Kompensasjon faste kostnader - mange endringer i forskriften

De sesongbaserte får egen beregningsmodell fra juni.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forskriften om tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble endret kvelden 15. mai. Dagen etter ble det mulig å søke kompensasjon for april på kompensasjonsordning.no.

Det er mange og viktige endringer i forskriften, både positive og negative. Flere av de postive endringene har Regnskap Norge jobbet for.

Her har du de viktigste endringene:

 • Selskap stiftet ved skattefri omdanning etter skatteloven § 11-20 kan søke kompensasjon, gitt at det opprinnelige selskapet var registrert i Foretaksregisteret (selskap) eller Enhetsregisteret (enkeltpersonforetak). Vilkår knyttet til registrering i Foretaksregisteret må oppfylles, se Covid-19-forskriften § 5. (Endringen er tatt inn i § 1-1 tredje ledd)
 • Hvorvidt innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap har minst 50 % av sin personinntekt fra foretaket, kan enten baseres på personinntekt for 2019 eller personinntekt for januar/februar 2020. Opplysningene må kunne dokumenteres ved opplysninger bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. (§ 1-2)
 • Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning. Det vil sørge for at kronerulling og lignende inntil denne grensen ikke fører til redusert tilskudd. (§ 2-2 annet ledd)
  • Ellers er det slik at inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med virusutbruddet må regnes som omsetning, for eksempel tilskudd fra ordningen for selvstendig næringsdrivende.
  • Tilskudd etter denne ordningen for tidligere måneder regnes ikke som omsetning.
 • Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger brukes for å beregne prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. (§ 2-3 annet ledd)
 • Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019. (§ 2-3 annet ledd)
 • Foretak som ble etablert mer enn ett år tidligere enn kalendermåneden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. (§ 2-3 tredje ledd)
 • Opprinnelig var det et krav i forskriften at foretaket ikke kunne være insolvent før koronautbruddet, med henvisning til konkursloven § 61. Dette kravet er nå fjernet. (§ 2-6 første ledd, gamle bokstav f)
 • Som pålagt stengt av staten og som kan kreve 90 prosent dekning uten egenandel anses nå også det som i covid-19-forskriften omtales som "andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes". (§ 3-1 annet ledd)
 • Egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000 kroner. (§ 3-1 tredje ledd)
 • Begrensningen som gjelder selskaper med underskudd på ordinært resultat før skattekostnad i 2019, er nå omformulert slik at hjemmelen er enklere å forstå. Langt mer viktig er likevel at også autoriserte regnskapsførere nå kan bekrefte at slike selskaper hadde bedre resultat i januar og februar 2020. Merk også at det ikke lenger kreves overskudd, men bedre resultat. (§ 3-1 femte ledd)
 • Del av leiekostnader som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. tas ikke med. Denne nye presiseringen er ikke helt enkel å forstå rekkevidden av, så her vil vi be om nærmere forklaring på hva dette egentlig innebærer. (§ 3-2 annet ledd )
 • For støttemånedene april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad. (§ 3-2 tredje ledd)
 • § 3-2 sjette ledd hadde en uforståelig andre setning. Denne er betimelig nok slettet og vil neppe bli savnet.
 • Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader. Dette omfatter ifølge pressemeldingen eksempelvis hundekjøring og rideskoler, men oppdrettsnæringen er ikke omfattet. (§ 3-2 trettende ledd)
 • Konsernbestemmelsen er gjort vesentlig om. Vi kommer med egen artikkel om endringene her. Det som likevel kan trekkes frem er at også tilfeller hvor personlig eier og nærstående eier så mange aksjer eller andeler at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskaper, skal også disse anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april og senere. (§ 3-4)
 • For foretak som søker om tilskudd for april 2020 og senere perioder, kan tilskuddsmyndigheten også gjøre tilgjengelig opplysninger om faktisk omsetning i januar og februar 2019 og faktisk omsetning i januar og februar 2020. (§ 4-1 første ledd)
 • Søker må som kjent fra tidligere kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Her har det kommet inn at skatteetaten skal kunne kreve at bekreftelsen kommer fra revisor. Vi forutsetter at dette kun praktiseres for revisjonspliktige foretak, og kun anvendes på store kompensasjonsbeløp og selskaper. (§ 4-5)

Her finner du henholdsvis oppdatert forskrift og pressemelding fra Regjeringen.

Her finner du Regnskap Norges beregningsmodell.

Merk deg også at Skattedirektoratet har laget en egen side med offisielle avklaringer på hvordan forskriften er å forstå

Sesongbaserte bedrifter

Sesongbedrifter vil fra og med mai få beregnet kompensasjonsbeløp slik at faste uunngåelige kostnader blir skalert med en såkalt "sesongfaktor". Denne nye beregningsmodellen blir tilgjengelig i juni når søknadsrunden for mai blir tilgjengelig. Kompensasjon for mars og april blir beregnet på nytt og etterbetalt.

Dette er foreløpig ikke innarbeidet i forskriften, da Finansdepartementet vil avklare med ESA om endringene må notifiseres og godkjennes. Eventuell godkjenning fra ESA er med andre ord en forutsetning for at endringene kan gjennomføres.

Ordningen er eksemplifisert slik:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000. Sesongfaktoren blir da (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongfaktor skal også benyttes for månedene utenfor høysesong. Det vil medføre at støtten bli tilsvarende nedjustert.

Sesongbedrifter er i denne sammenheng definert som foretak som yter tjenester som innebærer aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs, eller virksomheter som er fullt tilknyttet disse, for eksempel restauranten midt i alpinbakken.

I tillegg må foretaket vise at 80 prosent av omsetningen for fjoråret, eller en 12-månedersperiode som omfatter forrige sesong, var innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

Bekreftelse fra regnskapsfører og revisor

Skatteetaten skal komme med retningslinjer for hva bekreftelser fra regnskapsfører og revisor etter forskriften skal bygge på. Vi regner med at dette er på plass i løpet av de nærmeste dagene.  

Pålegg om å avgi bekreftelse på kompenasjonssøknad er for øvrig stoppet inntil videre. De som allerede har fått krav om å sende inn dette, har fått utsatt frist til 1. juni. Les mer her.