næringsdepartementet har valgt å regulere disse tilskuddsperiodene i egen forskrift. Vi vil som følge av dette omtale regelverket knyttet til disse periodene for kompensasjonsordning 3. Nærmere redegjørelse om endringene kommer i egen artikkel, som publiseres senere.

Denne artikkelen tar for seg endringene som gjelder tilskudd fra september 2020 og ut februar 2021. Vi oppsummerer det vesentligste nedenfor.

Fra 9. juni blir det mulig å sende søknader basert på det endrede regelverket.

Ny frist 15. oktober 2021

Alle tilskuddsperioder får forlenget søknadsfrist fra 15. juni til 15. oktober 2021. Den nye fristen gjelder med andre ord helt tilbake til tilskuddsperioden september/oktober 2020.

Private barnehager kan søke likevel

Forskriften har frem til nå ikke inkludert barnehager i ordningen. Dette endres, slik at også barnehager som eventuelt har opplevd omsetningsfall på minst 30 % og omsetningsfallet hovedsakelig skyldes koronapandemien kan søke.

Denne endringen får tilbakevirkende kraft til september 2020.

Fisjonsbegrensningene mykes opp

Foretak som enten har vært overdrager eller overtaker i fisjon registrert 1. januar 2020 eller senere, har ikke vært omfattet av tilskuddsordningen. Her er det gjort endringer som kan være aktuelle for relativt mange fisjonerte selskaper.

For det første endres dato for begrensningsregelen, slik at foretak registrert fisjonert i januar og februar 2020 likevel kan søke. Merk likevel at disse skal bruke omsetningen etter fisjon i denne perioden som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Dette innebærer at dersom fisjonen ble registrert 20. februar 2020, er det omsetningen i de ni resterende dagene av tilskuddsperioden som skal inngå i beregning av omsetningsfall. Dette gjelder både overdrager og overtaker.

I tillegg kan foretak som omfattes av disse fisjonsvariantene søke:

  • hvis overtaker i fisjonen kun overtok en fisjonsfordring eller andre finansielle eiendeler fra overdrager
  • hvis både overdrager og overtaker i fisjonen inngår i en samlet konsernsøknad om tilskudd
  • hvis eiersammensetningen er identisk i overdrager før fisjonen og på søknadstidspunktet og i overtaker på søknadstidspunktet. Overdrager og overtaker i fisjon kan i disse tilfellene søke om tilskudd samlet som om de var ett foretak, eventuelt sammen med andre konsernselskap, og skal i så fall følge reglene for samlet konsernsøknad

For disse fisjonstilfellene gjelder ikke begrensningen om at fisjonen må være registrert innen februar 2020. 

Endringene får virkning tilbake til september/oktober 2020.

Skattemelding 2019 levert etter utlegg

Som tidligere varslet kan foretak som først fikk skatteoppgjør på grunnlag av skjønnsfastsetting, likevel søke. Dette forutsetter at det er levert skattemelding for formues- og inntektsskatt, og at nytt skatteoppgjør bygger på denne skattemeldingen.

Endring får virkning for alle søknadsperioder. Selskaper som allerede har søkt og fått avslag med grunnlag i for sent levert skattemelding, kan søke på nytt nå.

Avtale som erstatter avtale inngått før 1. september 2020

Tidligere ble kostnader som følge av avtale inngått etter 1. september 2020 ikke regnet som fast uunngåelig kostnad som kunne medtas i søknaden. Dette endres nå, slik at kostnader som følger av avtale inngått etter 1. september 2020, likevel kan tas med dersom ny avtale erstatter annen avtale som er nødvendig for å opprettholde effektiv drift og kostnadene ved den nye avtalen ikke er høyere enn de var etter avtalen som er erstattet.

Det er en forutsetning at avtalen som erstattes var inngått før 1. september 2020.

Også denne endringen får virkning tilbake til tilskuddsperioden for september/oktober 2020.

Kompensasjon for tapt varelager

Regjeringen har i lengre tid varslet at foretak som har destruert varelageret sitt skal kompenseres for dette. Omsider er regelverket på plass og dermed detaljene.

Ordningen med kompensasjon for tapt varelager gjelder for tilskuddsperiodene november/desember 2020, januar/februar 2021 og mars/april 2021.

Søknad om å få kompensert tapt varelager skal skje i samme søknadsskjema som den ordinære kompensasjonsordningen for dekning av faste uunngåelige kostnader. Mange av vilkårene er felles. Dette gjelder eksempelvis kravet om at foretaket må ha hatt minst 30 % omsetningsfall. Tilskudd for tapt varelager må dessuten sammen med kompensasjon for faste uunngåelige kostnader, tilsammen utgjøre minst 5 000 kroner for at kompensasjon skal bli utbetalt. Summen av de to tilskuddene kan dessuten ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall.

For varelagertapet skal det derimot ikke foretas noen justering ut fra prosentvis omsetningsfall eller justeringsfaktor. Anskaffelseskost dekkes med andre ord med 100 %. 

For å få dekket tapt varelager må disse betingelsene være oppfylt:

  1. Virksomheten må av smittevernhensyn være pålagt full skjenkestopp eller være stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter.
  2. Varene som er tapt må være ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter.
  3. Varene må ha blitt bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt.
  4. Varene må ha utgått på dato, eller blitt forringet slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt skjenkestopp eller er pålagt stengt.

For skjenkesteder som var pålagt skjenkestopp, men ikke var pålagt stengt, er det i utgangspunktet kun alkoholholdige drikkevarer som kan kompenseres. Her er det likevel mulig å få kompensert annet tapt varelager, dersom foretaket kan påvise at det har holdt stengt fordi skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent. Les mer om det siste her.

Det tapte varelageret verdsettes til anskaffelseskost, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget i mva-oppgjøret regnes ikke med. Eventuell erstatning fra forsikringsordning eller andre kilder reduserer anskaffelseskostnaden.

Anskaffelseskostnaden skal dokumenteres. I tillegg må tapet sannsynliggjøres. Dette skal skje gjennom å utarbeide en skriftlig redegjørelse, der det beskrives:

  1. hvorfor tapet oppstod, med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging
  2. hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet
  3. hva som har skjedd med de tapte varene

Det skal utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag.

Det er fastsatt kontrollhandlinger for søknader som inneholder krav om kompensasjon for tapt varelager. Disse kontrollhandlingene tilgjengeliggjøres senest 9. juni.

 

Oppdatert forskrift finner du her. I skrivende stund er Lovdata ikke oppdatert.