Kompensasjonsordningen for næringslivet - søknad fra konsern

Søknad fra konsern kan skje på to måter, hvor vilkåret om ansatte behandles forskjellig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har spurt Skattedirektoratet om hvordan Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 3-4 første og andre ledd er å forstå. Spørsmålet gjaldt konkret hvordan hensynet til vilkåret om at selskapene som søker kompensasjon må ha hatt ansatte, se forskriftens § 2-1.

Bakgrunnen for spørsmålet er at vi har fått flere spørsmål om tilfeller hvor konsern har sine ansatte i ett eller noen få selskaper, som igjen yter tjenester til andre av konsernets selskaper. Dette er eksempelvis ikke uvanlig i eiendomsbransjen, hvor konsernet har ett "managementselskap" med ansatte og flere selskaper uten ansatte hvor virksomheten er utleie. 

Her er hele svaret, inkludert bakgrunn:

"Selskaper som er del av konsern skal søke samlet, hvis ikke konsern som med sikkerhet vet at de samlet sett vil søke om et mindre beløp enn 30 millioner kroner for søknadsperioden, jf. forskriften § 3-4. Med «konsern» menes den konserndefinisjonen som fremgår i forskriften § 3-4 tredje ledd.

Søknad etter forskriften § 3-4 første ledd der konsernet må søke for enkelte selskap samlet så må de foretak det søkes for fylle alle vilkårene i forskriften, inkludert vilkåret om ansatte i det enkelte foretaket.

Når det gjelder forskriften § 3-4 annet ledd der konsernene kan søke på konsoliderte tall, er det slik at konsernet da vurderes som ett selskap. Konsern som søker støtte etter denne metoden, må inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge, med unntak for enheter driver aktivitet i næringer som er unntatt fra tilskuddsordningen. I dette tilfellet må ett av selskapene i den norske delen av konsernet oppfylle vilkåret til ansatte. Vilkårene i forskriften §§ 2-4 til 2-6 må være oppfylt.

Dette andre leddet ble innført for å ta høyde for konsern hvor det er organisert slik at det er et management selskap, dette for å unngå at slike konsern falt ut av ordningen.

For søknad etter første ledd, hvor konsernet kan velge hvilke selskap de søker for, må altså alle vilkår være oppfylt for disse selskap."

Oppsummert

Som svaret fra Skattedirektoratet klargjør, har konsernselskaper to valg og med forskjellige vilkår:

Første ledd:

  • Er en skal-bestemmelse, når konsernet samlet sett søker støtte for mer enn 30 millioner kroner.
  • Alle vilkår i forskriften må være oppfylt av hvert av selskapene som inngår i søknaden, inkludert vilkåret om ansatte i det enkelte selskap.
  • Alle konsernselskapene må ikke inngå i søknaden.

Andre ledd:

  • Er en kan-bestemmelse, som er aktuell uavhengig av beløp det søkes støtte for.
  • Konsernet vurderes som ett selskap, slik at minst ett av selskapene må oppfylle vilkåret om ansatte.
  • Alle konsernselskapene med skatteplikt til Norge inngår, med unntak av selskap som driver aktivitet unntatt fra tilskuddsordningen.

Vi presiserer for ordens skyld at konsern som samlet søker støtte for under 30 millioner kroner pr måned, kan velge å la hvert selskap som oppfyller vilkårene søke individuelt. Da kan det ikke samtidig sendes felles søknad for andre deler av konsernet.

Veiledningstekst hos kompensasjonsordning.no

Her er veiledningen Skatteetaten har lagt ut i søknadsportalen:

Konsern skal søke samlet

Selskaper som er del av konsern skal søke samlet. Små konserner med samlet søknad under 30 millioner kroner, kan likevel søke enkeltvis.

Store konsern med samlet søknad over 30 millioner kroner

Alle selskapene i konsernet som vil søke om tilskudd, må sette opp egen «søknad» med oversikt over faste uunngåelige kostnader og omsetningsfall utenfor søknadsskjemaet.

Konsernspissen må sende søknadene fra enkeltselskapene samlet til Skatteetaten. De ulike postene skal summeres for alle selskapene i konsernet som søker om tilskudd og fylles inn som én enhet i søknadsskjemaet.

Små konsern med samlet søknad under 30 millioner kroner

Konsern som med sikkerhet vet at de samlet sett vil søke om et mindre beløp enn 30 millioner kan likevel søke direkte og enkeltvis inn i søknadsskjemaet.

Konsolidert konsernsøknad

Et konsern som for eksempel av organisatoriske grunner ikke er berettiget til støtte på foretaksnivå, eller av andre årsaker ønsker å søke som en enhet, kan søke samlet for konsernet som om konsernet var et foretak. Søknaden må da være basert på konsolidert regnskap samlet for konsernet