Kompensasjonsordningen for kultursektoren utvides

De største endringene er at underleverandører kan søke om kompensasjon og at det gis kompensasjon for delvis avlyste arrangementer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er nå utvidet og det er åpnet for søknader for kulturarrangementer i perioden fra 1. mai til 31. august.

Formålet med ordningen er å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

De største endringene er at nå også underleverandører kan søke om kompensasjon og at det gis kompensasjon også for delvis avlyste arrangementer. Søknadsfristen er 15. september.

Forskriften finner du her.

Nå kan også underleverandører søke

Med den siste utvidelsen av kompensasjonsordningen kan nå også underleverandører til kulturarrangementer søke om kompensasjon.

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Eksempler på aktører som ikke omfattes av ordningen er filmprodusenter, rettighetshavere, aktører innenfor vakthold/sikkerhet, catering og teknologi- og billettsystemleverandører.

Det er videre følgende vilkår for at underleverandører kan søke om kompensasjon:

  • Underleverandøren har sin hovedvirksomhet i Norge og var registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020
  • Underleverandøren skulle levert tjenester/innhold til kulturarrangement åpent for allmennheten i Norge i perioden fra og med 1. mai til og med 31. august 2020
  • Underleverandøren har hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent i kalendermånedene det søkes tilskudd for i perioden mai til august 2020, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019
  • Tapte inntekter eller merutgifter etter § 6 for underleverandøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen etter eventuelle avkortninger
  • Underleverandøren er ikke under konkursbehandling

Underleverandør som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon.

Mens arrangører kan få kompensert inntil 100 % av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter, vil underleverandørene kun få kompensert inntil 50 % av sine tapte inntekter.

Videre er det for selvstendig næringsdrivende underleverandører satt en maksimal kompensasjon på 426 593 kroner på årsbasis.

Det kan ikke søkes kompensasjon som både arrangør og underleverandør på samme kulturarrangement.

En underleverandør som oppfyller kriteriene for ordningen kan motta kompensasjon selv om arrangører ikke gjør det.

Delvis avlyste arrangementer gir rett til kompensasjon

Kompensasjon var tidligere begrenset til avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av koronautbruddet.

Endringene i ordningen medfører nå at også delvis avlyste arrangementer gir rett til kompensasjon. Dette kan for eksempel være arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter.

Avlysninger på grunn av råd eller pålegg gitt av andre enn statlige myndigheter, for eksempel fra kommuner, gir ikke grunnlag for kompensasjon fra denne ordningen.

Endringer i beregningsmåten for tapte billettinntekter

Det som arrangørene kunne søke om kompensasjon for i den forrige runden, var netto tapt billettinntekt og deltakeravgift, samt merutgifter.

For arrangører:

Måten netto tapt billettinntekt beregnes på er endret ved den nye ordningen. Der den forrige ordningen beregnet dette ved å se på differansen mellom arrangementets budsjetterte og faktiske inntekter, skal de faktiske inntekter nå vurderes mot gjennomsnittet av arrangørens billettinntekter fra kulturarrangementer avholdt 1. mai til 31. august de siste tre årene. Bare der arrangøren ikke kan sammenligne de faktiske inntekter mot kulturarrangementer fra de foregående år kan den gamle beregningsmetoden brukes.

For underleverandører:

Beregningsmåten for tapte inntekter for underleverandører er stort sett den samme som for arrangører. En forskjell er imidlertid at arrangører som ikke har sammenlignbare arrangement de foregående år kan basere kompensasjonskravet på budsjetterte billettinntekter, mens underleverandørene som er i tilsvarende situasjon skal basere kompensasjonskravet på de kontraktsfestede inntektene som har falt bort i ordningens periode.

Nye tildelingsregler og avkortingsregler

Utgangspunktet at arrangøren eller underleverandøren skal få kompensert inntektsbortfallet, samt merutgifter så lenge arrangøren eller underleverandøren oppfyller ordningens vilkår. Som nevnt ovenfor får imidlertid underleverandører kun inntil 50 % av inntektsbortfallet kompensert.

Dersom kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste arrangementer overstiger det gjennomsnittlige resultatet for tilsvarende periode inntil tre år tilbake i tid, vil overskuddet avkortes slik at det blir likt med overskuddet i den tidligere perioden.

Der arrangøren eller underleverandøren ikke har sammenlignbare arrangementer eller inntekter fra foregående år, vil kompensasjonen og det faktisk resultat for avlyste arrangementer som overstiger arrangørens budsjetterte resultat for 2020 eller underleverandørens budsjetterte overskudd før avlysning, bli avkortet slik at overskudd etter avlysning blir likt budsjettert overskudd.

Nye tidsperioder

Tidspunktet for når arrangøren må ha vært registrert i Enhetsregisteret er blitt forskjøvet fra 5. mars 2020 (forrige ordning) til 1. mai 2020 (ny ordning).

Perioden for når kulturarrangementet må være planlagt avholdt, er også forskjøvet fra 5. mars – 30. april 2020 (forrige ordning) til 1. mai – 31. august 2020 (ny ordning).

Veiledning om ordningen samt søknadsskjema finner du på Kulturrådets sider